Stavební jámy a základy

Orientační sklonu dočasných svahů výkopů

Zemina Přípustný sklon svahu v/š
Hlína prachovitá 1 : 0,25
Štěrk jílovitý 1 : 0,25
Hlína 1 : 0,25 – 1 : 0,5
Jíl 1 : 0,25 – 1 : 0,5
Hlína jílovitá 1 : 0,25 – 1 : 0,5
Písek jílovitý 1 : 0,5
Písek balvanovitý 1 : 0,75
Písek hlinitý 1 : 1
Hlína písčitá 1: 1
Štěrk písčitý 1 : 1
Hornina Přípustný sklon svahu v/š
Středně zvětralé s příznivým sklonem dělení horniny bez průsaku vody 1 : 0,33
Pevné skalní horniny s příznivým sklonem dělení horniny bez průsaku vody 1 : 0,2

Svahy násypů

Výška násypu Sklon násypu
1 m 1 : 3
1 m – 2,5 m 1 : 2,5
2,5 m – 4,5 m 1 : 2
4,5 m – 6 m 1 : 1,5

Nutnost použití pažení

Charakteristika zemin Od hloubky
Hrubozrnné zeminy < 800 mm
Jemnozrnné zeminy 1 500 mm
S ohledem na blízkost sousedních objektů, inženýrských sítí, komunikací a typu zeminy < 1 300 mm

Způsoby zajištění stavební jámy

Typ Specifikace Trvalost Stabilizace Ochrana před vodou
Svahování < 6 – 8 m dočasná max. do 2 let    
Pažení (roubení) záporové dočasná max. do 2 let – volně stojící
– rozepřením
– kotvením
 
hřebíkovaný svah dočasná max. do 2 let    
pilotové stěny trvalá – volně stojící
– kotvením
trvalá pro převrtávané pilotové stěny
mikrozáporové pažení trvalá – rozepřením
– kotvením
 
štětové stěny dočasná max. do 2 let, trvalá – volně stojící
– rozepřením
– kotvením
dočasná i trvalá
trysková injektáž trvalá – rozepřením
– kotvením
trvalá
podzemní stěny trvalá – volně stojící
– rozepřením
– kotvením
trvalá

Minimální hloubka založení stavby

Minimální hloubka založení stavby v závislosti na klimatických vlivech, druhu zeminy a hladině podzemní vody.

Minimální hloubka založení stavby v závislosti na promrzání zemin
Definitivní stavby založené na zeminách pod zámrznou hloubkou 0,8 m
Základy provizorních konstrukcí a základy prokazatelně chráněné proti promrzání ≥ 0,4 m
Úprava hloubky založení s ohledem na zeminu a podzemní vodu
U jemnozrnných zemin (soudržných) je třeba zpravidla volit hloubku ≥ 1,0 m
U jemnozrnných (F7 – hlína s vysokou, velmi vysokou a extrémně vysokou plasticitou, F8 – jíl s vysokou, velmi vysokou a extrémně vysokou plasticitou) mohou-li vysychat, volit hloubku ≥ 1,6 m
V případech vysoké hladiny podzemní vody (výše než 2,0 m pod povrchem) volit hloubku založení ≥ 1,2 m

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.