Staveniště – úvod

Staveniště je místo, na kterém se provádí stavba, zařízení, terénní úprava nebo udržovací práce anebo na kterém se stavba, zařízení nebo terénní úprava odstraňuje.

Jedná se o prostor určený k provádění stavebních prací na stavbě, pro skladování stavebních výrobků, dopravních a jiných zařízení potřebných pro provádění (případně odstraňování) stavby a pro umístění zařízení na staveništi. 

Staveniště zahrnuje stavební pozemek nebo jeho část (ve vlastnictví investora) a další potřebné pozemky nebo části pozemků potřebné pro provedení nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy. 

Před zahájením provádění nebo odstraňování stavby je stavebník podle stavebního zákona (Zákon č. 283/2021 Sb.) povinen umístit na viditelné místo u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Staveniště – Praha
Staveniště – Praha
Staveniště – Drážďany
Staveniště musí:
  • být zajištěno před vstupem cizích osob,
  • mít vyznačeny potřebné údaje o stavbě a o účastnících výstavby,
  • mít zřízený vjezd a výjezd z místní komunikace,
  • umožňovat bezpečné uložení stavebních výrobků a stavebních mechanismů, umístění zařízení staveniště,
  • umožňovat bezpečný pohyb osob vykonávajících stavební práce,
  • mít zajištěný odvoz a likvidaci odpadu,
  • mít vybavení potřebné k provádění stavebních prací a pobytu osob vykonávajících stavební práce,
  • musí být provozováno tak, aby byla zajištěna ochrana lidského zdraví na staveništi a jeho okolí a ochrana životního prostředí podle zvláštních předpisů.

Staveniště předává objednatel zhotoviteli podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo a o jeho předání a převzetí se sepíše samostatný protokol nebo zápis ve stavebním deníku. Stavbyvedoucí musí zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm. 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.