Objemová (Plošná) hmotnost materiálů

Zásypové materiály

Materiál

 

Sypná hmotnost [kg∙m-3]

Agloporit (ON 72 7530) frakce 0 – 4 mm 900
  frakce 4 – 8 mm 800
  frakce 8 – 16 mm 800
  frakce 16 – 22 mm 800
Cihelná drť z cihel 1 200
  z cihelného zdiva 1 300
Expandit (ON 72 7530) frakce 0 – 4 mm 1 100
  frakce 4 – 22 mm 750
  frakce 8 – 32 mm 700
Kamenná drť z velmi hutného kamene 2 000
  z hutného kamene 1 800
  z pórovitého kamene (přírodního) 1 500
Keramzit (ON 72 7530) netříděný (0 – 32 mm) 600
  frakce 0 – 4 mm 900
  frakce 4 – 8 mm, 4 – 16 mm, 4 – 22 mm 550
  frakce 8 – 16 mm 500
  frakce 16 – 22 mm, 11 – 22 mm 450
Korková drť   300
Křemelina suchá (ON 72 7060) ve stavu přirozené vlhkosti druh Lj 250
  druh Lm 500
  druh Sm 650
  druh T 700
Křemelina surová (v ustáleném stavu vlhkosti) druh L  1 000
  druh S 1 100
Křemelinová drť pálená druh B-1, B-5, K-2 600
  druh B-2 500
  druh B-3, B-4 350
  druh K-1 700
Křemen (volně sypaný)   1 600
Pemzový písek   500
Perlit expandovaný (ON 72 1271) druh EP 100 100
  druh EP 150 150
  druh EP 200 200
Písek (volně sypaný)   1 600
Popílek koksový   700
Stavební rum   1 300
Struska vysokopecní zpevněná netříděná 900
  zpevněná tříděná frakce 0 – 8 mm 1 050
  zpevněná tříděná frakce 4 – 22 mm 900
  zpevněná tříděná frakce 8 – 22 mm 850
  zpevněná tříděná frakce 16 – 22 mm 800
  zrněná granulovaná 1 000
  kusová frakce 30 – 70 mm  1 800
Škvára kamenouhelná, kotlová, popílek   900
Štěrk drcený z velmi hutného kamene 2 000
  z hutného kamene 1 700
  z pórovitého kamene 1 500
Tufová a tufitová drť  slovenská lehká 800
  slovenská těžká 1 100
  moravská 1 200
Vermikulit expandovaný   250

Cihly, tvárnice a jiná kusová staviva

Materiál

 

Objemová hmotnost [kg∙m-3]

Cihly pálené plné (ČSN 76 2610) druhu P 7 až P 25 1 800
  cihelné tvárnice 750
  žárovzdorné šamotové, dinasové 1 900
  žárovzdorné magnezitové 2 700
  žárovzdorné magnezitochromové 2 800
  žárovzdorné chromomagnezitové 3 000
Kvádry pálené lícové CKI (ČSN 72 2623) 1 250
  CKI JANA (ČSN 72 2623) 1 250
  vápenopískové VKD (ČSN 72 2623) 1 750
Tvárnice plné betonové (z obyčejného betonu) 2 200
  křemelinové izolační 850
  pórobetonové při relativní vlhkosti vzduchu 50 % 600
  pórobetonové při relativní vlhkosti vzduchu 85 % 650
Tvárnice děrované křemelinové stropní vložky 850
  pálené příčkovky druh Pk (tradiční výstavba) 1 100
  pálené příčkovky druh Pk-M a Pk-L (panelová výstavba) při tl. 40 mm 1 000
  pálené příčkovky druh Pk-M a Pk-L (panelová výstavba) při tl. 50 mm 800
  struskobetonové ze zpevněné strusky (ČSN 72 3181) 1 100
  škvárobetonové (ČSN 72 3181) 1 300
  tufobetonové (ON 72 3192) 1 300
Tvarovky cihelné stropní CSt-ARMO (ČSN 72 2646), vložky CSV-SIMPLEX-REKORD 8 a 12 (ČSN 72 2648), vložky CSV-MIAKO (ČSN 72 2640 a PNG 72 2640) 700
  desky CSD-HURDIS (ČSN 72 2642) 850
  vložky CSv-SIMPLEX-REKORD 15 a 19 (ČSN 72 2648) 650
Tvarovky cihelné nosníkové T (PNG 72 2622 a PN 72 2622) 4,2 (1 kus v kg)
  U (PNG 72 2622) 1,8 (1 kus v kg)
  ES (PNG 72 2622) 3,1 (1 kus v kg)
Desky obkládací kameninové a teracové 2 300
  xylolitové 1 900
Dlaždice a obkladačky asfaltové 2 000
  betonové (ČSN 72 3210) 2 300
  cihelné – půdovky CDž-p (ČSN 72 2633) 1 400
  cihelné – stájové CDž-s (ČSN 72 2630) 1 500
  cihelné obkladačky tažené CO 1 900
  kameninové 2 300
  keramické 2 200
  plastbetonové 2 200

Střešní krytiny

Materiál

 

Plošná hmotnost [kg∙m-2]

Azbestocementová krytina z azbestocementových desek (šablon) na laťování i s laťováním  25
  na bednění 25 mm, i s bedněním a lepenkovým podkladem 40
Azbestocementová krytina z azbestových vlnovek na dřevěných vazničkách, při vzdálenosti podpor 3 m 30
  na lisovaných plechových vazničkách při vzdálenostech podpor 3 m 25
Břidlicová krytina na laťování i s laťováním 40
  na bednění 25 mm, i s bedněním a lepenkovým podkladem 60
Lepenková krytina jednoduchá, dehtová nebo asfaltová na bednění 25 mm i s bedněním 25
  dvojitá asfaltová na bednění 25 mm, i s bedněním  35
  dvojitá asfaltová na betonovém podkladě i s nátěry 15
  třívrstvá asfaltová, na betonovém podkladě i s nátěry 25
Plechová krytina ze zinkového plechu 0,6 mm na lištách i s bedněním 25 mm 35
  z měděného plechu 0,6 mm, na dvojitou drážku, i s bedněním 25 mm 35
  z ocelového pozinkovaného rovného plechu 0,6 mm, na laťování, i s laťováním 20
  z ocelového pozinkovaného vlnitého plechu 0,6 mm, na úhelníky, i s úhelníky 30
  s lepenkovým podkladem bez bednění 20
  s lepenkovým podkladem s bedněním 25 mm 30
Tašková krytina jednoduchá, z drážkových tašek tažených nebo ražených, i s laťováním a podmazáním ložných spár 55
  dvojitá z obyčejných tašek – korunová i šupinová, na sucho i s laťováním 75
  dvojitá z obyčejných tašek – kladena zplna do malty, i s laťováním a maltou 85
  dvojitá z obyčejných tašek – prejzová, kladena zplna do malty i s laťováním a maltou 100
Živičná krytina přitavovaná k podkladu 25

Dlažby, mazaniny

Materiál

 

Objemová hmotnost [kg∙m-3]

Kamenná dlažba   2 600
Teraco   2 300
Mazanina asfaltová (s pískem) 2 200
  cementová 2 300
  plastbetonová 2 200
  hliněná 1 600
  sádrová 1 600
  z korkové drti 500

Kovy

Materiál

 

Objemová hmotnost [kg∙m-3]

Bronz   8 600
Cín   7 400
Hliník   2 700
Hliníkové slitiny   2 800
Hořčík   1 800
Litina   7 200
Měď   8 900
Mosaz   8 600
Ocel stavební uhlíková, nízkolegovaná   7 850
Ocel slitinová (vysokolegovaná), žáruvzdorná   8 000
Olovo   11 400
Zinek, odlitky   6 900
Zinek, vývalky   7 200

Dřevo a výrobky ze dřeva

Materiál

 

Objemová hmotnost [kg∙m-3]

Dřevo borovice 500 (600)
  modřín 650 (800)
  smrk, cedr, jedle 500 (600)
  dub, bříza, buk, jasan, habr, akát, jilm 700 (800)
  olše, osika, topol, lípa 500 (600)
  • Objemové hmotnosti se uvažují pro dřevo proschlé
  • Hodnoty v závorkách představují objemovou hmotnost dřeva v konstrukcí, které nejsou chráněny proti vlivu vlhkosti vzduchu
  • Objemovou hmotnost dřeva lze zjednodušeně uvažovat pro jehličnaté a měkké listnaté dřeviny 850 kg∙m-3 a pro tvrdé listnaté dřeviny 1 000 kg∙m-3
  • Pro impregnované dřevo uvažujte hodnotu objemové hmotnosti větší o 100 kg∙m-3
Desky dřevotřískové (ČSN 49 2614) 750
  dřevotřískové lisované plné (ON 49 2618) 750
  dřevotřískové lisované vylehčené otvory (ON 49 2618) 450
  dřevovláknité nelisované měkké – hobra (ČSN 49 2612) 300
  dřevovláknité lisované – sololit (ČSN 49 2612) 850
  dřevovláknité oboustranné hladké 1 000
  heraklit (ČSN 72 7371) 450
  lignátové (ON 49 2616) 1 050
  pilinové 550
  z vrstveného lisovaného dřeva (ČSN 49 2611) 1 200
Panely z cementotřískové hmoty bez výztuže (ON 49 2629) 800
  z cementotřískové hmoty s výztuží (ON 49 2629) 900
Překližky dýhové obyčejné 700
  vodotěsné 800

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.