Dokumentace stavby

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE definuje stavební záměr stavebníka a musí vyhovět v jednotlivých fázích procesu realizace stavby. Projektová dokumentace musí být kompletní, jednoznačná a srozumitelná a musí splňovat technické, provozní, estetické a ekonomické požadavky.

V projektové dokumentaci u veřejných zakázek se nesmějí uvádět obchodní a výrobní názvy výrobků, směsí, výrobců a zhotovitelů.

Stupně projektové dokumentace se zpracovávají v pořadí:

Stupně projektové dokumentace

Obsah projektové dokumentace má stále stejnou strukturu, mění se pouze rozsah informací 

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E Dokladová část

Architektonická studie

Slouží pro lepší představu o budoucím stavebním záměru. Vypracovává jí nejčastěji architekt podle investičního záměru a stavebního programu stavby = představy stavebníka, požadavky na projekt.

V architektonické studii jsou řešeny zejména následující body:

 • Širší vztahy k území – ochranná pásma, doprava
 • Umístění stavby na pozemek – orientace ke světovým stranám, předpisy a omezení, vzdálenost od okolní zástavby a silnice
 • Vzhled stavby – tvar, velikost a členění domu
 • Dispozice všech podlaží – návaznost jednotlivých místností, jakým způsobem se bude do stavby dostávat světlo
 • Ergonometrie prostoru i předmětů
 • Konstrukční řešení a technické parametry
 • Návrh základních materiálů – volba materiálu, barva fasády
 • Odhad ceny – celkových nákladů
   

DÚR – Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Dokumentace pro územní rozhodnutí, respektive projektovaná stavba, musí být v souladu s územní plánem. Předkládá se stavebnímu úřadu, který soulad zkoumá současně s napojením stavby na infrastrukturu (kanalizace, vodovod, elektřina atd.) a dodržením platných norem a obecných požadavků na výstavbu. 

Také řeší vztahy vzhledem k životnímu prostředí, zemědělskému půdnímu fondu, ochraně kulturního bohatství, požárním předpisům, dopravním a provozním podmínkám apod.

Obsah projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

Dokumentace obsahuje popis stavby a jednoduché výkresy popisující polohu objektu a jeho vztahy k okolí. Součástí vypracovávání DÚR je také první vyjádření příslušných dotčených orgánů a majitelů sousedních pozemků, zda souhlasí se zamýšlenou stavbou.

A Průvodní zpráva

Průvodní zpráva obsahuje identifikační údaje o stavbě, žadateli a zpracovateli dokumentace, členění stavby na objekty a na technická a technologická zařízení a seznam vstupních podkladů.

B Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva zahrnuje popis území stavby, celkový popis stavby, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana, ochranu obyvatelstva, zásady organizace výstavby a celkové vodohospodářské řešení.

C Situační výkresy

 • Situační výkres širších vztahů (M 1:1 000 až M 1:50 000)
 • Katastrální situační výkres (M podle použité katastrální mapy)
 • Koordinační výkres (M podle typu stavby)
 • Speciální situační výkres

D Dokumentace objektů

 • Charakteristické půdorysy
 • Charakteristické řezy
 • Základní pohledy

E Dokladová část

V dokladové části jsou uvedena závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů. Dále je v této části dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů a ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace.

DSP  Dokumentace pro stavební povolení (DOS Dokumentace pro ohlášení stavby)

DSP zpravidla navazuje na dokumentaci pro územní rozhodnutí DÚR. Často je stavebním úřadem rozhodnuto, že dokumentace DÚR se sloučí s DSP, a tak DÚR –⁠ dokumentace pro územní rozhodnutí – není potřeba.

Dokumentace pro stavební povolení je nutná k získání STAVEBNÍHO POVOLENÍ od stavebního úřadu. Až po vydání stavebního povolení úřadem lze legálně začít s realizací stavby.

Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení

A Průvodní zpráva

Průvodní zpráva obsahuje identifikační údaje o stavbě, stavebníkovi a zpracovateli dokumentace, členění stavby na objekty a na technická a technologická zařízení a seznam vstupních podkladů.

B Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva zahrnuje popis území stavby, celkový popis stavby, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana, ochranu obyvatelstva, zásady organizace výstavby a celkové vodohospodářské řešení.

C Situační výkresy

 • Situační výkres širších vztahů (M 1:1 000 až M 1:50 000)
 • Katastrální situační výkres (M podle použité katastrální mapy)
 • Koordinační situační výkres (M podle typu stavby)
 • Speciální situační výkresy

D Dokumentace objektů

 • Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Architektonicko-stavební řešení (technická zpráva, výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech, charakteristické řezy, pohledy)

Stavebně konstrukční řešení (technická zpráva, výkresy základů, výkresy tvaru a sestav dílců, statické posouzení)

Požárně bezpečnostní řešení – nedílná součást dokumentace pro stavební povolení (PBŘ – požárně bezpečnostní řešení, výkres odstupových vzdáleností)

Technika prostředí staveb (technická zpráva, výkresová dokumentace a seznam strojů a zařízení a technické specifikace pro  zdravotně technické instalace, vzduchotechniku, vytápění, chlazení, měření a regulaci, silnoproudou elektrotechniku, elektronické komunikace)

 • Dokumentace technických a technologických zařízení (technická zpráva, výkresová část, seznam strojů a zařízení a technické specifikace)

E Dokladová část

V dokladové části jsou uvedena závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů. Dále je v této části dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů a ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace. Dále pak doklad podle jiného právního předpisu, projekt zpracovaný báňským projektantem a PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY.

PDPS  Projektová dokumentace pro provedení stavby

PDPS je detailněji zpracovaná dokumentace pro stavební povolení. Je rozšířena o technické řešení stavby, technické detaily, specifikuje jednotlivé materiály a položkový rozpočet.

PDPS je podkladem pro ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE a je mnohdy podkladem pro STAVEBNÍ DOZOR / STAVBYVEDOUCÍHO (kontroluje soulad projektové dokumentace s provedenými stavebními pracemi).

Obsah projektové dokumentace pro provedení stavby

Musí být zpracovaná v takové podrobnosti, aby bylo možné podle ní vypracovat

 • soupis stavebních prací
 • soupis dodávek a služeb
 • výkaz výměr

A Průvodní zpráva

Průvodní zpráva obsahuje identifikační údaje o stavbě, stavebníkovi a zpracovateli dokumentace, členění stavby na objekty a na technická a na technologická zařízení a seznam vstupních podkladů.

B Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva zahrnuje popis území stavby a celkový popis stavby.

C Situační výkresy

 • Situační výkres širších vztahů (M 1:1 000 až M 1:50 000)
 • Koordinační situační výkres (M podle typu stavby)

D Dokumentace objektů

 • Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

Architektonicko-stavební řešení (technická zpráva, výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů, půdorysy podlaží, charakteristické řezy, výkresy střech/krovu, pohledy, dokumenty podrobností – skladby, detaily)

Stavebně konstrukční řešení (technická zpráva, podrobný statický výpočet, výkresy půdorysů nosných konstrukcí včetně sklopených řezů – M 1:50, řezy, pohledy)

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ  požárně bezpečnostní řešení, výkres odstupových vzdáleností)

Technika prostředí staveb (technická zpráva, výkresová dokumentace a seznam strojů a zařízení a technické specifikace pro – zdravotně technické instalace, plynová odběrná zařízení, vzduchotechniku, vytápění, chlazení, měření a regulaci, silnoproudou elektrotechniku, elektronické komunikace)

 • Dokumentace technických a technologických zařízení (technická zpráva, výkresová část, seznam strojů a zařízení a technické specifikace)

E Dokladová část

Dokladová část obsahuje vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů a projekt zpracovaný báňským projektantem.

Po zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby poptává stavebník (investor) zhotovitele, a to na základě ZADÁVACÍ DOKMENTACE, která je podkladem pro vyhotovení nabídky.

RDS  Realizační dokumentace stavby

Realizační dokumentaci stavby zpracovává zhotovitel stavby na základě PDPS – projektové dokumentace pro provádění stavby.

Realizační dokumentace je oproti PDPS rozšířena o podrobnosti související s realizací stavby, které reagují na skutečný stav staveniště a výrobní postupy a zvyklosti zhotovitele. 

RDS se člení na:

 • Prováděcí dokumentaci, která doplňuje předchozí stupeň projektové dokumentace (PDPS, výjimečně DSP)
 • VTD – Výrobně technickou dokumentaci 
  • konstrukční dokumentace
  • technologická dokumentace
  • montážní dokumentace
  • technologický předpis (TePř)
 • Dokumentace výrobků dodaných na stavbu včetně
  • technologických postupů (TEP)
  • technických a prováděcích předpisů (TPP)
 • Kontrolní a zkušební plány

Součástí RDS je dále:

 • Dokumentace pro pomocné práce
 • Dokumentace koordinací jednotlivých profesí

DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby

DSPS se vypracovává pro každou stavbu nebo změnu stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava), a to na základě uzavřené smlouvy se zhotovitelem nebo projektantem předchozích stupňů projektové dokumentace.

Tato dokumentace vystihuje skutečný stav stavby, předkládá se ke kolaudaci a vlastník stavby je povinen po vydání kolaudačního souhlasu DSPS uchovat po celou dobu životnosti stavby.

Obsah projektové dokumentace skutečného provedení stavby

A Průvodní zpráva

Průvodní zpráva obsahuje identifikační údaje o stavbě, vlastníkovi a zpracovateli a seznam vstupních podkladů.

B Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva zahrnuje popis území stavby, popis stavby, technický popis stavby a jejího technického zařízení, zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, ochranná a bezpečnostní pásma a vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C Situační výkresy

 • Katastrální situační výkres (M podle použité katastrální mapy)
 • Koordinační situační výkres (M podle typu stavby)

D Výkresová dokumentace

Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby (půdorysy, charakteristické řezy, pohledy) a geodetická část s číselným a grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby, polohopisem, výškopisem, technickou zprávou apod.

Dokumentace bouracích prací

Tato dokumentace se mnohdy zpracovává již před dokumentací pro stavební povolení nebo je její součástí, a to v případě, že je před zahájením stavby nutná demolice stávajících objektů.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.