Montáž oken

Moderní okna jsou jiná než ta před dvaceti lety. Změnily se materiály, zasklení, těsnění a změnila se také jejich montáž. Právě montáž oken je jedním z důležitých kroků při stavbě domu nebo jeho rekonstrukci a může zásadně ovlivnit kvalitu bydlení či užívání budovy. Jestli se ještě počátkem 90. let používal na vyplnění spáry mezi okenním rámem a ostěním domu provazec a posléze jen běžná PU pěna, dnes jsou obě tyto metody pokládány za zastaralé a nevyhovující. A je tomu právě z důvodu dokonalejších materiálů a také rostoucích požadavků na úsporu energií. Požadavky na navrhování, provádění a kontrolu zabudování oken, okenních sestav a vnějších dveří určuje norma ČSN 74 60 77. Splnění této normy je zásadním předpokladem pro dlouhodobou funkčnost oken a dveří.

Postup montáže oken

Montáž oken zásadně ovlivňuje jejich pevnost, tuhost, životnost, provozní spolehlivost, tepelné a akustické vlastnosti. Způsob provedení montáže je mimo jiné určen umístěním okna ve stavebním otvoru, mechanickým upevněním a utěsněním.

Montáž oken a vnějších dveří probíhá po dokončení většiny stavebních prací, které vnáší do stavebních konstrukcí vlhkost (omítky, podlahy). Montáž oken a vnějších dveří před dokončením „mokrých prací“ je možné pouze za předpokladu zajištění odpovídajících tepelných a vlhkostních podmínek ve vnitřním prostředí budovy. To platí pro montáž všech materiálových typů otvorových výplní (hliník, dřevo, PVC apod.).

Postup montáže můžeme rozdělit do následujících kroků: příprava oken a stavebních otvorů, osazení oken a jejich ukotvení, utěsnění připojovací spáry a dokončovací práce.

Montáž oken = soubor následujících kroků

 1. Návrh
 2. Příprava stavebních otvorů a otvorových výplní k instalaci
 3. Umístění nosných podložek k podepření otvorových výplní
 4. Umístění otvorových výplní
 5. Mechanické upevnění – trvalé spojení oken se stavební konstrukcí
 6. Izolace a utěsnění připojovací spáry spoje mezi rámem otvorové výplně a stavební konstrukcí
 7. provedení vnitřního a vnějšího ostění, parapetů, nadpraží

Schéma konstrukčního řešení zabudování okna


1. Návrh

Návrh provedení montáže oken by měl zejména obsahovat:

 • Popis stavebně fyzikálních požadavků
 • Přesný popis obvodové stěny
 • Popis jednotlivých výrobků a požadavků na ně
 • Konkrétní požadavky na zabudování výrobků do stavební konstrukce a řešení připojovací spáry
 • Pohledy na celou budovu a půdorysy s označením jednotlivých otvorových výplní
 • Pohledy na jednotlivé otvorové výplně s uvedenými rozměry a vyznačenými detailními řezy zabudování do stavební konstrukce s přesným umístěním okna v obvodové stěně
 • Detailní vertikální a horizontální řezy otvorových výplní s jasným řešením připojovací spáry a návazností na stavební konstrukci

Při návrhu izolace a těsnění připojovací spáry je nutno brát v úvahu pohyb konstrukce otvorové výplně, rovněž i vlastnosti použitých izolačních a těsnících materiálů a upravit šířku spáry na očekávanou velikost případné dilatace.

Návrh montáže by měl rovněž jasně popsat umístění nosných podložek k podepření otvorových výplní, umístění mechanické upevnění, provedení připojovací spáry a napojení v oblasti parapetu, nadpraží a ostění.

2. Příprava stavebních otvorů a otvorových výplní k instalaci

Technický stav stavební konstrukce a ostění v době zahájení instalace otvorových výplní významně ovlivňuje konečnou kvalitu tepelné izolace, úroveň vzduchotěsnosti a vodotěsnosti.

Běžné závady stavebních otvorů jsou:

 • Odchylky od svislé a vodorovné roviny překračující povolené tolerance
 • Předsazené plochy jednotlivých zdicích prvků, cihel, tvárnic atd.
 • Mechanická poškození stavebních materiálů,
 • Netěsnosti ve spojích mezi zdicími prvky zdiva
 • zbytky malty na povrchu zdiva

3. Umístění nosných podložek k podepření otvorových výplní

Nosné podložky nebo profily instalované pod rámem otvorové výplně odpovídají za přenos sil působících rovnoběžně s rovinou okna. Nosné podložky musí být únosné, trvanlivé, nenasákavé, chemický kompatibilní s okolními materiály a s tepelnou vodivostí stejnou nebo nižší než materiál rámu. Distanční podložky musí splňovat stejná kritéria s výjimkou požadavku na jejich dostatečnou únosnost. V případě dřevěných oken mohou být vyrobeny ze stejného materiálu jako rám okna a povrchově ošetřené.

4. Umístění otvorových výplní

Okna musí být instalované v rovině rovnoběžné se stěnou, při dodržení svislé a vodorovné roviny. Požadavky přesnosti zabudování jsou stanoveny normou ČSN 74 6077.

5. Mechanické upevnění

Jednou z podmínek správné instalace je přenesení sil vyvolaných vnějšími faktory z otvorové výplně na stavební konstrukci. Síly působící kolmo na rovinu oken jsou přenášeny na stavební konstrukci pomocí mechanického upevnění. Kotvící prvky nesmí být umístěny proti spojům příčníku a sloupků oken.

6. Izolace a utěsnění připojovací spáry spoje mezi rámem otvorové výplně a stavební konstrukcí

Izolovaná a utěsněná připojovací spára okna musí plnit všechny požadavky, které jsou kladeny na zbytek stavební konstrukce, zejména tepelnou a zvukovou izolaci, vzduchotěsnost, vodotěsnost a paropropustnost vnějšího uzávěru a parotěsnost vnitřního uzávěru.

7. Provedení vnitřního a vnějšího ostění, parapetů, nadpraží

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.