Izolační a těsnící systémy WINS

Jedním z moderních způsobů izolace a těsnění připojovací spáry mezi rámem okna a ostěním je použití systémů WINS, zaručující vysokou tepelnou a zvukovou izolaci, vzduchotěsnost, odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Skladba systému WINS

WINS FLEX

WINS FIX

   
Pro nové a náročné instalace Pro výměnu a renovaci, včetně historických budov
   
WINS Vnější kapalná fólie Těsnící komprimační páska
Pastovitá hmota určená k přímému použití, vytváří pružnou paropropustnou a povětrnostním vlivům odolnou ochrannou vrstvu na vnější straně připojovací spáry. Těsnící komprimační páska WINS Fix na bázi polyuretanové pěny s otevřenými buňkami, zajišťuje vysoce flexibilní utěsnění připojovací spáry.
   
WINS FLEX PU pěna WINS FAST PU pěna
Vysoce vydatná pěna zajišťující dobrou tepelnou a akustickou izolaci. Vysoce vydatná pěna zajišťující dobrou tepelnou a akustickou izolaci.
   
WINS Vnitřní kapalná fólie WINS vnirřní kapalná fólie
Pastovitá hmota určená k přímému použití, vytváří pružnou parotěsnou vrstvu s výbornou přídržností k většině stavebních povrchů. Pastovitá hmota určená k přímému použití, vytváří pružnou, parotěsnou vrstvu s výbornou přídržností k většině stavebních povrchů.
Skladba systému WINX FLEX Skladba systému WINX FIX

Systémy WINS jsou souborem produktů, které poskytují připojovací spáře následující vlastnosti:

  • Těsnost
  • Extrémní vysokou odolnost vůči působení UV záření 10 let
  • Jednoduchou aplikaci
  • Časově nenáročnou instalaci
  • Nenáročnou přípravu podkladu
  • Energetickou efektivnost spoje

Základní parametry energeticky úsporné připojovací spáry s použitím systému WINS

Teplotní faktor vnitřního povrchu
Difuzní těsnost
Odolnost proti extrémním povětrnostním vlivům
Vzduchotěsnost
Tepelná izolace
Zvuková izolace

Průvzdušnost

WINS systémy zaručují vysokou těsnost připojovací spáry. Podle EN 12208 zajišťují těsnost spoje i při tlaku rovném 600 Pa a tím splňují požadavky nejvyšší třídy 4.

Vzduchotěsnost ovlivňuje provozní náklady, akustické vlastnosti, tepelnou efektivitu budovy, tepelný komfort uživatelů.

Vodotěsnost

WINS systémy jsou rovněž odolné proti větrem hnanému dešti (do rychlosti 160 km/h) a dosahují třídy těsnosti spoje E1200 podle EN 12208.

Výskyt turbulentních větrů je často spojený s jiným nepříznivým povětrnostním jevem – silným deštěm. Konstrukce okna a připojovací spáry by měla zachovat těsnost proti průniku dešťové vody i za velmi nepříznivých podmínek.  Otvorové výplně a spoje s třídou E1200 začínají propouštět vodu konstrukcí při tlaku 1200 Pa, což znamená, že netěsnosti se mohou projevit při dešti v kombinaci s větrem o rychlosti 160 km/h.

Difuze vodní páry

WINS systémy zaručují kontrolovanou difuzi vodní páry připojovací spárou:

  • Vnější kapalná fólie Sd = 2 m
  • Vnitřní kapalná fólie Sd = 30 m

Ve stavební konstrukci je povolena jistá minimální kondenzace vodní páry v míře, která nezpůsobí poškození jednotlivých vrstev stavební konstrukce a zároveň zaručuje její úplný odvod při zlepšení klimatických podmínek. V některých případech není kompletní zamezení průniku vodní páry účelné a může být dokonce nežádoucí.

Teplotní faktor vnitřního povrchu

Systémy WINS poskytují vysokou hodnotu fRsi. Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi je indikátorem rizika kondenzace páry a výskytu plísní na vnitřní straně stavební konstrukce. Jedná se o poměrnou veličinu nezávislou na okolních teplotách s hodnotou od 0 do 1 (čím je hodnota bližší 1, tím lépe je spoj chráněn). Systémy WINS s hodnotou fRsi 0,8 prakticky zaručují vyloučení rizika povrchové kondenzace vnitřního povrchu připojovací spáry a tvorby plísní.

Tepelná izolace

WINS systémy poskytují vysokou tepelnou izolaci a eliminují lineární tepelné mosty. Součinitel vedení tepla pro izolační PU pěny používané ve WINS systémech splňují požadavky energeticky úsporných materiálů (λ ≤ 0,036 W/mK). Spoj mezi rámem a ostěním vytváří klasický lineární tepelný most. Veličina charakterizující intenzitu tepelného mostu se nazývá lineární činitel prostupu tepla a jeho požadovaná hodnota podle ČSN 73 0540-2 pro vnější stěnu navazující na otvorovou výplň je 0,10 W /mK. Lineární tepelný most připojovací spáry mezi ostěním a rámem otvorové výplně je významnou součástí celkových tepelných ztrát budovy. Jeho vliv na tepelné ztráty při nevhodném provedení může být velmi závažný. Na vnitřním povrchu tepelných mostů často dochází ke kondenzaci vodní páry a růstu plísní, zvláště v případě zvýšené vlhkosti ve vnitřních prostorách. Z toho důvodu je důležité spoj mezi ostěním a rámem řádně izolovat.

Zvuková izolace

WINS systémy zajišťují vynikající zvukovou izolaci. Akustické vlastnosti stěn budov jsou charakterizovány hodnotou vážené vzduchové neprůzvučnosti. Požadavky na váženou neprůzvučnost vnější obálky budovy jsou uvedeny v ČSN 73 0532. Požadavek na připojovací spáru odpovídá úrovni požadavku na zvukovou izolaci otvorových výplní. Systémy WINS zajišťují vysokou zvukovou izolaci, jejich zvuková neprůzvučnost přesahuje hodnotu 62 dB a tím spolehlivě eliminují vznik akustických mostů. 

Fotogalerie

 -
 -
 -

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.