BIM protokol

Protokol identifikuje pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačních modelů, které mají být vytvářeny členy projektového týmu, a stanovuje jejich přiřazené odpovědnosti, závazky a omezení související s užitím těchto modelů (a veškerých jejich částí). Řeší předávání digitálních dat týkajících se informačního modelu ve stanovených fázích přípravy, realizace či provozu a údržby stavby. Podporuje efektivní spolupráci v rámci projektového týmu, přijetí společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod. Obsahuje technické specifikace informačních modelů, včetně požadované úrovně podrobnosti.

BIM protokol řeší BIM zejména v kontextu smluvního a právního vypořádání a je jednou z částí smlouvy mezi zadavateli a dodavateli. Je závazný pro všechny členy projektového týmu. Protokol, včetně příloh, má přednost před vlastním textem Zvláštních smluvních podmínek. Přílohy protokolu mají přednost před vlastním textem protokolu.

BIM protokol
BIM protokol

Manažer informací / Koordinátor BIM / Správce informací

Protokol vymezuje a ustanovuje osobu/osoby, které budou plnit úlohu manažera informací, koordinátora BIM a správce informací. Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby. Počáteční odpovědnost za ustanovení správce informací však nese objednatel, který musí zajistit, aby správce informací byl zajištěn (ať už objednatelem, nebo jinou stranou) na celou dobu sjednanou ve smlouvě. Postavení jednotlivých rolí dle BIM protokolu je vymezeno následovně:

Více najdete v kapitole Kvalifikace a role v rámci metody BIM.

Přílohy BIM protokolu

  • Požadavky objednatele na informace – tvoří požadavky objednatele na informace a datový standard – více najdete v kapitole Datový standard staveb (DSS)
  • Specifické požadavky na společné datové prostředí (CDE) – více najdete v kapitole Společné datové prostředí (CDE)
  • Požadavky na plán realizace BIM (BEP)

Plán realizace BIM (BEP – BIM Execution Plan)

Je přílohou BIM protokolu a je vytvářen dodavatelem na základě požadavků zadavatele na informace. Plán realizace BIM (BEP) je závazný dokument pro všechny členy projektového týmu. Obsahuje potřebné informace pro provedení projektu, požadavky jednotlivých účastníků a vzájemné dohody o postupech. Zachycuje vývoj shromažďování informací a jejich úroveň podrobnosti. V neposlední řadě pak Plán realizace BIM upřesňuje role a jejich zodpovědnosti a blíže specifikuje relevantní použité standardy a procedury včetně týkajících se softwarových nástrojů.

Plán realizace BIM (BEP) například obsahuje:

  • Přehled plnění cílů BIM a úkolů daného projektu;
  • Bližší specifikaci vybraných procesů spolupráce;
  • Bližší definici rolí, přehled členů projektového týmu a jejich odpovědnosti;
  • Harmonogram činností a nasazení mobilizace lidských zdrojů pro práci s informačními modely;
  • Vymezení technologické infrastruktury, použití SW nástroje a souborovou strukturu;
  • Popis zajištění kontroly kvality a výstupů, včetně ukončení a vyhodnocení realizace metodou BIM po ukončení projektu.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.