Klasifikace zatížení

Zatížení je fyzikální vliv působící na konstrukci, který způsobuje změnu stavu napjatosti, změnu stavu přetvoření nebo změnu polohy konstrukce.

Technické normy

 • ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
 • ČSN EN 1991-1-2 Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
 • ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
 • ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
 • ČSN EN 1991-1-5 Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou
 • ČSN EN 1991-1-6 Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
 • ČSN EN 1991-1-7 Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

Zatížení podle délky a pravděpodobnosti výskytu

Namáhání konstrukce je vyvolané zatížením, které lze klasifikovat podle délky a pravděpodobnosti výskytu na zatížení stálé, proměnné a mimořádné.

Stálé zatížení

Stálé zatížení je na konstrukci přítomno nepřetržitě a jeho hodnota se nemění. Stálé zatížení zahrnuje vlastní tíhu nosných a nenosných (kompletačních) prvků, tíhu pevně osazených strojů a zařízení a také tíhu zeminy a štěrkového lože.

Vlastní tíha nosných konstrukcí
Vlastní tíha nosných konstrukcí
Vlastní tíha kompletačních konstrukcí
Vlastní tíha kompletačních konstrukcí
Vlastní tíha pevně osazených zařízení
Vlastní tíha pevně osazených zařízení

Proměnné zatížení

Proměnné zatížení se na konstrukci vyskytuje nahodile a nebo se mění jeho hodnota. Mezi proměnná zatížení patří zatížení sněhem, větrem a zatížení užitné (osoby, nábytek, přemístitelné předměty, vozidla apod.).

Proměnné zatížení od sněhu
Proměnné zatížení od sněhu
Proměnné zatížení od větru
Proměnné zatížení od větru
Užitné zatížení
Užitné zatížení

Užitná zatížení pozemních staveb jsou taková zatížení, která vznikají v důsledku užívání. Klasifikace a používané hodnoty užitného zatížení pro dané konstrukce naleznete ZDE.

Mimořádné zatížení

Zatížení, které se na konstrukci vyskytuje zcela výjimečně, je zatížení mimořádné. Může se jednat o výbuch, náraz vozidla apod. 

Mimořádné zatížení – výbuch
Mimořádné zatížení – výbuch
Mimořádné zatížení – extrémní povětrnostní podmínky
Mimořádné zatížení – extrémní povětrnostní podmínky

Zatížení charakteristické a návrhové

Charakteristické zatížení

Charakteristické zatížení je zatížení, které lze na konstrukci reálně očekávat. Kupříkladu můžeme uvést:

 • Vlastní tíha vychází z navržených rozměrů a objemové hmostnosti použitého materiálu
 • Užitné zatížení vychází z minimálních hodnot stanovené normou na dané konstrukci podle účelu užívání objektu a místnosti 
 • Vítr a sníh používané hodnoty pro výpočet vychází ze statického vyhodnocení dlouhodobého sledování těchto povětrnostních vlivů pro danou lokalitu

Návrhové zatížení

Návrhové zatížení je zatížení, na které konstrukci navrhujeme. U každé navrhované konstrukce je zapotřebí přilédnout k možným nepříznivým odchylkám:

 • Odchylky skutečných rozměrů od návrhu v projektu
 • Nepřesnost použitého modelu zatížení pro výpočet

Návrhové zatížení získáme pomocí dílčího součinitele spolehlivosti zatížené γF, kterým přenásobíme charakteristickou hodnotu zatížení. Pro různé typy zatížení, návrhové situace a mezní stavy uvažujeme různé hodnoty tohoto součinitele. 

fd = fk·γF    

Zatížení podle původu

Silová (přímá) zatížení

Jedná se o zatížení, která působí přímo na konstrukci, a to kupříkladu v podobě osamělého břemene nebo spojitého zatížení.

Nesilová (nepřímá) zatížení

Jedná se o zatížení v podobě deformace způsobené sedáním konstrukce, vynucenými posuny, volným kmitáním nebo teplotní změnou. 


Zatížení podle dimenze

Podle dimenze můžeme rozdělit zatížení na zatížení:

 • Objemové [kN/m3] –⁠ vlastní tíha materiálu
 • Plošné [kN/m2] – vlastní tíha desky, podlahy, plošná tíha stěny, zatížení stěny od větru apod.
 • Liniové [kN/m] – Zatížení desky od příčky, zatížení trámu od desky apod.
 • Bodové [kN] – Zatížení sloupu od desky/trámu, vlastní tíha sloupu, zatížení průvlaku od kolmých trámů apod.
Objemové [kN/m3]
Zatížení objemové
Plošné [kN/m2]
Zatížení plošné
Liniové [kN/m]
Zatížení liniové
Bodové [kN]
Zatížení bodové

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.