Povrchové úpravy – ETICS zateplení

ETICS (Kontaktní zateplovací systémy)

Kontaktní zateplovací systémy je stále oblíbené, dnes již ale historické pojmenování. Používejme proto termín ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems, překlad do češtiny = tepelně izolační kompozitní systém).

ETICS nachází své uplatnění u novostaveb, kde se využívají k dosažení tepelněizolačních vlastností u nosných konstrukcí obvodových zdí, které sami o sobě tepelně neizolují, či neizolují dostatečně, častěji ale u rekonstrukcí pro snížení energetické náročnosti stávajících nevyhovujících obvodových konstrukcí. Pro obvodové konstrukce s ETICS se též používá pojmenování vrstvené nebo více vrstvé konstrukce. Nejčastěji se ETICS dle způsobu připevnění k nosnému podkladu používají kotvené s doplňkovým lepením nebo lepené.

Definice ETICS

ETICS je přímo na stavbě uplatňovaná sestava z průmyslově zhotovených výrobků, dodávaná výrobcem ETICS. Pro zachování funkčnosti sestavy není možné jednotlivé komponenty nahrazovat jinými materiály, než uvádí výrobce. Ani je nahrazovat výrobky z ETICS jiných výrobců. Pokud je tak učiněno, nelze hovořit o ETICS a výrobce za něj nenese záruky. Toto počínání je protizákonné a přímo odporuje předpisům pro požární bezpečnost staveb.

Základní názvosloví spojené s ETICS

Výrobce ETICS

Právnická nebo fyzická osoba, která navrhla ze součásti ETICS, odpovídá za něj a uvádí ho na trh podle zvláštních předpisů.

Zhotovitel ETICS

Právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění ETICS, která zabudovává ETICS do stavby.

Dokumentace ETICS

Dokumentace ETICS dodávaná výrobcem ETICS.

Stavební dokumentace

Dokumentace zpracovávaná pro dodávku a provedení ETICS, kterou obvykle zajišťuje dodavatel. Musí být v souladu s dokumentací ETICS a s projektovou dokumentací.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.