5. Realizace

Podle rozsahu a druhu stavby, způsobu realizace a dalších aspektů je stavebník povinen zajistit TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR a STAVEBNÍ DOZOR nebo STAVBYVEDOUCÍHO.

Na základě DOKUMENACE VÝROBNÍ PŘÍPRAVY a RDS – REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY vzniká ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY A VÝROBNÍ KALKULACE, kterou zhotovuje zhotovitel (dodavatel) stavby.

Časový plán výstavby (harmonogram stavby)

Časový plán výstavby poskytuje přesné informace o časovém průběhu realizace stavby. U výstavby rodinných domů není povinný, stavební úřad časový plán ve stavebním řízení nevyžaduje. Pokud se jedná o stavbu určenou k užívání veřejnosti, může stavební úřad nařídit jejímu vlastníkovi, aby mu ve stavebním řízení časový plán předložil. 

I když časový plán pro RD není povinný, je pro každého stavebníka nápomocný při kontrole jednotlivých stavebních prací, objednávek a plateb.

Časový plán výstavby se skládá z textové části, která obsahuje základní informace o objektu/objektech stavby a z části grafické, kde časové grafy zobrazují časovou strukturu procesů.

Časové grafy dělíme na: 

HARMONOGRAM
Harmonogram
SÍŤOVÉ GRAFY
Síťové grafy
GANTTŮV GRAF
Sloupkový graf
ČASOPROSTOROVÝ GRAF
Časoprostorový graf

Výrobní kalkulace

Výrobní kalkulace je nástrojem pro řízení stavební výroby, která do realizace stavby zjišťuje potřebu:

 • strojů
 • lidí
 • materiálů

Realizace 

Před zahájením stavby je stavebník podle stavebního zákona povinen umístit na viditelné místo u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud tak stavebník učiní a má uzavřené všechny potřebné smlouvy, zhotoveny všechny potřebné dokumentace a zajištěna všechna potřebná povolení, může začít stavět.

Realizaci stavby rodinného domu (bez suterénu) lze rozdělit na 19 základních etap:

 1. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ A PŘÍVOD INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
 2. ZAMĚŘOVACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 3. ZÁKLADY
 4. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V PŘÍZEMÍ + KOMÍN
 5. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
 6. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V PATŘE + KOMÍN
 7. KOMÍN A KOMPLETNÍ STŘECHA
 8. VÝPLNĚ OTVORŮ
 9. SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE V PŘÍZEMÍ A PATŘE
 10. SYSTÉM ODPADU, VODOVODU, TOPENÍ, PLYNU, CENTRÁLNÍHO VYSÁVÁNÍ
 11. SYSTÉM ELEKTROINSTALACE
 12. VNITŘNÍ OMÍTKY
 13. FINÁLNÍ BETONOVÉ PODLAHY V PŘÍZEMÍ A PATŘE
 14. VODOROVNÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE V PATŘE
 15. OBKLADY, DLAŽBA, SANITA
 16. MALBA, TOPNÁ TĚLESA, PODLAHY, OBLOŽKY, NÁBYTEK, SVÍTIDLA
 17. TEPELNÁ IZOLACE A OMÍTKY DOMU, PARAPETY, ZASTŘEŠENÍ VCHODU
 18. VENKOVNÍ SCHODY, OPLOCENÍ, CHODNÍKY, NÁJEZD, TERASA
 19. ÚPRAVA POZEMKU A REALIZACE ZAHRADY

Stavební deník / jednoduchý záznam o stavbě

Součástí výstavby objektu je také vedení záznamu o stavbě, a to ve formě STAVEBNÍHO DENÍKU nebo JEDNODUCHÉHO ZÁZNAMU O STAVBĚ.

Do stavebního deníku / jednoduchého záznamu o stavbě se PRAVIDELNĚ zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Po dokončení stavby se stavební deník / jednoduchý záznam o stavbě předává stavebníkovi. 

Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoliv v průběhu práce na staveništi. 

Kdo vede stavební deník / jednoduchý záznam o stavbě? 

 • Zhotovitel stavby
 • Stavebník u stavby svépomocí

Kdo je oprávněn provádět záznamy?

 • Stavebník
 • Stavbyvedoucí
 • Stavební dozor
 • Osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby
 • Osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací
 • Technický dozor stavebníka
 • Autorský dozor
 • Koordinátor BOZP
 • Autorizovaný inspektor

Co se zaznamenává?

Zaznamenávají se identifikační údaje o stavbě a účastnících výstavby, klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, popis a množství provedených prací a montáží v čase, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení na stavbu apod.

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.