2. Územní řízení

Po ustálení představ a požadavků stavebníka (po zhotovení architektonické studie) a po provedení požadovaných průzkumů na pozemku následuje první krok pro povolení stavby – ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ = proces, ve kterém se posuzuje, zda je navrhovaná stavba v souladu s územně plánovací dokumentací

Územní řízení –⁠ schéma

Účastníci územního řízení jsou:

 • Žadatel 
 • Obec  na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 
 • Vlastník pozemku nebo stavby – v případě, není-li sám žadatelem
 • Vlastníci sousedních staveb / pozemků 

Územní rozhodnutí

Na základě územního řízení / zjednodušeného územního řízení vydává příslušný stavební úřad územní rozhodnutí:

 • o umístění stavby nebo zařízení – vymezení stavebního pozemku, umístění stavby, druh a účel stavby atd.,
 • o změně využití území – nový způsob využívání pozemku a podmínky jeho využití
 • o změně vlivu užívání stavby na území – v souvislosti s životním prostředí nebo novými nároky na veřejnou a dopravní infrastrukturu
 • o dělení nebo slučování pozemků – nové rozdělení nebo slučování pozemků
 • o ochranném pásmu – chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí a naopak. 

K žádosti o VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ je zapotřebí doložit:

 • Souhlas k umístění stavby (stavebního záměru)
 • Závazná stanoviska, rozhodnutí dotčených orgánů
 • Stanoviska vlastníků a smlouvy s vlastníky – veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí – DÚR 

DOBA PLATNOSTI územního rozhodnutí platí 2 ROKY ode dne nabytí právní moci (nestanoví-li stavební úřad jinak) – NEJDÉLE VŠAK 5 LET

Smlouva o dílo a DÚR

Pro VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ je zapotřebí DÚR (Dokumentace pro územní rozhodnutí), jak je uvedeno výše. Příslušnou projektovou dokumentaci zhotovuje projektant na popud stavebníka. VŠE JE SMLUVNĚ ZAVÁZÁNO.

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Jedná se o smlouvu, na jejímž základě vzniká závazkový poměr mezi smluvními stranami – stavebníkem (investorem) a projektantem. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace často zahrnuje všechny požadované stupně projektové dokumentace. 

DÚR – Dokumentace pro územní rozhodnutí

Dokumentace pro územní rozhodnutí, respektive projektovaná stavba, musí být v souladu s územní plánem. Předkládá se stavebnímu úřadu, který soulad zkoumá současně s napojením stavby na infrastrukturu (kanalizace, vodovod, elektřina atd.) a dodržením platných norem a obecných požadavků na výstavbu. 

Také řeší vztahy vzhledem k životnímu prostředí, zemědělskému půdnímu fondu, ochraně kulturního bohatství, požárním předpisům, dopravním a provozním podmínkám apod.

Doplňující informace k územnímu řízení

Zjednodušené územní řízení

Výhodou je kratší lhůta řízení – neprobíhá veřejné ústní jednání.

Zjednodušené územní řízení lze vést v případě:

 • záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
 • záměr nevyžaduje závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí
 • žádost je doložena závaznými stanovisky, rozhodnutím dotčených orgánů
 • žádost je doložena souhlasem účastníků řízení

Nelze spojit se stavebním řízením.

Kdy postačí?

 • u stavebních záměrů, které v procesu realizace stavby nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
 • u ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení
 • u změn staveb
 • u změny druhu pozemku a způsobu využití pozemků o výměře nad 300 m2 do 1000 m2
 • u staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání a nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru
 • u terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 mna pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady
 • u odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

Územní rozhodnutí lze nahradit

Územním souhlasem

Vydává se stavebním úřadem místo územního rozhodnutí pokud:

 • stavební záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
 • poměry v území se podstatně nemění
 • stavební záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Nelze vydat pro záměry, kde je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA).

Veřejnoprávní smlouvou

Smlouva mezi STAVEBNÍ ÚŘADEM a ŽADATELEM o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby.

Nelze jí uzavřít, pokud pro daný stavební záměr je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA).

Územní rozhodnutí se nevydává pokud

 • jej nahrazuje REGULAČNÍ PLÁN
 • se vydává SPOLEČNÉ POVOLENÍ - SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Od 1. ledna 2018 lze na základě novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. využít společného územního a stavebního řízení. Výsledkem tohoto řízení je vydání rozhodnutí, kterým se stavba umisťuje a současně povoluje.

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.