Konstrukční systémy dle nosné konstrukce

Konstrukční systém je celek, který je složen z navzájem propojených konstrukčních prvků a dílčích systémů, které vzájemně spolupůsobí a jsou ovlivněny vnějšími vlivy. Optimální konstrukční systém respektuje navrženou dispozici a zajišťuje dostatečnou únosnost a tuhost konstrukce po celou dobu životnosti a je navržen z konstrukčních prvků, jejichž rozměry jsou vhodně optimalizovány. 

Klasifikace konstrukčních systémů

Stěnové systémy

Svislým nosným prvkem stěnového konstrukčního systému je stěna – plošný prvek. Ve většině případech jsou stěny liniovými podporami pro stropní nosnou konstrukci. Kromě funkce nosné mohou stěny plnit funkci dělící, akustickou, tepelněizolační apod.

Stěnové systémy dělíme na:

Podélný Příčný Obousměrný
KS stěnový podélný KS stěnový příčný KS stěnový obousměrný

Nosné stěny rovnoběžné s podélnou osou budovy

Prostorová tuhost budovy v podélném směru zajištěna podélnými nosnými stěnami

Prostorová tuhost budovy v příčném směru zajištěna stropní konstrukcí a ztužujícími příčnými stěnami

Nosné stěny kolmo k podélné ose budovy

Prostorová tuhost v podélném směru zajištěna ztužujícími stěnami

Prostorová tuhost v příčném směru zajištěna stropní konstrukcí a ztužujícími podélnými stěnami

Nosné stěny ve směru podélném i příčném

Prostorová tuhost zajištěna kombinací nosných stěn v podélném a příčném směru

Vysoká tuhost stavby

     
Výhody Výhody Výhody
     

Volnější dispozice

Menší rozsah nosných stěn

Větší tuhost v podélném směru

Volná fasáda v podélném směru

Členění objektu na trakty

Větší tuhost v příčném směru

Uložení stropní konstrukce v obou směrech

Systém s největší tuhostí

 

     
     
Nevýhody Nevýhody Nevýhody
     

Nutné příčné ztužení

 

Nutné podélné ztužení

Omezená vnitřní dispozice

Omezená vnitřní dispozice

Vyšší náklady na materiál

     

Sloupové (skeletové) systémy

Svislým nosným prvkem sloupového (skeletového) konstrukčního systému je sloup – prutový prvek. Sloupový systém zajišťuje vyšší variabilitu prostoru, avšak tyto systémy mají menší prostorovou tuhost a je zapotřebí jejich ztužení – obvykle pomocí ztužujícího jádra, ztužujících vnitřních stěn či pomocí obvodových ztužidel. Sloupy (železobetonové, ocelové, dřevěné) skeletového systému plní funkci statickou. Ostatní kompletační konstrukce jsou zhotoveny většinou z lehkých materiálů a plní funkci tepelněizolační, akustickou, dělící, estetickou apod.

Rámové skelety

Konstrukčním prvkem rámového skeletu je rám, který je tvořen dvěma sloupy a průvlakem. Stropní konstrukce je poté uložena na průvlaky, které dále přenášejí zatížení do sloupů.

Podélný Příčný Obousměrný
KS sloupový podélný KS sloupový příčný KS sloupový obousměrný
     
Výhody Výhody Výhody
     

Variabilita prostoru

Jednoduché provádění instalací

 

Variabilita prostoru

Dobrá tuhost 

Variabilita členění fasády

Variabilita prostoru

Velmi vysoká tuhost

 

     
     
Nevýhody Nevýhody Nevýhody
     

Omezená variabilita fasády

Nutné řešit požadavky na vnitřní dělící konstrukce

Nutné ztužení v příčném směru

Obtížnější vedení instalací

Nutné řešit požadavky na vnitřní dělící konstrukce

Nutné ztužení v podélném směru

Obtížné vedení instalací

Nutné řešit požadavky na vnitřní dělící konstrukce

 

     

Deskové skelety

Jedná se obvykle o konstrukční systém tvořen deskou a sloupy – lokálně podepřená deska. Vzhledem k charakteru konstrukce je zapotřebí stropní desky v místě styku se sloupem posoudit na protlačení a v případě potřeby provést návrh výztuže na protlačení (zesílení vyztužení nad podporami). 

Staticky vhodné je navrhovat:

  • pravidelné konstrukce
  • tří- a vícetraktové systémy
  • překonzolování desky nebo okrajové trámy
  • ztužující stěny a jádra pro přenášení vodorovných sil
  • samostatné nosné systémy schodiště
Deskový skelet
Deskový skelet
 
Výhody
 

Jednoduché provádění

Rovný podhled

Jednoduché provádění instalací

Dispoziční variabilita

 
 
Nevýhody
 

Malá tuhost systému

Menší únosnost

 

Hlavicové skelety

V případě tohoto konstrukčního systému jsou sloupy opatřeny hlavicemi. Hlavice (viditelné, skryté) se navrhují v případě, že lokálně podepřená deska nevyhoví statickým požadavkům v předběžném návrhu, a tudíž by deska nešla vyztužit na protlačení v souladu s předepsanými předpisy. Hlavice zajistí plynulejší přenos zatížení z desky do sloupu, a tím sníží nadpodporové napětí v desce. Hlavice také zkracují rozpon desky – zmenšují její průhyb.

Hlavicový skelet Hlavice viditelné Hlavice skryté
Hlavicový skelet Viditelné hlavice Hlavice skryté
     
Výhody    
     
Velmi únosné    
     
     
Nevýhody    
     

Obtížnější vedení instalací v případě viditelných hlavicí

Větší pracnost – složitejší bednění 

   
     

Kombinované systémy

Kombinované systémy jsou tvořeny kombinací konstrukčních prvků stěn a sloupů. Při návrhu kombinovaného konstrukčního systému lze využít výhody systémů výše uvedených, obdobně je tomu však i s nevýhodami. 

Podélný
KS kombinovaný podélný
Příčný
KS kombinovaný příčný
Obousměrný
KS kombinovaný obousměrný

Superkonstrukce – konstrukce výškových budov

U výškových budov lze statický systém rozdělit na dvě základní kategorie podle dominantní polohy ztužujícího prvku.

Vnitřní (Interior) systém

Vodorovnému zatížení vzdorují primárně pomocí prvků umístěných v centru půdorysu objektu. Vnitřní ztužující prvky jsou tvořeny uzavřeným systémem, který působí jako konstrukční tubus.

Tuhý rám
Vnitřní systém – Tuhý rám
Příhradové ztužení
Vnitřní systém – příhradové ztužení
Stěnové jádro
Vnitřní systém – stěnové jádro

Vnější (Exterior) systém 

Vodorovnému zatížení vzdorují primárně pomocí prvků umístěných po obvodě půdorysu. Příklady vybraných vnějších systému jsou k vidění na následujících obrázcích. 

Příhradové ztužení (Braced Frames)
Vnější systém – Příhradové ztužení
Tubusový systém (Tube Structures)
Vnější systém – Tubusový systém
(Tube-in-tube Structures)
Vnější systém – Tube-in-tube Structures
Mřížovina (Diagrid Structures)
Vnější systém – Diagrid Structures
Příhradový tubus (Trussed Tubes)
Vnější systém – Trussed Tubes
Svazek tubusů (Bundled Tubes)
Vnější systém – Bundled Tubes

Jednopodlažní halové konstrukce

Volba tvaru příčného řezu halové konstrukce závisí na jejím plánovaném využití. Tvar příčného řezu má pak vliv na výběr vhodného typu konstrukce. 

Ohýbané konstrukční systémy
Halové konstrukce – ohýbané KS
Převážně tlačené konstrukční systémy
Halové konstrukce – Převážně tlačené KS
Převážně tažené konstrukční systémy
Halové konstrukce – Převážně tažené KS

Konstrukční prvky nosných systémů

Při navrhování konstrukčních prvků nosných systémů mějte na paměti, že ne všechny materiály dokážou přenášet všechny typy namáhání. Příkladem může být zdivo či beton, jejichž pevnost v tahu není příliš velká, proto z nich nenavrhujeme z pravidla konstrukce tažené. 

Sloup

Prutový (tyčový) prvek, kde d ominantním působením je tlak (tah) a ohyb. Sloup může být zatížen dostředně (v ose) nebo excentricky.

Sloup – tlak
Sloup – tah
Sloup – ohyb, (smyk)

Stěna

Stěnový plošný prvek, kde dominantním působením je tlak (tah), ohyb a smyk.

Stěna
Stěna – tlak
Stěna – tah
Stěna – smyk
Stěna – ohyb

Deska

Deskový plošný prvek, kde dominantním působením je ohyb a kroucení.

Deska
Deska – ohyb, (smyk)
Deska – kroucení

Trám

Prutový (tyčový) prvek, kde dominantní působení je ohyb, smyk i kroucení.

Trám – ohyb, smyk
Trám – ohyb, smyk
Trám – kroucení

Příhradový nosník, Vierendeelův nosník, Lanová konstrukce

Příhrada je prvek složený z více prutů (trojúhelníkové otvory), kde jsou jednotlivé pruty namáhány tlakem, tahem a konstrukce jako celek ohybem.

Vierendeelův nosník je obdobně jako příhrada prvek složený z více prutů (obdélníkové otvory), kde kromě tlaku a tahu, respektive ohybu jako celek, dokáže přenášet ohybový moment ve styku příčle/stojka. Proto je vhodný pro překonávání větších rozpětí. 

Lanová konstrukce je prvek složený z tažených ohybově poddajných prutů, kde dominantním působením je tah.

Příhradový nosník
Příhradový nosník
Vierendeelův nosník
Vierendeelův nosník
Lanová konstrukce
Lanová konstrukce

Oblouková konstrukce, Klenba, Skořepina

Oblouková konstrukce je konstrukce tvořena obloukem či oblouky, kde dominantním působením je tlak.

Klenba je typem obloukové konstrukce, která přenáší veškeré zatížení na ní spočívající, včetně své vlastní hmotnosti, šikmo do podpěr. Klenba je konstruována z kusových prvků cihelných, kamenných apod. Materiál klenby nemá schopnost přenášet tahová namáhání.

Skořepina je tenká klenutá konstrukce plošného charakteru. 

Oblouková konstrukce
Oblouková konstrukce
Klenba
Klenba
Skořepina
Skořepina

Rám a Jádro

Tuhý rám je rovinný prvek, kde dominantním působením je ohybový moment ve styku příčle/stojka.

Jádro je prvek tvořený navzájem propojenými stěnami, nejčastěji čtvercového či obdélníkového tvaru. Dominantním působením je tlak (tah), ohyb, smyk a kroucení. 

Tuhý rám
Tuhý rám
 
Tuhý rám
Jádro
Jádro
 
Jádro

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.