6. Kolaudační řízení

Po realizace stavby je nutné před jejím užíváním vypracovat DSPS (dokumentaci skutečného provedení stavby), která se předkládá stavebnímu úřadu, který vydáním rozhodnutí o kolaudaci povoluje užívání stavby k danému účelu. 

DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby 

DSPS se vypracovává pro každou stavbu nebo změnu stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava), a to na základě uzavřené smlouvy se zhotovitelem nebo projektantem předchozích stupňů projektové dokumentace.

Tato dokumentace vystihuje skutečný stav stavby, předkládá se ke kolaudaci a vlastník stavby je povinen po vydání kolaudačního souhlasu DSPS uchovat po celou dobu životnosti stavby.

Kolaudační řízení

Kolaudační řízení

Po realizaci stavebního díla a vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) následuje KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ.

Během tohoto správního řízení stavební úřad zkoumá, zda provedení stavby odpovídá předložené projektové dokumentaci a zda byly splněny podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Účastníky kolaudačního řízení jsou:

  • stavebník
  • vlastník stavby, není-li stavebníkem

Kolaudace

Kolaudace je úřední postup, který musí proběhnout před samotným užíváním stavby. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby, která je schopná samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 

Kolaudační souhlas

Kolaudační souhlas vydává stavební úřad, který vydal povolení stavby. Stavebník je povinen stavebnímu úřadu předložit:

  • žádost kolaudačního souhlasu
  • údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresu místa
  • DSPS – dokumentaci skutečného provedení stavby 

V žádosti stavebník uvádí identifikační údaje stavby a předpokládaný termín ukončení stavby. Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky, ta musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Po úspěšné kontrolní prohlídce je stavební úřad povinen do 15 dnů vydat kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Souhlas je platný ode dne doručení stavebníkovi.

Pokud stavební úřad prohlásí, že žádost kolaudačního souhlasu není úplná nebo nejsou splněny všechny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, je následně kolaudační řízení přerušeno. Stavebník je povinen zjednat nápravy ve stanovené lhůtě. Pokud stavebník nenapraví všechny požadavky určené stavebním úřadem, stavební úřad žádost o kolaudační souhlas zamítne. 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.