Datový standard staveb (DSS)

Datový standard staveb (DSS) je obecné zastřešení celé řady standardů pro různé specifické oblasti informací, které stavba v rámci svého celého životního cyklu potřebuje. Vybudování takového standardu a především jeho uvedení do každodenní praxe je úkol velmi dlouhodobý. Datový standard staveb se skládá z několika dílčích částí, tvořenými jednotlivými datovými standardy.

Datový standard digitálního modelu staveb (DSDIMS)

Dílčí datový standard digitálního modelu staveb umožní sdílení a předávání digitálních informací mezi jednotlivými účastníky spolupracujících na přípravě, provádění a především správě staveb. A to nezávisle na druzích a poskytovatelích softwarových řešení. Vybudování tohoto standardu, který bude v budoucnu provázán i na agendy státu v podobě digitálního stavebního řízení a digitálních technických map je klíčovou, ale i dlouhodobou a v podstatě nekonečnou prací.

Klasifikace

Pro úspěšnou spolupráci a výměnu informací je zapotřebí sjednotit způsob členění informací. Díky jednotnému členění informací můžeme úspěšně spolupracovat a řešit různé úkoly. Společné členění informací je založeno na jednotném pojmenování (terminologii) a jejich vzájemném provázání na jednotné třídění (klasifikaci). Potřeba klasifikace je založena na předpokladu, že každá informace je klasifikovatelná a nesmí se nacházet ve více položkách. Klasifikování je seskupení určitého druhu informace za určitým účelem.

Klasifikace jednoduše řečeno znamená rozpoznávat, rozlišovat a chápat stejné věci stejně.

Klasifikační systém bývá v ČR vztahován pouze na rozpočtování či dokonce na konkrétní cenovou soustavu, kterou dané organizace využívají pro stanovení ceny. V průběhu života celého výstavbového projektu potřebujeme společný „jazyk“ mezi výrobci, architekty, projektanty, geology, geodety, správci stavby, stavbyvedoucími, rozpočtáři, technology, dozory, ekonomy, provozovateli atd. Právě jednotná terminologie, definice a konzistentní užití jsou klíčem k adaptaci úspěšného klasifikačního systému.

Česko se stalo iniciátorem vzniku nového mezinárodního klasifikačního systému CCI využitelného společně na evropské úrovni. Společný klasifikační systém zajistí jednotné pojmenování všech prvků stavby, které bude srozumitelné napříč obory i různými používanými programy. Klasifikační systém CCI pouze nabídne společný jazyk, který však musí být relativně obecný, aby vyhověl všem fázím a rolím účastníků během celého životního cyklu stavby. Dále může být účelné, aby existovaly navazující klasifikace pro různá specifická užití.

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.