Další podmínky soutěže

 • Do soutěže je možné se registrovat nejpozději do 31. března 2024
 • Soutěž HELUZ LEVEL UP je dvoukolová – školní kolo a celostátní kolo
 • Každý student může do soutěže přihlásit jednu soutěžní práci.
 • Každý výkres bude zhotoven na samostatný list v daném měřítku. Všechny výkresy budou součástí jednoho PDF souboru.
 • Soubor PDF s výkresy bude pojmenován podle následujícího tvaru: YYYYMMDD_LUP_škola_příjmení_jméno.pdf
 • Soubor PDF s výkresy bude v elektronické podobě uložen přes IFC Čtečku Stawebnice (návod ZDE)
 • BIM model ve formátu IFC bude pojmenován podle následujícího tvaru: YYYYMMDD_LUP_škola_příjmení_jméno.ifc
 • BIM model ve formátu IFC bude uložen uložen přes IFC Čtečku Stawebnice (návod ZDE)
 • Výkresy budou podle instrukcí pořadatele soutěže opatřeny logem pořadatele, STAWEBNICE a školy.
 • Ze školního kola soutěže bude vybráno maximálně 5 nejlepších soutěžních projektů do kola celostátního, které splňují všechny podmínky soutěže stanovené pořadatelem. Tyto práce budou vybrány ve spolupráci s danou školou.
 • Finanční odměna soutěžícím a učitelům (vedoucím projektu) bude udělena pouze v případě, že odevzdaný soutěžní projekt bude splňovat všechny požadavky soutěže a bude vyhotoven v patřičné kvalitě.
 • Pokud soutěžící použil již existující dispoziční řešení, je povinen tuto skutečnost uvést v přihlášce, včetně autora tohoto řešení, odkaz na webové stránky!
 • Zaslané práce do celostátního kolo nesplňující zadané požadavky soutěže pořadatelem budou ze soutěže vyřazeny.
 • Zaslané práce s hanlivou tématikou budou ze soutěže bez diskuse vyřazeny.
 • Pořadatel soutěže si rovněž vyhrazuje právo soutěž ze závažných důvodů kdykoliv zrušit.
 • Účastník této soutěže projevuje svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořádající soutěže je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a ve svých propagačních materiálech po dobu deseti let.
 • Soutěžící uděluje svou účastí v soutěži pořádajícímu souhlas s tím, aby jím vytvořená práce (nebo její část), s níž se účastní soutěže mohla být užita v propagaci společnosti HELUZ. Práce pro tento účel může být přiměřeně upravena, doplněna, spojena s textem a jinými prvky podle rozhodnutí pořadatele. Souhlas k užití práce poskytuje soutěžící jako autor práce bezplatně a neodvolatelně.
 • Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pořádajícímu, a to v rozsahu nutném pro organizování soutěže, její vyhodnocování a další případné zpracování takových údajů pro marketingové účely pořadatele, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 3 let). Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli písemně u pořadatele soutěže odvolat.
 • Soutěžní projekty musí být odevzdány do 19. 5. 2024 vedoucímu projektu na škole a nahrány na IFC Čtečku Stawebnice.
 • Vyhlášení školních kol proběhne po domluvě se školou v měsíci červnu/září 2024.
 • Vyhlášení celostátního kola proběhne v září/říjnu 2024.

KONTAKTNÍ OSOBA

Kontaktní osoba za vyhlašovatele soutěže:

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.