Horniny a zeminy

Zrnitostní složení zemin

Částice Popis Označení Rozsah
Velmi hrubé balvanitá složka b (boulders) > 200 mm
kamenitá složka cb (cobbies) 63 mm – 200 mm
Hrubé štěrková složka g (gravel) 2 mm – 63 mm
písčitá složka s (sand) 0,063 mm – 2 mm
Jemné (f) hlinitá složka m (silt) 0,002 mm – 0,063 mm
jílová složka c (clay) < 0,002 mm

Výchozí skupiny zemin

Výchozí skupina Základní název Označení Kvalitativní znaky
Jemnozrnná jemnozrnná zemina F (jíl – C, hlína – M) f > 35 % 
Písčitá písek S f < 35 %, s > g
Štěrkovitá štěrk G f < 35 %, g > s

Symbol tvoří základ názvu zeminy a stojí vždy na prvním místě názvu v 1. pádě. Doplňující písmeno tvoří přívlastek názvu zeminy.

Např: SC → písek jílovitý

Plasticita zemin

Plasticita Označení Mez tekutosti WL [%]
nízká L < 35
střední I 35 – 50
vysoká H 50 – 70
velmi vysoká V 70 – 90
extrémně vysoká E > 90

Konzistence zemin

Konzistence Stupeň konzistence [Ic] Chování zeminy
kašovitá < 0,05 při sevření se protlačuje prsty
měkká 0,05 – 0,50 dá se hnít v prstech
tuhá 0,50 – 1,00 hněte se obtížně v prstech
pevná > 1,00 lze do ní vtisknout nehet
tvrdá vyschlá, při úderu kladiva se drolí

Zatřídění hornin podle pevnosti horninového materiálu

Třída σ[MPa] Pevnost Charakteristika Příklady
R1 > 150  velmi vysoká kladívkem lze těžko otloukat zdravé vyvřeliny a přeměněné horniny
R2 50 – 150 vysoká kladívkem lze těžko rozbíjet zdravé sedimenty a navětralé R1
R3 15 – 50 střední kladívkem lze lehce rozbíjet zdravé měkké sedimenty a navětralé R2
R4 5 – 15 nízká lze škrábat nožem, ne nehtem zdravé slabě zpevněné sedimenty
R5 1,5 – 5 velmi nízká lze rozdrobit rukou zdravé velmi slabě zpevněné sedimenty
R6 0,5 – 1,5 extrémně nízká lze škrábat nehtem zcela zvětralé sedimenty

Třídy těžitelnosti

Třída Charakteristika
I Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy)
II Pro těžbu a rozpojování horniny je nutné použít speciální rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). Lze použít i trhací práce, pokud je to z hlediska výsledné fragmentace a/nebo hospodárnosti výhodné.
III K rozpojování je nutné použít trhací práce. K rozpojování se mohou použít kladiva, rozrývače nebo jiné technologie, pokud by použití trhacích prací ohrozilo okolní stavby (obydlené oblasti)

Klasifikace do tříd rozpojitelnosti a těžitelnosti

Třída Pevnost v tlaku [MPa] Střední hustota diskontinuit v [mm]
< 150 150 – 250 > 250
R1 > 150  II III III
R2 50 – 150 II III III
R3 15 – 50 II III III
R4 5 – 15 I I II
R5 1,5 – 5 I I I
R6 0,5 – 1,5 I I I
F1 – F8 I
S1 – S5 I
G1– G5  I
G a S s kameny a balvany 100 mm – 250 mm v objemu nad 50 % anebo s balvany nad 250 mm do 0,1 m3 v objemu 10 % – 50 % celkového objemu rozvolňované horniny II

Změny v objemech zemin a hornin

Zeminy a horniny Objemy zemin a hornin v % původního objemu
Nakypřené Ulehnuté Zhutněné
Písky hlinité s optimální vlhkostí 125 103 90
Písky, štěrkopísky 110 104 100
Hlíny, jíly 135 105 110
Pevné horniny rozpojené rozrývači 130 120 115
Pevné horniny rozpojené trhavinami 140 130 120

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.