Konstrukční systémy dle technologie provádění

Konstrukční systémy lze dělit i podle technologie provádění, a to na zděné konstrukce, monolitické konstrukce, prefabrikované konstrukce a prefa-monolitické konstrukce. Jednotlivé konstrukční systémy dle technologie provádění lze samozřejmě při výstavbě jednoho objektu kombinovat. 

Zděné konstrukce
Zděná konstrukce
Monolitické konstrukce
Monolitická konstrukce
Prefabrikované konstrukce
Prefabrikovaná konstrukce
Prefa-monolitické konstrukce
Prefa-monolitická konstrukce

 


Zděné konstrukce

Jedná se o konstrukci z kusových staviv/dílců menších rozměrů, které jsou vyzděné na maltu / tenkovrstvé lepidlo. Celistvost konstrukce je zajištěna vazbou zdiva.

ZDICÍ PRVEK + MALTA + VAZBA ZDIVA = ZDĚNÁ KONSTRUKCE

   
Výhody Nevýhody
   

Snadná manipulace

Tvarová rozmanitost

Jednoduchá technologie

Omezená rychlost výstavby

Omezení výstavby v zimním období

Pracnost výstavby

Mokrý proces na stavbě

   

Zdicí prvek

Zdicí prvek je předem zhotovený prvek určený pro uložení ve zdivu. Zdicí prvek může být z různých materiálů. 

Keramika
Zdicí prvek – Keramika
Kámen
Zdicí prvek – Kámen
Nepálená hlína
Zdicí prvek – Nepálená hlína
Pórobeton
Zdicí prvek – Pórobeton
Beton
Zdicí prvek – Beton
Vápenopísek
Zdicí prvek – Vápenopísek

Malty

Směs jednoho či více anorganických pojiv, kameniv, vody a někdy příměsí a/nebo přísad. Malty se používají pro ukládání, spojování a spárování zdiva.

Vápenocementové
Vápenocementová malta
Cementové
Cementová malta
Tenkovstvé
Tenkovrstvá malta
Silikátově disperzní
HELUZ SIDI – silikátově disperzní malta
PU pěna
PU pěna
Další typy malt:
Malty mohou být také vápenné nebo vápenosádrové.

Vazba zdiva

Vazbou zdiva rozumíme takové sestavení zdicích prvků, u které ve dvou sousedních vrstvách neprobíhají styčné spáry nad sebou. Dodržení správné převazby zdicích prvků v jednotlivých řadách zdiva je základní předpoklad pro dosažení deklarované pevnosti zdiva. 

Specifikace přesahů cihel ve vazbě zdiva
Požadované přesahy dle ČSN 1996-1-1+A1
Zdivo bez vazby / s vazbou
Zdivo s vazbou / bez vazby
Keramické tvarovky –⁠ vazba rohu –⁠ 300 mm
Keramické tvarovky –⁠ vazba rohu –⁠ 300 mm
Keramické tvarovky –⁠ vazba rohu –⁠ 500 mm
Keramické tvarovky –⁠ vazba rohu –⁠ 500 mm

 

Vazby zdiva z cihel plných pálených

Běhounová
Běhounová vazba
Křížová
Křížová vazba
Vazáková
Vazáková vazba
Gotická/Polská
Gotická/Polská vazba
Polokřížová
Polokřížová vazba
Holandská
Holandská vazba

Příklady zděných konstrukcí

Zděná konstrukce_01
Zděná konstrukce_02
Zděná konstrukce_03

Monolitické konstrukce

Monolitické konstrukce jsou realizované přímo na stavbě odlitím do bednění. Jedná se zpravidla o betonové či železobetonové konstrukce.

   
Výhody Nevýhody
   

Tvarová rozmanitost

Velká únosnost v tlaku i ohybu

U stěn dobré akustické a protipožární vlastnosti

Lze navrhovat tenké stěny a subtilní sloupy

Snadné provedení tuhých spojů jednotlivých konstrukčních prvků

Bednění a odbedňování konstrukce

Únosnost kontrukce až po vytvrdnutí

Mokrý proces na stavbě (nutné technologické přestávky)

Provádění omezeno na povětrnostních podmínkách

Reologické změny betonu

Technologická náročnost

   

Příklady monolitických konstrukcí

Monolitická konstrukce_01
Monolitická konstrukce_02
Monolitická konstrukce_03

Prefabrikované konstrukce

Jedná se o konstrukce, které jsou na stavbě složeny z předem připravených dílců. Tyto prefabrikované dílce jsou obvykle realizovány mimo staveniště ve výrobní hale – výrobně prefabrikovaných konstrukcí.

Prefabrikované konstrukce jsou na stavbu transportovány a následně osazeny na předem určené místo podle montážního plánu.

Materiál prefabrikátů: Železobeton, ocel, dřevo, keramika

   
Výhody Nevýhody
   

Rychlost výstavby

Okamžitá únosnost prefabrikovaných prvků

Výroba v laboratorních podmínkách – kvalita konstrukčních prvků

Eliminace reologických změn betonu

Prefabrikované nosné stěnové panely od tloušťky 100 mm, sloupy od 150/150 mm

Náročný transport

Nutno řešit stykování

Nutno zajistit vzájemné spolupůsobení jednotlivých prefabrikovaných prvků

Prvky nutno posoudit na jednotlivé montážní stavy (manipulace, transport, montáž)

   

Příklady prefabrikovaných konstrukcí

Prefabrikovaná konstrukce_01
Prefabrikovaná konstrukce_02
m

Prefa-monolitické konstrukce

Jedná se o konstrukce, kde část prvků je připravena předem ve výrobní prefabrikované hale, ale zmonolitnění konstrukce jako celku je provedeno až na stavbě.

Prvky sami o sobě nemají dostatečnou únosnost, obvykle jsou navrženy pouze na jednotlivé manipulační stavy.

   
Výhody Nevýhody
   

Snazší manipulace a doprava

Prvky často tvoří tzv. ztracené bednění (obsahují nosnou výztuž)

Částečná eliminace mokrého procesu na stavbě

Nutné dočasné podepření

Mokrý proces na stavbě

Nutná zvedací technika i technologie na zmonolitnění

   

Příklad prefa-monolitické konstrukce

Prefa-monilitická konstrukce

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.