Role

Níže jsou popsány role, tak jak je vymezuje a ustanovuje BIM protokol, čili součást smlouvy mezi zadavateli a dodavateli závazné pro všechny členy projektového týmu. Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby. Postavení jednotlivých rolí dle BIM protokolu je vymezeno následovně:

Správce informací

Osoba určená objednatelem, která zajišťuje správu dat, především pak správu dat ve společném datovém prostředí projektového týmu. objednatel může určit takovou osobou kohokoli, zpravidla se však jedná o zástupce Objednatele v Projektovém týmu. Správce informací může, podle volby objednatele, být i osoba na straně dodavatele.

Manažer/ka informací

Osoba určená dodavatelem, vykonává roli informačního manažera a odpovídá za plnění úloh přiřazených Informačnímu manažerovi. Jedná se zpravidla o zástupce projektanta v projektovém týmu.

Koordinátor/ka BIM

Osoba určená dodavatelem, vykonává roli koordinátora BIM a odpovídá za plnění úlohy přiřazené koordinátorovi BIM. Bez dotčení práva objednatele určit takovou osobou kohokoli, se zpravidla jedná o zástupce zhotovitele (dodavatele stavby) v projektovém týmu. Koordinátor BIM může, podle volby objednatele, být i osoba na straně objednatele.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.