4. Předrealizační fáze

Po vydání stavebního povolení a na základě akceptované cenové nabídky od zhotovitele uzavírá stavebník se zhotovitelem smlouvu.

Smlouva o dílo se zhotovitelem 

Jedná se o smlouvu, na jejímž základě vzniká závazkový poměr mezi smluvními stranami – stavebníkem (investorem) a zhotovitelem (dodavatelem). Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést stavební dílo zadané stavebníkem (investorem) na svůj náklad a na své nebezpečí. Stavebník je povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit cenu stavebního díla. 

Po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem je zapotřebí ze strany zhotovitele zajistit co nejlepší koordinaci zúčastněných subjektů – lidi, zdroje, materiál ve správný čas na správném místě v potřebném množství a požadované kvalitě. Hlavní úkoly výrobní přípravy jsou zajišťovány zhotovitelem, který zpracovává DOKUMENTACI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY a RDS – REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY.

Dokumentace výrobní přípravy 

 • Dokumentace zařízení staveniště
 • Technologické postupy
 • Výrobní projekty (pažení, bednění, lešení)
 • Smlouvy o dílo se subdodavateli

Jedná se o smlouvu, na jejímž základě vzniká závazkový poměr mezi smluvními stranami – zhotovitelem (dodavatelem) a třetí osobou, neboli subdodavatelem. Subdodavatelé plní část stavebního díla na základě uzavřené smlouvy o dílo a jsou vždy uvedeni v seznamu subdodavatelů, který je písemně odsouhlasen stavebníkem (investorem). Za část stavebního díla zhotoveného subdodavateli zodpovídá zhotovitel (dodavatel) jako by danou část plnil sám. 

RDS – Realizační dokumentace stavby

Realizační dokumentaci stavby zpracovává zhotovitel stavby na základě PDPS – projektové dokumentace pro provádění stavby.

Realizační dokumentace je oproti PDPS rozšířena o podrobnosti související s realizací stavby, které reagují na:

 • skutečný stav staveniště
 • výrobní postupy a zvyklosti zhotovitele

RDS se člení na:

 • Prováděcí dokumentaci, která doplňuje předchozí stupeň projektové dokumentace (PDPS, výjimečně DSP)
 • VTD – Výrobně technickou dokumentaci 
  • konstrukční dokumentace
  • technologická dokumentace
  • montážní dokumentace
  • technologický předpis (TePř)
 • Dokumentace výrobků dodaných na stavbu včetně
  • technologických postupů (TEP)
  • technických a prováděcích předpisů (TPP)
 • Kontrolní a zkušební plány

Součástí RDS je dále:

 • Dokumentace pro pomocné práce
 • Dokumentace koordinací jednotlivých profesí

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.