Konstrukční systémy dle materiálu

Konstrukční systémy lze dělit i podle použitého stavebního materiálu, a to na konstrukce dřevěné, keramické, betonové, kovové, kamenné a konstrukce z ostatních materiálů. Jednotlivé stavební materiály lze samozřejmě v rámci jednoho konstrukčního systému kombinovat. 

Dřevěná konstrukce
Dřevěná konstrukce
Keramická konstrukce
Keramická konstrukce
Betonová konstrukce
Betonová konstrukce
Kovová konstrukce
Kovová konstrukce
Kamenná konstrukce
Kamenná konstrukce
Konstrukce z ostatních materiálů
Konstrukce ze skla

Dřevěné konstrukce

Dřevěné konstrukce lze dělit na konstrukce z:

 • Hraněného řeziva (lišty, latě, hranoly) a deskového řeziva (prkna, fošny)
 • Lepeného dřeva (lepené lamelové dřevo)
 • Aglomerovaného dřeva (překližky, dřevotřísky, OSB desky)
 • Vyztužené dřevěné prvky
   
Výhody Nevýhody
   

Malá objemová hmotnost – snadná doprava a manipulace

Dobré statické vlastnosti (vzhledem k hmotnosti)

Dobré tepelněizolační vlastnosti

Přírodní materiál z obnovitelného zdroje

Snadná zpracovatelnost

Recyklovatelnost

Dostupnost

Malý modul pružnosti – velké deformace

Anizotropní materiál – různé vlastnosti v různých směrech

Při nevhodném ošetření náchylné na degradaci (škůdci, plísně)

Nasákavost

Změna objemu vlivem vlhkosti

Hořlavost

Změna barevnosti v čase

   
Hraněné a deskové řezivo
Hraněné a deskové řezivo
Lepené lamelové dřevo
Lepené lamelové dřevo
Aglomerované dřevo
Aglomerované dřevo

Masivní konstrukce stěn

Roubené stěny

Roubené stavby se zhotovují technikou roubení, která představuje kladení trámů vodorovně na sebe, které jsou v rozích spojeny různými typy tesařských spojů. Roubení je jednou z nejstarších technologií výstavby dřevěných konstrukcí, které se zachovalo i do dnes. U tradičních roubených stěn bylo těsnění podélných spojů řešeno jílovými vymazávkami, mechovými vycpávkami nebo ovčím rounem. Používali se také filcové vložky, flexibilní pružná pěna či pryžové vložky (butylové pásky).

   
Výhody Nevýhody
   

Krátká doba realizace

Suchá montáž

Okamžitá únosnost

Přírodní materiál z obnovitelného zdroje

Specifický vzhled

Velká pracnost

Nerovnoměrné sesychání (exteriér x interiér)

Velké deformace dřeva vlivem sesychání a změn vzdušné vlhkosti

Horší tepelněizolační vlastnosti u jednovrstvé stěny

 

   

Dnes se zhotovují novodobé roubené konstrukce – Novodobá sendvičová konstrukce. 

Tradiční roubená stavba
Tradiční roubená konstrukce
Tradiční roubená stavba – těsnění ovčím rounem
Tradiční roubená konstrukce – těsnění ovčím rounem
Novodobá roubená konstrukce
Novodobá roubená konstrukce

Masivní sendvičové stěny

Příkladem masivní sendvičové stěny můžou být prefabrikované stěnové systémy z lepeného dřeva

   
Výhody Nevýhody
   

Krátká doba realizace

Suchá montáž

Okamžitá únosnost

Přírodní materiál z obnovitelného zdroje

Pečlivé řešení detailů s ohledem na neprůzvučnost a šíření vlhkosti konstrukcí

 

   

Sloupkové konstrukce stěn

Dřevěné sloupy sloupkových konstrukcí stěn jsou zhotoveny jako 

 • celistvé z hraněného řeziva
 • složené (lepené, sbíjené, lepené lamelové)
 • členěné

Hrázděná konstrukce

Jedná se o dřevěný sloupkový skelet s výplní zpravidla z cihel.

Hrázděná konstrukce_01
Hrázděná konstrukce_02
Hrázděná konstrukce_03

Masivní skelet

Masivní skelet je tvořen nosnou konstrukcí z masivních sloupů a průvlaků nebo složených průřezů. Nejčastěji se pro konstrukci masivního skeletu využívá lepené lamelové dřevo nebo vrstvené dýhové dřevo. U této skeletové konstrukce je nutné dbát na správné vyztužení proti působení vodorovných sil – vhodná stropní konstrukce, stěnová nebo příhradová ztužidla.

   
Výhody Nevýhody
   

Suchá montáž

Přírodní materiál z obnovitelného zdroje

Pečlivé řešení detailů s ohledem na neprůzvučnost a šíření vlhkosti konstrukcí

Náročnější spoje prvků

Nižší tepelná akumulace stavby

   

Lehký skelet

Především jde o systém 2x4, neboli o opláštěnou kostrovou konstrukci. Plášť je tvořen nejčastěji z překližky, OSB desek, sádrokartonu či cementotřískových desek. Prostor mezi vnitřním a vnějším pláštěm bývá vyplněn tepelnou izolací.

   
Výhody Nevýhody
   

Suchá montáž

Rychlá montáž

Přírodní materiál z obnovitelného zdroje

Možnost prefabrikace celých stěn

Pečlivé řešení detailů s ohledem na neprůzvučnost a šíření vlhkosti konstrukcí

Malá tepelná akumulace stavby

   
Dřevěný skelet
Dřevěný skelet_01
Dřevěný skelet
Dřevěný skelet_02
Dřevěný skelet
Dřevěný skelet_03

Keramické konstrukce

Keramické konstrukce známe v následujících podobách:

 • z cihel
 • z cihelných bloků
 • cihelné konstrukce vyztužené a předpjaté
 • konstrukce z nepálené hlíny
   
Výhody Nevýhody
   

Dobrá pevnost v tlaku

Malá teplotní roztažnost

Dobré tepelnětechnické vlastnosti

Menší objemová hmotnost než u kamene a betonu – snadnější manipulace

Nehořlavost

Dobrá recyklovatelnost

Minimální pevnost v tahu

Energeticky náročná výroba – výpal

Křehkost

Nevhodné pro dynamické zatížení (seizmické oblasti)

 

 

   
Konstrukce z tradičních cihel
Konstrukce z tradičních cihel
Konstrukce z cihelných bloků
Konstrukce z cihelných bloků
Vyztužená cihelná konstrukce
Vyztužená cihelná konstrukce
Konstrukce z nepálené hlíny
Konstrukce z nepálené hlíny

 


Betonové konstrukce

Betonové konstrukce známe v následujících podobách:

 • konstrukce z prostého betonu
 • konstrukce železobetonové
 • konstrukce předpjaté
 • konstrukce z lehčeného betonu
 • konstrukce z UHPC (vysokopevnostní beton)
 • konstrukce z drátkobetonu a vláknobetonu
 • konstrukce z betonových tvárnic 
 • konstrukce ze speciálních betonů (vodostavební, samozhutnitelný)
   
Výhody Nevýhody
   

Vysoká pevnost v tlaku

U ŽB konstrukcí přenos ohybového namáhání (i tahu)

Stejná teplotní roztažnost jako ocel (vyztužování – ŽB konstrukce)

Životnost a trvanlivost

Nehořlavost

Možnost 3D tisku

Minimální tepelný odpor

Velká hmotnost – vyšší náklady na dopravu

Reologické změny (smršťování a dotvarování)

Degradace povrchových vrstev betonu

Nákladná recyklace

   
Konstrukce z prostého betonu
Konstrukce z prostého betonu
Konstrukce ze železobetonu
Konstrukce ze železobetonu
Konstrukce předpjaté
Konstrukce předpjaté
Konstrukce z betonových tvárnic
Konstrukce z betonových tvárnic

Stěny z pórobetonových tvárnic

Jedná se o zděné konstrukce, které jsou zděny z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu. 

   
Výhody Nevýhody
   

Výborné tepelněizolační vlastnosti

Malá objemová hmotnost

Homogenní materiál

Snadná zpracovatelnost

Malá odolnost proti vlhkosti

   
Stěny z pórobetonových tvárnic_01
Stěny z pórobetonových tvárnic_02

 


Kovové konstrukce

Ve stavebnictví jsou používány pro výrobu konstrukcí zejména následující kovy:

 • ocel
 • litina
 • ostatní kovy a kovové slitiny (hliník, dural)
   
Výhody Nevýhody
   

Vysoká únosnost v tahu, tlaku a v ohybu

Nehořlavost (Pozor, za vysoké teploty měkne)

Velká energetická náročnost výroby a zpracování

Malá odolnost vůči vysokým teplotám – ztráta pevnosti

Koroze oceli – nutná ochrana

   
Kovová konstrukce_01
Kovová konstrukce_02

 


Kamenné konstrukce

Kamenné konstrukce lze zhotovit z lomového kamene nebo z opracovaného kamene. V praxi se můžeme setkat s kamenným zdivem, gabionovými stěnami i s kamennými sloupy a pilíři.

   
Výhody Nevýhody
   

Vysoká pevnost v tlaku

Vysoká životnost

Velká tepelná jímavost (akumulace)

Dostupnost materiálu

Nehořlavost

Převážně pro konstrukce namáhané tlakem

Náročné zpracování – vysoká cena

Velká hmotnost – doprava a manipulace

 

   

Kamenné zdivo

Lomové zdivo
Lomové zdivo
Haklíkové zdivo
Haklikové zdivo
Řádkové zdivo
Řádkové zdivo
Kvádrové zdivo
Kvádrové zdivo
Kyklopské zdivo
Kyklopské zdivo
   
Výhody Nevýhody
   

Vysoká únosnost v tlaku

Trvanlivost a odolnost

Velká tepelná jímavost (akumulace)

Velká pracnost (opracování prvků)

Minimální tepelněizolační vlastnosti

Omezená použitelnost na specifické konstrukce

Velká spotřeba malty

   

Gabionové stěny

Gabionové stěny jsou stěny, které jsou tvořeny gabiony (drátěné svařované konstrukce ve tvaru krychle), jež jsou vyplněny kamennou výplní. 

Gabionové stěny lze použít jako

 • vodohospodářské stavby: zpevňování svahů, gabionové matrace (plošný prvek) pro budování svahů, resp. dna umělých vodních nádrží apod.
 • inženýrské stavby: portály silničních a železničních tunelů, křídla mostů…
 • pozemní stavby: bezpečnostní a ochranné ploty, prostorové konstrukce pro popínavé rostliny, akustické stěny, hrazení skládek různých materiálů, protierozní stavby, rampy...
 • interiéry, exteriéry: obklady, sloupy, sítě pro popínavé rostliny…
   
Výhody Nevýhody
   

Stabilita, variabilita, bez dilatačních spár, možnost dodatečného napojení

Trvanlivost a odolnost

Okamžitá únosnost

Měkké zakládání

Suchá montáž

Vynikající zvukový útlum

Přírodní vzhled

Recyklovatelnost

Nenarušuje přírodní vodní režim (propouští vodu)

Velká pracnost

Minimální teplněizolační vlastnosti

Omezená použitelnost na specifické konstrukce

   
Gabionové stěny_01
Gabionové stěny_02

Kamenné sloupy a pilíře

Kamenné monolitické sloupy
Kamenné sloupy monolitické
Kamenné sloupy z dílců (bubnů)
Kamenné sloupy z dílců (bubnů)
Kamenné monolitické sloupy a sloupy z dílců (bubnů)
Kamenné monolitické sloupy a sloupy z dílců (bubnů)

Konstrukce z ostatních materiálů

Vápenopískové konstrukce

Vápenopískové konstrukce jsou k vidění převážně ve formě zdiva, které je tvořeno zdicími vápenopískovými prvky spojené maltou. 

   
Výhody Nevýhody
   

Vysoká pevnost v tlaku

Vysoká objemová hmotnost

Dobré akustické vlastnosti

Dobrá tepelná jímavost (akumulace)

Ekologický materiál

Vysoká hmotnost

Minimální tepelněizolační vlastnosti

 

   
Vápenopískové konstrukce_01
Vápenopískové konstrukce_02
Vápenopískové konstrukce_03

Konstrukce na bázi skla, textilií, pryže a přírodních materiálů

Použití spíše pro kompletační konstrukce nebo pro výstavbu alternativních staveb pro bydlení. 

Konstrukce z přírodních materiálů_01
Konstrukce z přírodních materiálů_02

Konstrukce materiálově kombinované

Spřažené ocelobetonové konstrukce
Spřažené ocelobetonové konstrukce_ukázka průřezů
Keramicko betonové konstrukce
Keramicko betonové konstrukce

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.