Kvalifikace

Kvalifikace

Manažer/ka BIM

Manažer/ka BIM je osoba odpovědná za koncepční a systémové řešení (proces implementace) metody BIM uvnitř organizace, bez ohledu na roli dané organizace v projektu – stavebník, projektant, zhotovitel či provozovatel. Manažer/ka BIM podporuje vývoj, resp. zavádění nových služeb a procesů BIM díky manažerském modelu založeném na principech PDCA za účelem kontinuální, trvale udržitelné zvyšování efektivity organizace.

Manažer/ka BIM například:

  • Navrhuje obecné interní firemní procesy v souvislosti s BIM a předkládá je ke schválení vrcholovému managementu organizace.
  • Připravuje konkrétní interní metodiku BIM a zodpovídá za její soulad s používanými standardy a normami.
  • Aplikuje metodiku BIM na konkrétní projekty, kontroluje její dodržování a zajišťuje případnou aktualizaci.
  • Řídí tým koordinátorů BIM a zajišťuje jejich proškolení na vnitropodnikové standardy. Rozhoduje, na základě podnětu koordinátorů BIM, ve specifických situacích projektu.
  • Komunikuje se všemi interními i externími partnery podílejícími se na projektu, detekuje nové procesy a informace, které se mohou začlenit do interní metodiky BIM.
  • Analyzuje efektivnost navržených procesů v souvislosti s BIM a hledá jejich zlepšování. Sleduje obecné nové trendy v oblasti BIM a navrhuje jejich začlenění do interních procesů.

Koordinátor/ka BIM

Poznámka autorů:

Přesná definice role koordinátora BIM se v současnosti liší napříč společnostmi a zeměmi, kde se BIM již hojně používá. Podobně jako v případě názvosloví u definice úrovně detailu ještě není zcela ustálena a bude ještě předmětem diskuse s odbornou veřejností, jak danou roli blíže specifikovat.

Co je však již nyní zřejmé, je fakt, že role koordinátor/ka BIM je výkonná pozice pro konkrétní projekt. Zpravidla se jedná o zástupce zhotovitele (dodavatele stavby).

Koordinátor/ka BIM například:

  • Vykonává práce na konkrétním projektu dle schválené metodiky BIM.
  • Zodpovídá za dodržování stanovené metodiky BIM v rámci vlastní organizace i u všech partnerů projektu při komunikaci a předávání informací.
  • Poskytuje zpětnou vazbu manažerovi BIM, včetně podnětů k zlepšování metodik.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.