Stavebnictví –⁠ základní pojmy

Záměr –⁠ stavba, soubor staveb, zařízení, údržba dokončené stavby, změna využití území, dělení nebo scelování pozemků, stanovení ochranného pásma

Stavba –⁠ stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu je také považován výrobek plnící funkci stavby. Podrobněji viz kapitola Stavba.

Zařízení –⁠ technické nebo reklamní zařízení, které vzniká za účelem užívání na určitém místě.

Reklamní zařízení –⁠ panel, tabule, deska nebo konstrukce sloužící k šíření reklamy nebo jiných informací. Pokud je reklamní zařízení větší než 8 m2, považuje se již za stavbu. 

Terénní úprava –⁠ zemní práce a změny terénu, které podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové, težební a jim podobné poměry a s nimi související práce. Nespadá sem hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem.

Staveniště –⁠ místo, na kterém se provádí (a také odstraňuje) stavba, zařízení, terénní úprava nebo udržovací práce.

Veřejná infrastruktura –⁠ pozemky, stavby a zařízení sloužící veřejné potřebě

Dopravní infrastruktura –⁠ pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, letecké stavby apod.

Technická infrastruktura –⁠ systémy a sítě technické infrastruktury (liniové nebo prostorové vedení inženýrské sítě zabezpečující napojení na jednotlivé druhy médií) a s nimi zařízení pro zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, energetiku, elektronické komunikace apod.

Zelená infrastruktura –⁠ síť prvků (vegetační, vodní aj.) budovaných v harmonii s přírodou pro řešení urbanistických a klimatických problémů. 

Občanské vybavení –⁠ stavby, zařízení a pozemky sloužící k zajištění základních potřeb obyvatel, zejména pro vzdělávání, výchovu a sport, sociální a zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.

Veřejné prostranství – prostory přístupné veřejnosti určené k obecnému užívání.

Veřejně prospěšní stavba – stavba nebo zařízení pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu vymezená v územně plánovací dokumentaci a stavby a zařízení s ní související nebo podmiňující její realizaci.

Veřejně prospěšné opatření – opatření nestavební povahy sloužící ke snižování nebezpečí v území, vytváření prvků územního systému ekologické stability a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené v územně plánovací dokumentaci.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.