Hodnotící kritéria a požadované výstupy

Součástí každého soutěžního projektu budou následující výstupy, které budou zhotoveny podle obvyklých standardů uvedených v příslušných normách

Každá soutěžní práce bude hodnocena podle kritérií stanovených pořadatelem. Hodnocení soutěžních projektů je rozděleno do sedmi základních sekcí, ve kterých lze získat stanovený počet bodů, případně body srážkové. V případě neodevzdání všech požadovaných částí stanovené pořadatelem bude zaslaný soutěžní projekt ze soutěže vyřazen. Záporné body budou uděleny za použití materiálů konkurence HELUZ a konkurence partnerů STAWEBNICE

HODNOTÍCÍMI KRITÉRII JSOU

 1. Dodržení zadání soutěže (včasné odevzdání všech požadovaných částí, dodržení zadání)
 2. Využití výrobků HELUZ a partnerů STAWEBNICE (BMI Bramac, Schiedel, Franken Maxit, Sulko, Velux, Tytan professional, Isover, Kaiser, Izos)
 3. Konstrukční řešení stavby (dodržení délkového a výškového modulu, správnost popisu zdiva, jednotlivých skladeb, založení, kladecího plánu, odvodnění apod.)
 4. Zásady zakreslování podle ČSN 01 3420 (tloušťka čar, správnost šrafování, kótování stavebních otvorů, výškové kóty, označení místností, legendy, tabulky apod.)
 5. Architektonické ztvárnění stavby (vzhled, dispozice, osazení objektu na pozemek)
 6. BIM model (správné pojmenování souboru, nahrání IFC souboru přes IFC Čtečku Stawebnice, zobrazení modelu v IFC čtečce, správnost a kompletnost dat v BIM modelu)
 7. Srážkové body
  1. za zjevné chyby (nedodržení základních konstrukčních pravidel, výrazné tepelné mosty, zásadní chyby ve skladbách podlah a střech)
  2. za použití materiálů konkurence HELUZ a partnerů Stawebnice (popisky u jednotlivých použitých materiálů včetně grafiky)
  3. za pozdní odevzdání 
 8. Energetický posudek (Finalisté celostátního kola)

KAŽDÝ SOUTĚŽNÍ PROJEKT BUDE OBSAHOVAT

A) Soubor s PDF výkresy a technickou zprávou / stručným popisem stavby

Každý výkres bude zhotoven na samostatný list v daném měřítku a bude součástí jednoho PDF souboru s názvem: YYYYMMDD_LUP_škola_příjmení_jméno.pdf

Projekt (soubor PDF s požadovanými výstupy) bude uložen přes IFC Čtečku Stawebnice dle požadavků pořadatele soutěže.

Postup pro odevzdání přes IFC Čtečku Stawebnice ZDE.

Součástí souboru PDF budou následující výstupy:

 1. Technická zpráva / stručný popis stavby (architektonické řešení, stavebně technické řešení – přípravné a zemní práce, základy, svislé a vodorovné konstrukce, schodiště, střecha a krov, příčky, omítky, malby, nátěry a skladby podlah, truhlářské, klempířské a zámečnické práce, tepelná, zvuková a kročejová izolace, větrání místnosti, způsob vytápění objektu, zdravotně technické instalace, elektroinstalace, stavební otvory apod.)
 2. Výkres základů – M 1:50
 3. Půdorysy jednotlivých podlaží (např. přízemí, 1.NP, 2.NP, podkroví) – M 1:50
 4. Charakteristické řezy (např. řez vedený skrze schodiště, podélný řez, příčný řez) – M 1:50
 5. Pohledy (všechny světové strany) – M 1:50
 6. Kladecí plán stropu vybraného nadzemního podlaží – M 1:50
 7. Výkres krovu (v případě návrhu šikmé střechy) – M 1:50
 8. Půdorys střechy včetně řešení odvodnění – M 1:50
 9. Detaily – 2x (výběr z detailů týkající se produktů HELUZ – sokl, parapet, nadpraží, uložení stropní konstrukce, napojení střechy, atika) – min. M 1:15
 10. Vizualizace – (perspektiva ze dvou pohledů, interiér, pozice slunce + oslunění, propracovanost detailů – osoby, zvířata, okolí)

Výkresy budou zhotoveny v požadovaném měřítku a budou obsahovat rozpisku (viz „Další podmínky soutěže“), legendu místností, materiálů, použitých symbolů a značek, severku v jednotlivých půdorysech, popis skladeb v charakteristických řezech apod. 

B) BIM model ve formátu IFC

BIM model bude uložen ve formátu IFC.

Pojmenování IFC souboru bude v následujícím tvaru: YYYYMMDD_LUP_škola_příjmení_jméno.ifc

BIM model (ve formátu IFC) bude v elektronické podobě uložen přes IFC Čtečku Stawebnice dle požadavků pořadatele soutěže.

Postup pro odevzdání přes IFC Čtečku Stawebnice ZDE.

IFC Čtečka Stawebnice – Amálie Seiterová (vítězný projekt 2022/23)
IFC Čtečka Stawebnice – Amálie Seiterová (vítězný projekt 2022/23)

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.