Montáž střešního okna

Příprava okenního otvoru

Umístění okna v rámci místnosti

Při volbě umístění střešního okna v rámci místnosti vezměte v úvahu následující:

 • druh využití místnosti,
 • dobrý výhled ve stoje a/nebo v sedě,
 • pohodlené otvírání střešního okna (horní nebo spodní ovládání),
 • požadavky na výšku parapetu,
 • svislá stěna (pokud v místnosti je), 
 • optimální provedení ostění,
 • ustanovení stavebních předpisů

 

Otvor ve střeše

Nejprve se seznamte s návodem na montáž dodaným s lemováním. Není-li střecha z vnějšku přístupná, vyřízněte ve střešní kon­strukci zevnitř malý otvor o rozměrech asi 400 x 400 mm. Po začištění prken lze určit finální polohu okna ve střešní konstrukci. Při vyměřování pamatujte na rezervu kolem rámu okna na izolaci.

 

 

Osazení střešního okna

Aby se provádělo co nejméně úprav střešní krytiny, umístěte střešní okno,pokud možno, ze strany dle montážního návodu. Při osazování dbejte na zachování doporučené vzdálenosti od krokve/nosníku (podpěry) (a) a střešní krytiny (b).

 

Upravte polohu střešního okna ve svislém směru podle typu lemování. Před zahájením práce si vždy přečtěte návod na montáž lemování. Dále postupujte podle typu střešní krytiny:

 • V případě profilované střešní krytiny nechte pod střešním oknem prostor pro celou řadu tašek.
 • V případě plochých tašek zajistěte potřebný přesah mezi taškami a lemováním.

 

Pro dostatečnou izolaci okolo rámu okna nechte po stranách střešního okna 20-30 mm místa a nad/pod střešním oknem 20 nebo 50 mm místa podle úrovně montáže (viz str. 31). Určete okenní otvor na horní a dolní straně pomocí montážních latí a po stranách pomocí krokví, jak ukazu­je návod k montáži.

Poznámka: V oblastech s častým sněžením věnujte umístění střešního okna ve střeše zvláštní pozornost.

Otvor ve vnitřní střešní vrstvě a začištění stropu v interiéru

Střešní fólii lze podle návodu naříznout a přeložit; tím zajistíte vodotěsný spoj. Je-li vnitřní vrstva pevná, vyřízněte do ní otvor stejný jako vnější otvor ve střeše.

 

Jestliže je na vnitřní straně střechy začištěný povrch, je nutno pro montáž okna vyříznout dočasný hrubý otvor. Promítněte rozměry rámu kolmo na plochu stropu, vyznačte na něm okraje otvoru a otvor vyřízněte. Mějte na paměti, že musí existovat možnost napojení parotěsné fólie ve stávající střešní konstrukci, je-li v ní použita, na novou parotěsnou fólii kolem střešního okna.

 

Konečné začištění otvoru v ploše stropu neprovádějte, dokud není instalována sada pro ostění nebo ostění jako takové.

Vyjmutí křídla

Křídlo lze vyjmout z rámu, což usnadňuje montáž okna. Položte křídlo na čistou rovnou plochu horní stranou dolů.

Montážní úhelníky

Se střešním oknem jsou standardně dodá­vány montážní úhelníky.

Okna o výšce 1400 mm (-KOS) a větší jsou dodávána s dalšími montážními úhelníky, které se osazují do středu bočního rámu.

Úhelníky je nutno osadit na rám okna před usazením okna ve střeše. Mějte na paměti, že umístění úhelníků na rámu závisí na použitém lemování.

V případě některých kombinací střešních oken a lemování je nutno použít speciální úhelníky; příklad:

 • Speciální úhelníky jsou dodávány s doplňko­ vými okny GIL a VFE a s lemováním EBW.
 • Při výměně střešního okna vyrobeného před rokem 2001se zachováním stávajícího ostění je nutno použít úhelníky dodávané s lemováním EL/EW/ELX, protože střešní okno bude umístěno v původní poloze.

Exteriér

Zateplovací sada

Zateplovací sada BDX sestává ze čtyř dílů z polyetylenové pěny osazených na ocelových lištách. Po sestavení před montáží okna osaďte vzniklý rám na latě kolem okenního otvoru. Poté rám zafixuj­te pomocí montážních úhelníků okna.

Není-li vzdálenost mezi krokvemi dostateč­ná, je nutno oříznout zateplovací sadu po stranách a zajistit tak správné umístění.

Zateplovací sada je dodávána v různých ver­zích podle úrovně montáže okna. Prodává se samostatně nebo společně s některými typy lemování.

Fixace a usazení střešního oken

Pro dokonale izolující těsnění mezi křídlem a rámem okna a optimál­ní chod okna je důležité osadit okno s dodržením pravých úhlů.

Vyrovnejte dolní rám do vodorovné polohy a zafixujte jej zespodu. Upravte vzdálenost mezi rámem a křídlem tak, aby byly boky obou částí rovnoběžné.

Nyní zkontrolujte,zda je rovnoběžný i spodní rám a spodní okraj křídla. Jestliže se rám kroutí vlivem nerovných krokví, upravte rám pomocí dodané vyrovnávací destičky, jak ukazuje návod k montáži.

Je-li střecha nerovná (např. nakloněná v příčném nebo podélném směru).


Po správném usazení střešního okna jej zafixujte podle pokynů v montážním návodu.

 

Hydroizolační fólie

Napojení na hydroizolační fólii lze nejlépe provést pomocí manžety z hydroizolační fólie BFX. Manžeta z hydroizolační fólie je vyrobena z difuzního materiálu a lze ji tedy použít pro provětrávané i neprovět­rávané střešní konstrukce. Manžeta z hydroizolační fólie je dodávána s páskem lepidla,který umožňuje její snadné nalepení na rám okna na všech stranách. Vytvarujte manžetu z hydroizolační fólie okolo latí a zafixujte ji k protilehlým latím pomocí nerezových sponek. Drenážní žlábek umístěte těsně nad první průběžnou lať nad střeš­ním oknem, aby mohl odvádět vodu ze stávající podstřešní fólie nad oknem.

 

 

Přitisknutím dodaných samolepicích butylových pásků (a) utěsněte fólii v místech prořezů na krokvích.

Přeložte manžetu z hydroizolační fólie a posléze stávající podstřešní fólii do drenážního žlábku a zafixujte ji dodanými úhelníky (b ).

Seřízněte manžetu z hydroizolační fólie tak, aby ji bylo možno správ­ně umístit a zafixovat pod střešním oknem, jak ukazuje obrázek(c).

Lemování a oplechování 

Hlavní ochranu střešního okna před povětrnostními vlivy standard­ně zajišťuje hliníkové oplechování. Většina oplechování je namonto­vána předem, ale díly (2) a (4) jsou dodávány s lemováním.

 • Dodáváno se střešním oknem
 • Dodáváno s lemováním

Jestliže nechcete použít lemování VELUX, mějte na paměti, že díly (2) a (4) je nutno objednat zvlášť. Díly se objednávají jako sada oplechování ZWC pro dané rozměry okna.

Oplechování osazujte v pořadí uvedením v montážním návodu k lemování. Jednotlivé díly jsou na zadní straně očíslovány a tato čísla ve většině případů odpovídají pořadí montáže. Mějte na paměti, že díly jsou určeny pro levou nebo pravou stranu. 

Díly oplechování (5) lze nasadit a opět sejmout (a), což usnadňuje montáž. Nezapomeňte, že v případě vysokých střešních oken se díly (4) upevňují klipsnami ve středu (b).

Lemování a oplechování pro profilované střešní krytiny

Při montáži lemování pro profilovanou střešní krytinu je důležité, aby pěnové těsnění i ohebná část spodního dílu lemování těsně doléhala na střešní krytinu a zabraňovala tak vnikání vody nebo poletujícího sněhu pod lemování. V případě montáže s použitím lemování E-W se doporučuje před osazením spodní části lemování zkosit střešní krytinu pod oknem (a) .

Osaďte spodní část lemování nejprve provizorně a vytvarujte oheb­ nou část podle profilu střešní krytiny; tím dosáhnete kvalitní mon­ táže. Nyní sejměte lemování a mírně ohněte ohebnou část (b) a poté vraťte lemování zpět a zafixujte jej ke spodnímu rámu okna. Ohnutím ohebné části dosáhnete těsného napojení na střechu.

 

Ohněte po stranách spodní část lemování (c). Tento krok je důležitý ze­jména u střechy s malým sklonem pro lepší ochranu před vnikáním vody.

Přední hranu ohebné části spodního dílu lemování lze přetáhnout ještě dále a zlepšit tak těsnost napojení na střešní krytinu (d).

Pro dosažení správného přesahu mezi střešní krytinou a lemováním je někdy nutné odstranit hrot z tašky (e).

Protože pro fixaci lemování nelze použít šrouby, je v některých pří­padech nutné zajistit střešní tašky drátem a/nebo (je-li to možné) je přilepit k sousedním taškám pomocí vhodného materiálu (f ).

 

Lemování pro ploché střešní krytiny

Při montáži lemování do ploché střešní krytiny je důležité, aby spodní část lemování přesahovala přes střešní krytinu alespoň o vzdálenost doporučenou pro danou střešní krytinu obecně (a).

Pro dosažení nejúčinnějšího odvodu vody kolem střešního okna dodržujte vzdálenost mezi střešní krytinou a oknem uvedenou v návodu k montáži (b).

V případě lemování E-L musí horní část lemování přesně doléhat na horní oplechování okna. Protože horní část lemování kopíruje povrch střešní krytiny, je v některých případech příliš nadzvednutá. V těchto případech je nutno mezeru vyplnit dodanou výplní. K podobnému problému může dojít při montáži do střechy se střešní fólií, kdy je horní část lemování nadzvihována příliš mnoha vrstvami fólie. I zde je tedy nutno vyplnit mezeru dodanou výplní, aby byl zajištěn neprodyšný spoj. 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.