Stropy

Skládané stropy HELUZ MIAKO

Na korunu obvodového a vnitřního nosného zdiva z broušených cihel se položí těžký asfaltový pás tl. 3 mm. Pokud je koruna zdiva křivá, pak je nutné ji vyrovnat maltou a až poté se položí asfaltový pás. Asfaltový pás se pokládá na šířku uložení stropu + šířku ztužujícího věnce. Na zdivo z nebroušených cihel se vždy provede vyrovnání koruny zdiva maltou. 

Křivá koruna zdiva:

  • odchylka je na dvoumetrové lati větší jak 5 mm
  • rozdíl mezi nejvyšším a nejnižší místem jak obvodových tak nosných stěn pro uložení stropu nesmí být větší jak 10 mm.

Na korunu obvodového a vnitřního nosného zdiva z broušených cihel se položí těžký asfaltový pás tl. 3 mm. Pokud je koruna zdiva křivá – s odchylkou větší jak 5 mm na 2m lati a rozdílem mezi nejvyšším a nejnižší místem jak obvodových tak nosných stěn pro uložení stropu více jak 10 mm, pak je nutné korunu zdiva vyrovnat maltou a až poté se položí asfaltový pás.  Asfaltový pás se pokládá na šířku uložení stropu + šířku ztužujícího věnce. Na zdivo z nebroušených cihel se vždy provede vyrovnání koruny zdiva maltou.

Fotogalerie

Schéma pro rozmístění podpor a podpěrných sloupků.
Schéma pro rozmístění podpor a podpěrných sloupků.
Systém kladení stropních vložek MIAKO mezi stropní nosníky. Nejprve se rozmístí vložky mezi nosníky u obvodových zdí, čímž se vymezí vzdálenosti mezi nosníky a poté se kladou vložky podle směru šipek.
Systém kladení stropních vložek MIAKO mezi stropní nosníky. Nejprve se rozmístí vložky mezi nosníky  ...
Nosníky se na zdivu rozmístí podle šířky vložek HELUZ MIAKO. Stropní vložky se ukládají na zdivo s přesahem 25 mm.
Nosníky se na zdivu rozmístí podle šířky vložek HELUZ MIAKO. Stropní vložky se ukládají na zdivo s p ...
Nosníky se po svém rozmístění musí ihned podepřít pomocí vhodných liniových podpor a stojek. Jako liniové podpory je možné použít např. dřevěné trámy minimálního průřezu 10x10 cm nebo prvky systémového bednění. Při podepírání nosníků se rovnou provede předepsané nadvýšení uprostřed rozpětí budoucího stropu.
Nosníky se po svém rozmístění musí ihned podepřít pomocí vhodných liniových podpor a stojek.
Správně podepřený strop systému HELUZ MIAKO pomocí liniových podpor a stojek.
Správně podepřený strop systému HELUZ MIAKO pomocí liniových podpor a stojek.
Rozmístění stropních vložek a nosníků HELUZ MIAKO.
Rozmístění stropních vložek a nosníků HELUZ MIAKO.
V místě schodiště se provádí tzv. výměny nebo v místech skrytých průvlaků v úrovni stropní konstrukce se používají nízké vložky. Rozmístění vložek a typy výztuže je vyspecifikován v projektové dokumentaci.
V místě schodiště se provádí tzv. výměny nebo v místech skrytých průvlaků v úrovni stropní konstrukc ...
Po obvodu stropní konstrukce se z vnější strany uloží věncovky, za které se uloží tepelná izolace v požadované tloušťce. Zhotoví se výztuž pro ztužující věnce v souladu s projektovou dokumentací.
Po obvodu stropní konstrukce se z vnější strany uloží věncovky, za které se uloží tepelná izolace v  ...
Po celé ploše budoucí stropní konstrukce se položí KARI sítě (min. 4/150/150) na distanční podložky. Vzájemné stykování KARI sítí musí být minimálně 210 mm, přesah sítě přes vnitřní okraj zdiva musí být min. 150 mm.
Po celé ploše budoucí stropní konstrukce se položí KARI sítě (min. 4/150/150) na distanční podložky.
Ukázky stykování výztuže KARI sítí a rohových příložek ztužujících věnců.
Ukázky stykování výztuže KARI sítí a rohových příložek ztužujících věnců.
Ukázky stykování výztuže KARI sítí a rohových příložek ztužujících věnců.
Ukázky stykování výztuže KARI sítí a rohových příložek ztužujících věnců.
Před betonáží se provede kontrola, zda ve stropní konstrukci nejsou mezery, kudy by mohl vytéct beton. Případné mezery se zapraví maltou. Stropní vložky se před samotnou betonáží pokropí vodou. K betonáži se použije beton pevnostní třídy C20/25 XC1 měkké konzistence S3 dle ČSN EN 206-1. Beton se ukládá rovnoměrně v pruzích ve směru stropních nosníků. Beton se nesmí hromadit na jednom místě!
Před betonáží se provede kontrola, zda ve stropní konstrukci nejsou mezery, kudy by mohl vytéct beto ...
Beton se řádně zvibruje a povrch se uhladí latí popř. vibrolatí. Výška nadbetonávky musí být v celé ploše stropu konstantní. Je tedy třeba počítat i s nadvýšením stropní konstrukce. Pracovní spáru je možné provést v polovině vložek mezi dvěma nosníky
Beton se řádně zvibruje a povrch se uhladí latí popř. vibrolatí. Výška nadbetonávky musí být v celé  ...
Palety s cihlami a jiným stavebním materiálem je možné na strop uložit nejdříve po 7 dnech. Palety se ukládají co nejblíže nosných zdí, maximálně v jedné vrstvě. Stojky se odstraňují po 28 dnech od data betonáže posledního stropu v nejvyšším nadzemním podlaží. Stojky se odstraňují od nejvyššího podlaží k nižším podlažím.
Palety s cihlami a jiným stavebním materiálem je možné na strop uložit nejdříve po 7 dnech.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.