Přínosy design BIM

Již dnes bychom mohli vyjmenovat celou řadu možných užití digitálních modelů. Zcela běžně jsou vytvářeny architektonické modely, ze kterých se automaticky generují sady výkresové dokumentace zachycující veškeré provedené změny. Mezi další praktická užití design BIM ale jednoznačně patří i automaticky generované výkazy množství, prostorová koordinace (detekce kolizí), simulace průběhu výstavby, simulace evakuace objektu apod. Kromě těchto, která jsou již zcela běžná, existují i taková, která na využití svého maximálního potenciálu teprve čekají.

Pro úspěšnou digitalizaci stavebnictví je základem stanovený a všeobecně respektovaný datový standard, který stanoví požadavky na informace a zároveň stanoví pravidla pro předávání a sdílení informací mezi účastníky stavebního procesu. V rámci digitalizace státní správy bude prosazován otevřený standardizovaný formát IFC. Tam, kde to bude vhodné, bude formát IFC prosazován jako možný vstup pro digitální agendy státu a registry pracující s prostorovými daty. Zároveň je formát IFC vhodný obecně pro publikaci otevřených dat.

Více najdete v kapitole Digitální model stavby (DIMS) podle DSS.

IFC (Industry Foundation Class) – otevřený formát

IFC je otevřený neutrální standardizovaný datový model s popsaným formátem souborů podle technické normy ČSN EN ISO 16739. Aktuální vytvořená verze v roce 2019 je IFC4 (Add2) a popisuje především stavební prvky a konstrukce pro pozemní stavby, ale v určité formě umožňuje popsat libovolnou stavbu. Pod označením IFC 4.3 se během 2. pololetí 2020 testuje se softwarovými firmami další rozšíření IFC, které se věnuje především liniovým stavbám. Současně IFC umožňuje popsat i procesy, organizace a osoby podílející se na procesech, časovém plánování, ocenění a dalších aspektech souvisejících s celým životním cyklem stavby.

Vývoj a správu formátu zajišťuje mezinárodní organizace buildingSMART. Formální stránku technické normy pak zajišťuje světová organizace ISO ve spolupráci s evropskou organizací nazvanou CEN.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.