Komíny – zásady pro navrhování

Požární bezpečnost a spalinová cesta

Spalinová cesta musí být provedena tak, aby za všech provozních podmínek zajistila bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší. Podmínkou je řádný návrh, který vychází z typu spotřebiče a jeho parametrů (výkon, teplota spalin, hmotnostní proud spalin, požadavky na komínový tah…), dále z disponibilní účinné výšky komína, z tepelných a tlakových ztrát v celé spalinové cestě a rovněž z tlakové ztráty přívodu vzduchu pro spalování. Pro návrh nebo posouzení spalinových cest se dnes s výhodou využívá výpočetních programů.

Spalinová cesta
Spalinová cesta
 Z hlediska požární bezpečnosti jsou zdůrazněny 2 požadavky:
  1. Požární bezpečnost objektu nesmí být ohrožena provozem spalinové cesty. Zde je třeba při provádění stavby zdůraznit především dodržení bezpečné vzdálenosti komína od hořlavých materiálů tak, jak je uvedeno v zatřídění. Typickým příkladem může být průchod komínového tělesa konstrukcí krovu.
  2. Požární bezpečnost stavby nesmí být ohrožena vlastnostmi spalinové cesty z hlediska šíření požáru mezi požárními úseky, kterými prochází. Výběr komína s potřebným parametrem je předmětem návrhu projektanta, ale samozřejmě i zde je výsledek závislý na dodržení předepsaného montážního postupu komína a jeho průchodu požárně dělicími konstrukcemi – nejčastěji stropy.

Výška komínů nad střechou

V oblasti těsně nad střechou působí nepříznivé účinky proudění vzduchu – větru. Má-li být spalinová cesta spolehlivě funkční, je třeba se s ústím komína dostat nad tuto oblast. Technické normy proto určují nejmenší dovolené výšky nad střechou budovy. Základní zásady pro šikmé a ploché střechy jsou uvedeny zde (podrobně například včetně vlivu nástaveb a okolních objektů v ČSN 73 4201).

Výška komínu nad střechou a výlez na střechu
Výška komínu nad střechou a výlez na střechu
Výška komínu nad střechou
Výška komínu nad střechou a výlez na střechu
Výška komínu nad střechou a výlez na střechu
Výška komínu nad střechou a výlez na střechu
Výška komínu nad střechou a výlez na střechu
Výška komínu nad střechou a výlez na střechu

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.