3. Stavební řízení

Po vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem následuje dále STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ = proces, ve kterém se rozhoduje, zda a za jakých podmínek lze daný stavební záměr postavit. 

Stavební řízení –⁠ schéma

Účastníci stavebního řízení jsou:

 • Stavebník  
 • Vlastník stavby, na níž má být provedena změna  v případě, není-li sám stavebníkem
 • Vlastník pozemku – v případě, není-li sám stavebníkem
 • Vlastník dalších staveb na pozemku, na kterém se má stavět 
 • Vlastníci sousedních staveb/pozemků 
 • Osoby s věcným břemenem, které může být stavbou dotčeni 

Stavební rozhodnutí

Na základě stavebního řízení vydává příslušný stavební úřad STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ:

Stavební povolení 

Stavební úřad ve stavebním povolení stanovuje:

 • podmínky pro provedení stavby a pro její užívání (v případě potřeby)
 • fáze výstavby, které mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby
 • zda lze užívat stavbu jen na základě kolaudačního souhlasu

Stavební povolení POZBÝVÁ PLATNOSTI, pokud stavba nebyla zahájena DO 2 LET ode dne nabytí jeho právní moci. 

K žádosti o VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ je zapotřebí připojit:

 • Souhlas k provedení stavebního záměru
 • Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu nebo územní souhlas
 • Závazná stanoviska, rozhodnutí dotčených orgánů
 • Stanoviska vlastníků a smlouvy s vlastníky – veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • Dokumentaci pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS)
 • Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby

Smlouva o dílo, DSP a PDPS

V rámci STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ a dalšího postupu v procesu realizace stavby je zapotřebí zhotovit DALŠÍ STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, a to na základě UZAVŘENÉ SMLOUVY s projektantem. 

Smlouva o dílo upřesnění požadavků 

Touto smlouvou jsou upřesněny požadavky na projekt, respektive na další stupně projektové dokumentace.

DSP/DOS – Dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby 

DSP zpravidla navazuje na dokumentaci pro územní rozhodnutí DÚR. Často je stavebním úřadem rozhodnuto, že dokumentace DÚR se sloučí s DSP, a tak DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí – není potřeba.

Dokumentace pro stavební povolení je nutná k získání STAVEBNÍHO POVOLENÍ od stavebního úřadu. Až po vydání stavebního povolení úřadem lze legálně začít s realizací stavby.

Nedílnou součástí této projektové dokumentace je PENB –⁠ Průkaz energetické náročnosti budovy.

Ukázka výkresové dokumentace DSP/DOS

  PŮDORYS 1.NP
Půdorys 1.NP
PŮDORYS 2.NP
Půdorys 2.NP
 ŘEZY
Řezy
POHLEDY
Pohledy  

Ukázka PENB Průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

   

V praxi je mnoho staveb realizováno podle DSP/DOS a další stupně projektové dokumentace se podceňují, někdy i zcela vynechávají, což se mnohdy nemusí vyplatit. Na stavbě tak vznikají problémy související s nedořešením potřebných konstrukčních detailů a dalšími podrobnostmi, které jsou zpracovány v dalším stupni projektové dokumentace. Zdánlivé snížení investic vynecháním dalšího stupně projektové dokumentace může přivodit mnoho potíží pří realizaci stavby, které mohou následně celou stavbu několikanásobně prodražit (vícenáklady), a které se mohou promítnou i do kvality celého stavebního díla. PODCEŇOVÁNÍ DALŠÍCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE PROTO NEVYPLÁCÍ.

PDPS  Projektová dokumentace pro provedení stavby 

PDPS je detailněji zpracovaná dokumentace pro stavební povolení. Je rozšířena o technické řešení stavby, technické detaily, specifikuje jednotlivé materiály a položkový rozpočet.

PDPS je podkladem pro ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE a je mnohdy podkladem pro STAVEBNÍ DOZOR / STAVBYVEDOUCÍHO (kontroluje soulad projektové dokumentace s provedenými stavebními pracemi). 

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele

Po zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby poptává stavebník (investor) zhotovitele, a to na základě ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, která je podkladem pro vyhotovení nabídky.

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele obsahuje:

 • projektovou dokumentace PDPS
 • podrobný soupis stavebních prací
 • podrobný soupis výkonů a služeb

Doplňující informace ke stavebnímu řízení

Stavební rozhodnutí lze nahradit:

Veřejnoprávní smlouvou

Jedná se o smlouvu mezi stavebním úřadem a stavebníkem o provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení.

Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít, pokud je ke stavebnímu záměru vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. 

Obsahové náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahradí stavební povolení, a obsah a rozsah projektové dokumentace stanoví prováděcí právní předpis.

Doba platnosti veřejnoprávní smlouvy platí 2 roky ode dne její účinnosti. 

Certifikátem autorizovaného inspektora 

Certifikát autorizovaného inspektora lze získat uzavřením smlouvy o kontrole projektové dokumentace stavby mezi autorizovaným inspektorem a stavebníkem. 

Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámit stavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu.

Autorizovaný inspektor posuzuje projektovou dokumentaci místo stavebního úřadu z hledisek uvedených ve stavebním zákoně a vystavuje stavebníkovi CERTIFIKÁT.

Certifikát je dokladem o posouzení projektové dokumentace autorizovaným inspektorem, a že doklady připojené k projektové dokumentaci a navrhovaná stavba splňuje zákonem podmínky pro její provedení.

Většinou jde o stavební řízení, které je rychlejší a autorizovaní inspektoři tak i usnadňují práci stavebním úřadům.

Autorizovaný inspektor k oznámení stavebního záměru stavebníka stavebnímu úřadu připojuje:

 • Certifikát autorizovaného inspektora, ne starší 3 měsíců
 • Doklad o právu stavebníka
 • Závazná stanoviska, rozhodnutí dotčených orgánů
 • Souhlasy osob, které by byly jinak účastníci stavebního řízení – (sousedi, veřejné dopravní a technické infrastruktury)
 • Dokumentaci pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS)
 • Plán kontrolních prohlídek stavby

Pro jaké stavby nelze udělit certifikát?

 • Stavby, které jsou označeny zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilé k posouzení autorizovaným inspektorem
 • U stavebních záměrů, kde je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
 • U staveb, u kterých tak rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.