Plošné základy

Plošné základy přenáší zatížení celé stavby na plochu základové spáry. Základovou spárou rozumíme místo styku spodní plochy základu se základovou zeminou – ve skutečnosti nejde o žádnou "mezeru", protože základ přímo tlačí (přenáší zatížení) do základové zeminy, která je pod ním.

Obr. Plošný základ

Jako materiál plošných (klasických) základů se používá beton, železobeton, v minulosti se používalo především kamenné zdivo.

Plošné základy se skládají ze:

1. Základových pásů

2. Základových patek

3. Základových roštů

4. Základové desky 

1. Základové pásy

Již název samotný napovídá, že se jedná o dlouhou úzkou konstrukci (tj. jakýsi pás). Základové pásy jsou souvislé konstrukce probíhající pod stěnami nebo pod jednotlivými sloupy (od jednoho sloupu k druhému a dalším).  Základové pásy mohou probíhat pod stěnami nebo pod sloupy.

Základový pás pod stěnou
Obr. Základový pás pod stěnou
Základový pás pod sloupy
Obr. Základový pás pod sloupy

Základové pásy se podle tvaru příčného řezu děli na

 • základové pásy prosté - šířka základového pásu je stejná jako šířka stěny nad základem
 • základové pásy rozšířené - šířka základového pásu je větší než šířka stěny nad základem (je tam odskok)
Základový pás prostý
Obr. Základový pás prostý
Základový pás rozšířený
Obr. Základový pás rozšířený

2. Základové patky

Jedná se o základy čtvercového nebo obdélníkového tvaru, které přenášejí zatížení od sloupů do základové spáry. Narozdíl od základových pásů, které se navrhují pod stěnami, se navrhují základové patky pouze pod sloupy.

Základová patka
Obr. Základová patka

Podle průřezu se pak dělí patky:

 • jednostupňové
 • dvoustupňové
 • vícestupňové 
 • lichoběžníkového tvaru
Jednostunová základová patka
Obr. Jednostupňová základová patka
Dvoustupňová základová patka
Obr. Dvoustupňová základová patka
Vícestupňová základová patka
Obr. Vícestupňová základová patka
Lichoběžníková základová patka
Obr. Lichoběžníková základová patka

Podle technologie  provádění  základové patky dělíme na:

 1. Monolitické (betonáž na místě tj. přímo na stavbě), mohou být 
  • betonové (prostý beton)
  • železobetonové (beton s výztuží)
 2. Prefabrikované (montované, dovezené na stavbu z výrobny prefabrikátů)

3. Základové rošty

Jsou vytvořeny ze základových železobetonových pásů v podélném i příčném směru navzájem propojených.

Používají se při zakládání na málo nebo nerovnoměrně únosných zeminách.

Základový rošt
Obr. Základový rošt

4. Základové desky

Jedná se o základy, které jsou pod celým půdorysem budovy (na rozdíl od základových pásů, které jsou pouze pod zdmi a základových patek pouze pod sloupy).

Používají se na málo únosných zeminách (zatížení je tak rozloženo na celý půdorys budovy).

Jsou obvykle železobetonové, monolitické.

Základová deska
Obr. Základová deska

Základová deska je u rodinných domů s nízkou energetickou náročností progresivní způsob založení. Jako podkladní materiál se používá tepelněizolační kamenivo ve formě štěrku z pěnového skla, keramzitu či z desek extrudovaného polystyrénu.

 

Fotogalerie

 -
V místě budoucí stavby se nejprve strhne ornice.
V místě budoucí stavby se nejprve strhne ornice.
Pro výkopy se používají bagry různé velikosti.
Pro výkopy se používají bagry různé velikosti.
Do základové spáry se zpravidla ukládá zemnící pás.
Do základové spáry se zpravidla ukládá zemnící pás.
Pro vytyčování základů se používají tzv. lavičky.
Pro vytyčování základů se používají tzv. lavičky.
Pro zhotovení základů se často používají betonové šalovací tvarovky, které se pokládají do vrstvy betonu. Tvarovky se následně vyplňují betonem.
Pro zhotovení základů se často používají betonové šalovací tvarovky, které se pokládají do vrstvy be ...
Při použití betonových šalovacích tvárnic lze jednoduše vytvářet potřebnou rovinu i ve svažitém terénu.
Při použití betonových šalovacích tvárnic lze jednoduše vytvářet potřebnou rovinu i ve svažitém teré ...
Pro úpravu a zlepšení vlastností podkladní vrstvy se používá tzv. hutnění.
Pro úpravu a zlepšení vlastností podkladní vrstvy se používá tzv. hutnění.
Při stavbě základů je potřeba pamatovat na prostupy technických instalací.
Při stavbě základů je potřeba pamatovat na prostupy technických instalací.
Rozvody technických instalací se vedou v chráničkách a odpadní potrubí je potřeba vyspádovat.
Rozvody technických instalací se vedou v chráničkách a odpadní potrubí je potřeba vyspádovat.
Podkladní materiál se volí i s ohledem např. na požadavek odvětrání podloží proti radonu.
Podkladní materiál se volí i s ohledem např. na požadavek odvětrání podloží proti radonu.
Pro betonování podkladní desky (nesprávně označovaná jako základová) se používá čerpadlo na beton v kombinaci s autodomíchávačem betonu.
Pro betonování podkladní desky (nesprávně označovaná jako základová) se používá čerpadlo na beton v  ...
Ukázka lití betonu podkladní desky.
Ukázka lití betonu podkladní desky.
Beton se hutní pomocí ponorného vibrátoru.
Beton se hutní pomocí ponorného vibrátoru.
Beton se rozhrnuje lopatami a hráběmi. Do roviny se strhává pomocí latě. Pro lepší efektivitu se používají vibrační latě.
Beton se rozhrnuje lopatami a hráběmi. Do roviny se strhává pomocí latě. Pro lepší efektivitu se pou ...
Hlazení povrchu čerstvého betonu pomocí latí, popř. vibrační latí.
Hlazení povrchu čerstvého betonu pomocí latí, popř. vibrační latí.
Pro betonování podkladní desky je potřeba dostatečný počet pracovníků.
Pro betonování podkladní desky je potřeba dostatečný počet pracovníků.
Zalitá podkladní deska.
Zalitá podkladní deska.
Zalitá podkladní deska.
Zalitá podkladní deska.
V době zrání je potřeba beton ošetřovat - vlhčit, aby nedošlo k rozvoji trhlin. Při nízkých teplotách se beton zakrývá geotextilií, popř. polystyrénem.
V době zrání je potřeba beton ošetřovat - vlhčit, aby nedošlo k rozvoji trhlin.
Na vyzrálou betonovou desku (28 dní) se položí hydroizolace a rozmístí se materiál pro zdění.
Na vyzrálou betonovou desku (28 dní) se položí hydroizolace a rozmístí se materiál pro zdění.
 -
Výkop základové desky může být proveden např. traktorbagrem.
Výkop základové desky může být proveden např. traktorbagrem.
Výkopy pod základovou deskou. Výkop je potřeba mírně vysvahovat kvůli odtoku vody.
Výkopy pod základovou deskou. Výkop je potřeba mírně vysvahovat kvůli odtoku vody.
Pro tepelnou izolaci základové desky se používá např. štěrk z pěnoskla v tloušce 30cm.
Pro tepelnou izolaci základové desky se používá např. štěrk z pěnoskla v tloušce 30cm.
Navážení štěrku z pěnoskla
Navážení štěrku z pěnoskla
Hutnění štěrku probíhá po vrstvách o tloušťce cca 150 mm.
Hutnění štěrku probíhá po vrstvách o tloušťce cca 150 mm.
Pohled na zhutněnou a nezhutněnou vrstvu podkladního štěrku z pěnoskla.
Pohled na zhutněnou a nezhutněnou vrstvu podkladního štěrku z pěnoskla.
Bednění budoucí základové desky. Na vnitřní líc bednění se položí extrudovaný polystyrén.
Bednění budoucí základové desky. Na vnitřní líc bednění se položí extrudovaný polystyrén.
Extrudovaný polystyrén se lícuje s horní hranou budoucí základové desky.
Extrudovaný polystyrén se lícuje s horní hranou budoucí základové desky.
Zhotovená výztuž základové desky.
Zhotovená výztuž základové desky.
Detail výztuže - použití distančních podložek a prostorové (vlnité) výztuže pro podporu výztuže u horního povrchu základové desky.
Detail výztuže - použití distančních podložek a prostorové (vlnité) výztuže pro podporu výztuže u ho ...
Výztuž desky je při okrajích a v místě budoucích stěn zesílená.
Výztuž desky je při okrajích a v místě budoucích stěn zesílená.
Pro provázání výztuže se používají automatické vázací pistole a ruční vázací kleště.
Pro provázání výztuže se používají automatické vázací pistole a ruční vázací kleště.
Těsnění prostupů se může provést pomocí bentonitových provazců.
Těsnění prostupů se může provést pomocí bentonitových provazců.
Pohled na základovou desku s první řadou cihel.
Pohled na základovou desku s první řadou cihel.
Pro ochranu tepelné izolace na vnějším líci základové desky se může použít ocelový L úhelník.
Pro ochranu tepelné izolace na vnějším líci základové desky se může použít ocelový L úhelník.
Pro správné tepelnětechnické řešení detailu se zdivo předsazuje, aby vznikl prostor pro napojení tepelné izolace na tepelnou izolaci základové desky.
Pro správné tepelnětechnické řešení detailu se zdivo předsazuje, aby vznikl prostor pro napojení tep ...
Pohled na dům. Tepelná izolace základové desky navazuje na zdivo.
Pohled na dům. Tepelná izolace základové desky navazuje na zdivo.
Pohled na dokončený dům. Detail soklu základové desky lze řešit např. cihelným obkladem.
Pohled na dokončený dům. Detail soklu základové desky lze řešit např. cihelným obkladem.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.