Proces realizace stavby

PROJEKTOVÁNÍ –⁠ REALIZACE –⁠ UŽÍVÁNÍ

Před uskutečněním prvních kroků v procesu realizace stavby je důležité v roli stavebníka stanovit si STAVEBNÍ ZÁMĚR = definovat budoucí stavbu. Jedná se o první představy a požadavky stavebníka na budoucí stavbu, které jsou poté zpracovány v architektonické studii. V architektonické studii architekt/projektant řeší rozsah stavby, její charakter, cenu nebo například způsob stavby.  

Stavební zákon (183/2006 Sb.) rozlišuje celkem tři druhy stavebních záměrů:
  1. Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby (§ 103)
  2. Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení (§ 104) –⁠ většina rodinných domů
  3. Stavební záměry, které vyžadují stavební povolení 
Představy a požadavky na stavební záměr definuje stavebník v odpovědích na následující otázky:

Stavební záměr

K uskutečnění realizace stavby je nutné disponovat STAVEBNÍM POZEMKEM = pozemek (jeho část nebo soubor pozemků), který je vymezený a určený k umístění stavby, a to na základě územního rozhodnutí nebo regulačního plánu.

Před koupí stavebního pozemku je důležité neopomenout některé důležité faktory, které by konečné rozhodnutí stavebníka (investora) mohly ovlivnit. V první řadě je důležité si ověřit informace o pozemku v KATASTRU NEMOVITOSTÍ. Zkontrolovat o jaký druh pozemku se jedná, kdo jej vlastní, jaká je jeho výměra, zda jsou na něm věcná břemena atd. Dále je také dobré udělat si předběžný geotechnický, hydrogeologický a radonový průzkum pozemku, a to na základě dostupných MAPOVÝCH APLIKACÍCH na internetu. Zjistit lze také VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, a to na vyžádání u jednotlivých distributorů (ČEZCETINGasNet) –⁠ absence inženýrských síti na pozemku může výstavbu značně prodražit a nebo také díky ochranným pásmům zkomplikovat, či znemožnit. V neposlední řadě je vhodné si nastudovat územně plánovací dokumentaci dané lokality, aby stavebník (investor) nebyl za pár let překvapen např. výstavbou továrny, rychlostní silnice atd. hned vedle jeho pozemku. Z územně plánovací dokumentace také stavebník zjistí, zda se opravdu jedná o stavební pozemek a jaká pravidla jsou stanovena pro realizaci stavby podle územního a regulačního plánu. Informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití a jaký záměr lze na konkrétním pozemku a za jakých podmínek uskutečnit lze získat na základě ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, kterou si může vyžádat každý u stavebního úřadu. 

Po zakoupení pozemku je nutné povolat k jeho přesnému zaměření GEODETA, který zpracuje ověřený geometrický plán. Vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku je potřebný pro zápis do katastru nemovitostí a pro kolaudaci stavby. Pro katastrální úřad je poté potřeba vypracovat dokumentaci zaměřeného pozemku.

Dále pak lze výstavbu domu rozdělit na několik etap:

1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE + ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
1. Přípravná fáze + Architektonická studie
2. ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
2. Územní řízení
3. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
3. Stavební řízení
4. PŘEDREALIZAČNÍ FÁZE
4. Předrealizační fáze
5. REALIZACE
5. Realizace
6. KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ
6. Kolaudační řízení

 

Fotogalerie

Proces realizace stavby - schéma
Proces realizace stavby - schéma
Proces realizace stavby - stavebník
Proces realizace stavby - stavebník
Proces realizace stavby - projektant
Proces realizace stavby - projektant
Proces realizace stavby - zhotovitel
Proces realizace stavby - zhotovitel
Proces realizace stavby - instituce
Proces realizace stavby - instituce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.