1. Přípravná fáze + Architektonická studie

Architektonická studie

Architektonická studie slouží pro lepší představu o budoucím stavebním záměru. Vypracovává jí nejčastěji architekt podle investičního záměru a podle představy stavebníka a jeho požadavků na projekt.

V reálné situaci je mnohdy architektonická studie podceňovanou částí v procesu realizace stavby. Zachycuje při tom podobu plánované stavby podle představ a požadavků stavebníka, která je upravena architektem nejen z hlediska konstrukčního, ale především z hlediska uživatelského a estetického. Jedná se samozřejmě o navýšení finanční i časové investice, ale správně zpracovaná architektonická studie eliminuje možné problémy ve výstavbě, které je mnohdy náročnější řešit jak z hlediska finančního, tak i časového. Podcenit začátek v procesu realizace stavby se jednoduše nevyplácí a architektonická studie by měla být součástí každé plánované výstavby. 

V architektonické studii jsou řešeny zejména následující body:

  • Širší vztahy k území – ochranná pásma, doprava
  • Umístění stavby na pozemek – orientace ke světovým stranám, předpisy a omezení, vzdálenost od okolní zástavby a silnice
  • Vzhled stavby – tvar, velikost a členění stavby
  • Dispozice všech podlaží – návaznost jednotlivých místností, jakým způsobem se bude do stavby dostávat světlo
  • Ergonometrie prostoru i předmětů
  • Konstrukční řešení a technické parametry
  • Návrh základních materiálů – volba materiálu, barva fasády
  • Odhad ceny – celkových nákladů

Příklad architektonické studie

SITUACE M 1:200
Situace M 1:200
PŮDORYS 1.NP M 1:100
Půdorys 1.NP M 1:100
Popisek
Půdorys 2.NP M 1:100
 ŘEZY M 1:100
Řezy M 1:100
 POHLEDY M 1:100
Pohledy M 1:100
VIZUALIZACE
Vizualizace

Průzkumy na stavebním pozemku

Před zhotovením projektu a před samotnou výstavbou se provádějí na stavebním pozemku průzkumy. Rozsah průzkumů je určen složitostí stavby a terénu. 

Radonový průzkum

POVINNÝ průzkum vždy u novostavby, přístavby nebo rekonstrukce stavby a provádí se po schválené architektonické studii.

Radonový průzkum provádí specializované firmy přímo na stavebním pozemku v místě plánované výstavby objektu, kde určí tzv. RADONOVÝ INDEX POZEMKU. 

Radonový index pozemku se určuje na základě třetího kvartilu koncentrace radonu v podloží a plynopropustnosti podloží v hloubce 0,8 metru pod terénem. Na základě zjištěné hodnoty radonového indexu provede projektant stavby potřebná opatření proti pronikání radonu z podloží pro snížení zdravotního rizika uživatelů dané stavby. 

Co je to RADON? 

Jedná se o nejtěžší přirozeně vyskytující se plyn, který je bezbarvý, bez chuti a zápachu, je velmi radioaktivní a životu nebezpečný. Je to chemický prvek (Rn) ze skupiny vzácných plynů.

Radon se nachází v podloží, stavebních materiálech, ve vodě – proniká do ovzduší a jelikož jde o prvek nestabilní, přeměňuje se na další radioaktivní prvky (dceřiné produkty radonu = pevné částice), které se při vdechnutí zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Co způsobuje? Jde o druhou nejvýznamnější příčinu vzniku RAKOVINY PLIC.

Radonový index stavby a pozemku

 

Inženýrsko-geologický průzkum

NEPOVINNÝ průzkum

Tento průzkum provádí ve většině případů GEOLOG. Součástí průzkumu je především zhotovení strojně kopané sondy, z které je následně určen půdní profil. Na základě půdního profilu provede geolog zatřídění zeminy (druh, těžitelnost, únosnost), které slouží jako podklad pro projektanty/statiky při návrhu základových konstrukcí. 

PŘÍKLAD PŮDNÍHO PROFILU
Půdní profil
ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY
Zatřídění zeminy

Zasakování srážkové vody

NEPOVINNÝ průzkum, dělá se často ve stejné fázi jako inženýrsko-geologický průzkum

Průzkumem se zjišťuje tzv. koeficient vsaku. Tento koeficient určuje, zda je zemina na pozemku vhodná pro zasakování povrchových vod a slouží jako podklad pro projektanta pro případný návrh zasakovacích nádrží. 

Geofyzikální měření

NUTNÉ provést, pokud plánujete na pozemku zřízení STUDNY.

Průzkum slouží pro určení vhodné polohy plánované vrtané studny. Na pozemku se vytipují vhodná místa a odhadne se hloubka vrtu.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.