Celý digitální životní cyklus stavby

Životní cyklus stavby

Běžně vnímáme, že se ve stavební praxi řeší zejména předinvestiční část, tedy fáze plánování, přípravy záměru, vypracování studie a návrhu stavby, a především pak část investiční, tedy samotného zhotovení stavby. Provozní část je bohužel často opomíjena. Díky digitalizaci ale můžeme pracovat se získanými informacemi i v této fázi lépe a efektivněji. Metoda BIM proto poslouží všem účastníkům stavebního projektu – od stavebníka přes dodavatele, projektanta nebo správce až k uživateli stavby.

Životní cyklus stavby
Životní cyklus stavby

Náklady životního cyklu stavby

Z pohledu nákladů je pozitivní dopad použití metody BIM jednoznačný. Prakticky dvě třetiny nákladů v rámci celého životního cyklu obvykle souvisejí s provozem a údržbou stavby. Pokud budeme mít potřebné informace o stavbě aktuální, můžeme efektivně stavbu spravovat, plánovat investice, údržbu, modernizace, případné renovace atd. Díky BIM můžeme kalkulovat i s provozními a dalšími náklady již v raných stadiích projektu, a případně i simulovat různé scénáře. V tom přináší BIM velkou změnu oproti současné praxi, kdy se u mnohých stavebních zakázek soutěží především na cenu provedení díla, bez ohledu na následné provozní náklady.

Přenos informací v průběhu životního cyklu stavby

V každé etapě stavebního díla je vytvořeno a zpracováváno poměrně velké množství informací. Při přechodu do další etapy, resp. fáze, se však značná část těchto informací ztrácí, zejména pokud etapu zpracovává zcela jiný projektový tým než tu předchozí. Mnohé informace tak musejí být znovu shromážděny.

Tato neefektivita s sebou přináší vedlejší náklady. Použití metody BIM eliminuje tuto informační ztrátu, a snižuje tak celkové náklady na stavbu. Předpokladem je, že největší úspora je získána při použití metody BIM již v raných stadiích stavby viz obrázek.

Udržitelnost informací v rámci životního cyklu je naprosto zásadní. K zajištění udržitelnosti je nutná dostatečné znalost, standardizace a odpovídající technické řešení pro management informací v podobě společného datového prostředí (CDE).

Tok informací

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.