Užitná zatížení budov

Užitná zatížení pozemních staveb jsou taková zatížení, která vznikají v důsledku užívání. V následující kapitole je přehled základních hodnot užitného zatížení pro dané kategorie konstrukcí. Podrobnější informace k této problematice najdete v normě:

 • ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Obytné, společenské, obchodní a administrativní plochy

Užitné kategorie

Kategorie Stanovené použití Příklad
A obytné plochy a plochy pro domácí činnosti Místnosti obytných budov a domů; lůžkové pokoje a čekárny v nemocnicích; ložnice hotelů a ubytoven, kuchyně a toalety
B kancelářské plochy  
C plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí (kromě ploch uvedených v kategoriích A, B a D)

C1: plochy se stoly atd., např. plochy ve školách, kavárnách, restauracích, jídelnách, čítárnách, recepcích.

C2: plochy se zabudovanými sedadly, např. plochy v kostelech, divadlech nebo kinech, v konferenčních sálech, přednáškových nebo zasedacích místnostech, nádražních a jiných čekárnách. 

C3: plochy bez překážek pro pohyb osob, např. plochy v muzeích, ve výstavních síních a přístupové plochy ve veřejných a administrativních budovách, hotelích, nemocnicích, železničních nádražních halách.

C4: plochy určené k pohybovým aktivitám, např. taneční sály, tělocvičny, jeviště atd. 

C5: plochy, kde může dojít k vysoké koncentraci lidí, např. budovy pro veřejné akce jako koncertní síně, sportovní haly, včetně tribun, terasy a přístupové plochy, železniční nástupiště.

D obchodní plochy

D1: plochy v malých obchodech

D2: plochy v obchodních domech

 • Pozn. 1: V závislosti na předpokládaném účelu používání mohou být plochy zařazeny do kategorie C5 místo do kategorií C2, C3 a C4, a to na základě rozhodnutí klienta a/nebo podle národní přílohy. 
 • Pozn. 2: V národní příloze mohou být uvedeny podkategorie ke kategoriím A, B, C1 až C5, D1 a D2. 
 • Pozn. 3: Plochy pro skladování a průmyslovou činnost viz ČSN EN 1991-1-1, odst. 6.3.2.

Užitná zatížení stropních konstrukcí, balkónů a schodišť pozemních staveb

Kategorie zatěžovaných ploch qk [kN/m2] Qk [kN]
Kategorie A    
Stropní konstrukce 1,5 až 2,0 (1,5) 2,0 až 3,0 (2,0) 
Schodiště 2,0 až 4,0 (3,0)  2,0 až 4,0 (2,0)
balkóny 2,5 až 4,0 (3,0) 2,0 až 3,0 (2,0)
Kategorie B 2,0 až 3,0 (2,5) 1,5 až 4,5 (4,0)
Kategorie C    
C1 2,0 až 3,0 (3,0) 3,0 až 4,0 (3,0)
C2 3,0 až 4,0 (4,0) 2,5 až 7,0 (4,0)
C3 3,0 až 5,0 (5,0)  4,0 až 7,0 (4,0)
C4 4,5 až 5,0 (5,0) 3,5 až 7,0 (7,0) 
C5 5,0 až 7,5 (5,0) 3,5 až 4,5 (4,5)
Kategorie D    
D1 4,0 až 5,0 (5,0)  3,5 až 7,0 (5,0)
D2 4,0 až 5,0 (5,0) 3,5 až 7,0 (7,0) 
 • Pozn. 1: Hodnoty doporučené pro použití jsou tučně.
 • Pozn. 2: V závorce jsou uvedeny hodnoty podle Národní přílohy ČR

Střechy

Kategorizace střech

Kategorie zatěžovaných ploch Stanovené použití
H střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav
I střechy přístupné (pochůzné), s užíváním podle kategorií A až D 
K střechy přístupné pro zvláštní provoz, např. přistávání vrtulníků 

Užitná zatížení střech kategorie H

Střecha qk [kN/m2] Qk [kN]
Kategorie H 0,0 až 1,0 (0,75) 0,9 až 1,5 (1,0)
 • Pozn. 1: Doporučené hodnoty jsou qk = 0,4 kN/m2 a Qk = 1,0 kN
 • Pozn. 2: V závorce jsou uvedeny hodnoty podle Národní přílohy ČR 
 • Pozn. 3: qk se může v národní příloze měnit v závislosti na sklonu střechy. 
 • Pozn. 4: Lze předpokládat, že qk působí na ploše A, která může být stanovena v národní příloze.
  Doporučená hodnota A = 10 m2, v rozmezí od nuly až do celkové plochy střechy. 
 • Pozn. 5: Na střechách kategorie H se nemá uvažovat současné působení užitných zatížení a zatížení sněhem nebo větrem.

Přemístitelné příčky

Zatížení příčkou působí na desku jako rovnoměrné spojité po délce, tj. kN/m, nikoliv jako plošné rovnoměrné spojité, tedy kN/m2. Za předpokladu, že stropní konstrukce umožňuje příčné roznášení zatížení, může být vlastní tíha lehkých přemístitelných příček uvažována jako ekvivalentní rovnoměrné zatížení qk přidané k užitnému zatížení.

Toto zatížení je definováno takto:

přemístitelné příčky o vlastní tíze ≤ 1 kN/m délky příčky:  qk = 0,5 kN/m2
přemístitelné příčky o vlastní tíze ≤ 2 kN/m délky příčky:  qk = 0,8 kN/m2
přemístitelné příčky o vlastní tíze ≤ 3 kN/m délky příčky: qk = 1,2 kN/m2
 • u přemístitelných příček o vlastní tíze > 3 kN/m je třeba vzít v úvahu jejich skutečnou tíhu, možné umístění a orientaci 

Vodorovná zatížení na zábradlí a dělící stěny

Zatěžovací plochy qk [kN/m]
Kategorie A 0,2 až 1,0 (0,5); 0,5
Kategorie B a C1 0,2 až 1,0 (1,0); 0,5
Kategorie C2-C4 a D  0,8 až 1,0 (1,0)
Kategorie C5 3,0 až 5,0 (5,0)
Kategorie E 0,8 až 2,0 (2,0)
Kategorie F viz ČSN EN 1991-1-1, příloha B: Svodidla a zábradlí v garážích
Kategorie G viz ČSN EN 1991-1-1, příloha B: Svodidla a zábradlí v garážích
 • Pozn. 1: Hodnoty doporučené pro použití jsou tučně.
 • Pozn. 2: V závorce jsou uvedeny hodnoty podle Národní přílohy ČR

Plochy pro skladování a průmyslovou činnost

Kategorie ploch pro skladování a průmyslovou činnost

Kategorie Stanovené použití Příklad
E1 plochy, kde může docházet k hromadění zboží, včetně přístupových ploch plochy pro skladování včetně skladů knih a dalších dokumentů 
E2 průmyslová činnost  

Užitná zatížení stropních konstrukcí od skladování

Kategorie qk [kN/m2] Qk [kN]
E1 7,5 7,0
 • zatížení ploch pro průmyslové účely se stanoví na základě určeného účelu používání a podle typu použitého zařízení. Pokud se má používat zařízení pro jeřáby, pohyblivé strojní vybavení atd., stanoví se účinky zatížení na konstrukce podle EN 1991-3  
 • zatížení vysokozdvižnými vozíky a dopravními prostředky se uvažují jako soustředěná zatížení působící společně s příslušnými rovnoměrně rozdělenými užitnými zatíženími – viz ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1)

Garáže a plochy pro vozidla (s výjimkou mostů)

Kategorie dopravních ploch Účel použití  Příklady 
F dopravní a parkovací plochy pro lehká vozidla (celková tíha vozidla ≤ 30 kN a s nejvýše 8 sedadly kromě řidiče) garáže; parkovací plochy a parkovací garáže
G dopravní a parkovací plochy pro středně těžká vozidla ( 30 kN < celková tíha vozidla ≤ 160 kN, na dvě nápravy) přístupové cesty; zásobovací oblasti, přístupové zóny pro požární mobilní techniku (≤ 160 kN celkové tíhy vozidla) 

Užitná zatížení garáží a dopravních ploch pro vozidla

Kategorie dopravních ploch  qk [kN/m2] Qk [kN]
F 1,5 až 2,5 (2,5) 10 až 20 (20)
G 5,0 (5,0) 40 až 90 (120)
 • Pozn. 1: Hodnoty doporučené pro použití jsou tučně.
 • Pozn. 2: V závorce jsou uvedeny hodnoty podle Národní přílohy ČR

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.