Profese ve stavebnictví

Na realizaci stavebního díla se podílí mnoho účastníků výstavby, kteří plní vůči stavbě svojí roli.

Účastníky výstavby můžeme rozdělit na:
 • Přímí účastníci
 • Nepřímí účastníci

Přímí účastnící

Přímí účastníci jsou mezi sebou navzájem propojeni uzavřenými obchodními smlouvami, které jsou povinni dodržet. 

Stavebník 
iniciátor stavby –⁠ ten, kdo stavbu objednává
Stavebník
Projektant
je zodpovědný za projekt, včetně jeho dílčích částí 
Projektant
Zhotovitel 
ten, kdo stavbu staví podle projektové dokumentace
Zhotovitel

Nepřímí účastníci

Stavební úřad –⁠ –⁠ Obecné stavební úřady, Speciální stavební úřady, Vojenské a jiné stavební úřady

Dotčené orgány a organizace –⁠ Banky, Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor, Orgány životního prostředí, Orgán územního plánování atd.,

Blíže si představíme pouze přímé účastníky výstavby:

Stavebník (Investor, Zadavatel) 

Organizace nebo fyzická osoba, která definuje požadavky na projektovou dokumentaci – definuje užívání, požadavky na údržbu, na požadovanou životnost apod.,

U stavby svépomocí –⁠ osoba, která stavbu, terénní úpravy nebo zařízení provádí

Jaké jsou jeho povinnosti?

 • Zajišťuje stavební pozemek pro budoucí výstavbu
 • Zajišťuje potřebnou projektovou dokumentaci
 • Žádá pro sebe vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení
 • Dbá na řádnou přípravu a provádění stavby (platí i pro terénní úpravy a zařízení)
 • Bere zřetel na ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, je šetrný k sousedství

Projektant

Organizace nebo fyzická osoba oprávněna k projektové činnosti – definuje vlastnosti konstrukcí do projektové dokumentace

Jaké jsou jeho povinnosti?

 • Odpovídá za správnost projektu –⁠ vhodně použitý konstrukční systém, výpočty
 • Odpovídá za umístění stavby do krajiny –⁠ návaznost na okolní zástavbu, inženýrské sítě
 • Odpovídá za architektonické ztvárnění stavby uvnitř i navenek
 • Vypracovává požadovaný stupeň PD pro vystavení stavebního povolení stavebním úřadem

Zhotovitel (Dodavatel)

Organizace oprávněná k provádění stavebních prací, která zajišťuje realizaci stavby podle zadání (schválené projektové dokumentace)

Jaké jsou jeho povinnosti?

 • Odpovídá za kvalitu díla a dodržení stanovených termínů
 • Provádí technickou přípravu celé stavby (časový plán stavby, zařízení staveniště, materiál, stroje)
 • Sjednává subdodavatele a subdodávky
 • Hlavní zhotovitel –⁠ vede na stavbě stavební deník

Kdo další je součástí výstavby?

Stavební dozor

Stavební dozor dozoruje stavebníka stavějícího svépomocí a je veden z důvodu zajištění stavby podle projektové dokumentace a podle platných předpisů a norem.

Jedná se o fyzickou osobu, kterou si smluvně zajišťuje stavebník.

Jaké jsou jeho povinnosti?

 • Sleduje způsob a postup provádění stavby 
  • správné provedení a bezpečnost instalací
  • bezpečný provoz technických zařízení na staveništi
  • vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků/materiálu/konstrukcí
 • Vede stavební deník / jednoduchý záznam o stavbě
  • pravidelný záznam údajů týkající se provádění stavby

Kdo se může stát stavebním dozorem?

 • Osoba s dokončeným magisterským vzděláním architektonického nebo stavebního směru
 • Osoba se středním vzděláním stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň s 3 roky praxe při provádění staveb.

Stavbyvedoucí = Odborné vedení stavby 

Stavbyvedoucím je autorizovaná fyzická osoba, která zabezpečuje, řídí a organizuje výstavbu a rekonstrukci stavebních objektů většího rozsahu nebo objektů složitějších

Stavbyvedoucího je stavebník povinen zajistit i u stavby pro bydlení / změny stavby, která je kulturní památkou.

Jaké jsou jeho povinnosti?

 • Přejímá staveniště od zástupce investora
 • Zajišťuje organizaci a zařízení na staveništi a řídí na něm provoz
 • Kontroluje správné provádění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem.
 • Vede stavební deník a další příslušnou dokumentaci. 

Kdo se může stát stavbyvedoucím?

 • Autorizovaný architekt –⁠ může vést jednoduché stavby
 • Autorizovaný inženýr –⁠ může vést realizaci stavby
 • Autorizovaný technik –⁠ může vést realizaci stavby + může řídit příslušné odborné stavební a montážní práce

Autorský dozor projektanta

Autorským dozorem je fyzická osoba –⁠ projektant, který kontroluje, zda je výstavba stavby v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Dále upravuje/mění projekt během výstavby na základě aktuálních požadavků investora. 

Technický dozor stavebníka (TDS)

TDS je autorizovaná fyzická osoba, která kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací. Dále sleduje správnost vykazovaných prací s ohledem na projektovou dokumentaci a ve vztahu na čerpání finančních prostředků.

TDS zajišťuje stavebník, a to u staveb financovaných z veřejného rozpočtu.


Autorizovaný inspektor

Autorizovaným inspektorem je fyzická osoba, která ověřuje úplnost, správnost a proveditelnost projektové dokumentace a odpovídá za dodržení stanovených požadavků. Dále zpracovává a vydává certifikáty k povolení stavby ve zkráceném stavebním řízení či odborný posudek k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

Autorizovaný inspektor ve stavebnictví je jmenován ministrem pro místní rozvoj, a to na dobu 10 let na území celé ČR.

Kdo se může stát autorizovaným inspektorem?

Osoba autorizovaná s dokončeným magisterským vzděláním architektonického nebo stavebního směru, která dále splňuje následující požadavky:

 • 15 let praxe v projektové činnosti × v odborném vedení provádění staveb × na stavebním úřadu
 • prokázání bezúhonnosti výpisem z evidence Rejstříků trestů
 • prokázání právní a odborné znalosti a zkušenosti pro výkon funkce
 • prokázání disciplinární bezúhonnosti

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Koordinátor BOZP je osoba odborně způsobilá s platným certifikátem –⁠ platnost certifikátu je 5 let. 

Hlavní činností koordinátora BOZP je koordinace bezpečnosti práce více účastníku jedné stavby.

Koordinátor BOZP musí být nestranný k ostatním účastníkům výstavby –⁠ Koordinátorem BOZP nesmí být hlavní zhotovitel stavby

Kdy je koordinátor BOZP potřeba?

 • Stavební práce trvají déle než 30 pracovních dnů + na stavbě pracuje současně více než 20 osob po dobu delší než 1 den.
 • Na stavbě hrozí pád z výšky nebo do hloubky nad 10 metrů
 • Při práci s rizikem sesuvu zeminy
 • Při manipulaci s těžkými stavebními díly
 • Práce nad i pod vodou se zvýšeným rizikem utonutí
 • Práce s výbušninami
 • Při práci s nebezpečnými látkami
 • Práce s možným výskytem biologických činitelů
 • Při pracovní činnosti se zdrojem ionizačního záření
 • Práce s technickým zařízením a v ochranném pásmu energetického vedení
 • Práce zemní vrtné, tunelové, studnařské
 • Práce, kde je vyšší tlak vzduchu

Stavební technik mistr 

Stavební technik mistr je fyzická osoba se středním vzděláním s maturitní zkouškou, která řídí a organizuje práce na vymezeném úseku podle plánu stavební výroby či provozu.

Geodet

Hlavním pracovní činností geodeta je zaměřování části zemského povrchu a objektů na něm. V souvislosti s tím provádí potřebné výpočty a vyhodnocuje a zobrazuje zaměřené objekty pro potřeby:

 • katastru nemovitostí
 • investiční výstavby
 • stavebnictví obecně
 • lesnictví a zemědělství
 • měst a obcí

Geodet vyhotovuje geometrické, polohopisné a výškové plány, vykonává geodetické práce při tvorbě map, provádí geodetické bezpečnostní řešení, vytyčuje hranice pozemků v souladu s platnou legislativou a mnoho dalšího.

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.