Komíny – časté chyby

Z dlouhodobé statistiky zjištěných závad a poruch při prohlídkách je možno vysledovat nejčastější příčiny:

Druhy závad a jejich příčiny

Přestože systémové komíny se v praxi uplatňují poměrně dlouhou dobu, stále se setkáváme s případy, kdy na smontovaném komínu najdeme větší či menší chyby a závady, z nichž některé dokonce znemožňují jeho uvedení do provozu. Důsledkem jsou potom někdy složité a nákladné opravy, které prodražují výsledné dílo a prodlužují dobu výstavby. Podívejme se nejprve na několik ukázek dobrého provedení a pak i na ukázky toho špatného včetně uvedení možných příčin, které tento stav způsobují. A hledejme cesty, jak jim do budoucna předcházet.

 Ukázky správného provedení

Jednoprůduchový komín zabudovaný ve stěně
Jednoprůduchový komín zabudovaný ve stěně.
Ukázka odskočeného dvouprůduchového komínu
Ukázka odskočeného dvouprůduchového komínu.
Ukotvení komínu
Po dokončení stavby komína se musí provést jeho ukotvení.
Zakončení komínovou hlavou Schiedel Final
 Zakončení komínovou hlavou Schiedel Final
Komín jako výrazný architektonický prvek nejen pro dřevostavbu
Komín jako výrazný architektonický prvek nejen pro dřevostavbu.
Komín Schiedel ICS
Schiedel ICS
Systémový komín Schiedel Parat
Popisek
Tří- a jednoprůduchový komín s prstenci Grand
Tří- a jednoprůduchový komín s prstenci Grand

Ukázky špatného provedení

Podcenění projektu (návrhu) komína v době projektování stavby

Návrh systémového komína představuje pro projektanta výhodné řešení: úsporu místa v dispozici, zjednodušení projektování, záruku funkčnosti návrhu. V řadě případů není ovšem projekt rozpracován (není vyžadován investorem) do potřebných podrobností, a proto není definováno například určení polohy komínových dvířek, kouřovodu, přístupu ke komínovému ústí, odstup od krovu nebo jiných hořlavých materiálů a konstrukcí apod.

Podcenění těsnosti půdice
V tomto případě byla podceněna těsnost půdice. Provozní i atmosférická vlhkost způsobila provlhnutí komínové paty.
Nedodržení vzdálenosti 5cm od nehořlavých materiálů
Zde nebyla dodržena minimální vzdálenost 5 cm od hořlavých materiálů.
Chybné vyvedení sopouchu přes hranu komína
Chybné vyvedení sopouchu přes hranu komína.
Provedení místa pro připojení kouřovodu – trhliny v keramické vložce
Nesystémové provedení neumožňuje dilataci keramické vložky
Nesystémové provedení kouřovodu neumožňuje dilataci keramické vložky. Při uvedení do provozu dochází velmi rychle ke vzniku trhlin.
Nedodržení dilatačních zásad
Nedodržení dilatačních zásad v místě kouřovodu vedlo k destrukci vložky i komínového pláště.
Špatné zabudování vložky pro kouřovod
Zabudování vložky pro kouřovod „natvrdo“ způsobí její destrukci při prvním zatopení.
Improvizace

Při realizaci staveb dochází u nás stále k drobným či větším improvizacím, snahou vynechat nebo nahradit materiály nebo konstrukční části jinými. Zde je třeba si uvědomit, že u komínových systémů se jedná o certifikované výrobky podle řady evropských norem, a v případě, kdy je skladba systému porušena, přechází odpovědnost za hotové dílo a jeho vlastnosti z výrobce na stavebníka nebo montážní firmu.

Chybné vyplnění otvorů pro přisávání vzduchu sutí
Chybné vyplnění otvoru pro přisávání vzduchu sutí.
Chybné uzavření zadního odvětrání
Třísložkové komíny s minerální izolací vyžadují tzv. zadní odvětrávání, které odvádí vlhkost z tepelné izolace. Zde použití měkké neoriginální izolace uzavře kanálky zadního odvětrání, kterými nemůže proudit vzduch.
Chybné vysekání drážek pro elektroinstalaci do komínu
Chyba – vysekání drážek pro elektroinstalaci v komíně
Podcenění významu komína

Velmi často se podceňuje situace u příležitostně provozovaných komínů na chatách, chalupách, ale i v novostavbách. Argument, že nepotřebuji kvalitní komín, vždyť budu topit jen občas, zde paradoxně neplatí. Je tomu právě naopak. Málo provozovaný komín, často v drsných klimatických podmínkách na horách, je zatěžován střídáním teplot za současného působení vlhkosti daleko více než komín, který je trvale v provozu.

Předimenzování průměru spalinové cesty

Dalším, v ČR specifickým faktorem, je tendence předimenzovat průměr komínového průduchu. Ten by měl být navržen v závislosti na výkonu spotřebiče a tzv. účinné výšce komína. V praxi je statisticky nejpoužívanějším průměrem pro lokální spotřebiče stále 200 mm, přitom ve většině případů lze vystačit s průměrem nižším. Důsledkem předimenzovaného průduchu je obtížná regulace spotřebiče, studené spaliny, vyšší podíl kondenzátu, dehtu a sazí, to vše opět s nepříznivými účinky na komínovou konstrukci.

Nevhodné dispoziční umístění komínového tělesa

Umístění komínového tělesa v dispozici je vždy výhodné volit tak, aby komín byl situován uvnitř dispozice a procházel střechou v oblasti jejího hřebene. Hlavní argumenty pro takové umístění jsou: minimální tepelné ztráty komínového tělesa, jednoduchá statika tělesa, jednoduché nadstřešní části. V praxi se opět setkáváme s případy, kdy komín je situován tak, aby „nepřekážel“, výrazně vysoká část nad střechou ochlazuje spaliny, při nedostatečném statickém zajištění vzniká riziko přímého ohrožení majetku a zdraví. Stejně tak volba nekvalitních materiálů při úpravě povrchu komína nad střechou – mimochodem klimaticky nejvíce namáhané části celé stavby – je často příčinou poruch, které je nutno řešit.

Další ukázky špatného provedení a jejich důsledky

Připojení kouřovodu
Tepelná roztažnost materiálů
Připojení kouřovodu je kritické místo z hlediska dilatace. Setkávají se zde materiály s rozdílnou teplotní roztažností.
Chybné připojení kouřovodu "natvrdo"
Připojení kovového kouřovodu „natvrdo“ do keramického sopouchu. Destrukce keramické vložky.
Chybné připojení kouřovodu "natvrdo"
Připojení kovového kouřovodu „natvrdo“ – detail trhliny v keramice. Použití originálních systémových napojovacích dílů zajistí potřebnou těsnost i dilataci a vyloučí spolehlivě tyto poruchy.
Dilatace
Dilatace od nosných konstrukcí
Dilatace od nosných konstrukcí:
V důsledku dotvarování a sedání objektu je třeba vhodnou dilatací zajistit, aby do komína nebylo vneseno dodatečné zatížení stavbou.
Chybí dilatační spára
Zde nebyla provedena dilatační spára, komínové těleso je pevně staticky spojeno s nosnou stropní konstrukcí.
Pohled shora.
Chybějící dilatační spára, zatížení stropem způsobilo destrukci komínového pláště
Tentýž pohled zdola. Zatížení stropem způsobilo destrukci komínového pláště, který na to není dimenzován.
Statika komína nad střechou
Statika komínu nad střechou
Komín musí přenést zatížení větrem min. 1,5 KN/m2. Při výškách nadstřešní části nad 1 m se provede vyztužení podle předepsaných statických zásad.
Chybějící výztuž v komíně
V důsledku zatížení větrem došlo ke vzniku tahového napětí v ložné spáře. Chybí výztuž, která by tyto tahové síly spolehlivě přenesla.
Podcenění statiky komínu nad střechou
Důsledky podcenění statiky nad střechou jsou zřejmé: v tomto lepším případě vznikly pouze škody na majetku.
Pootočení komínového tělesa o 45° je chybou!
Chybné pootočení komínového tělesa
Chybné pootočení komínového tělesa
Chybné pootočení komínového tělesa
Zazdění (nosných) prvků do komínového tělesa
Chybné zazdění nosného prvku do konstrukce komínu
Chybné provedení – nosný prvek je zazděn do konstrukce komínu.
Chybné zazdění nosného prvku do konstrukce komínu
Chybné provedení – nosný prvek je zazděn do konstrukce komínu.
Chybné zazdění nosného prvku do konstrukce komínu
Chybné provedení – nosný prvek je zazděn do konstrukce komínu.

Soubor dalších chyb, kterým se při stavbě komína musíme vyhnout

Nepřipravený průchod stropní konstrukcí
Nepřipravený průchod stropní konstrukcí
Soubor několika chyb najednou
Soubor několika chyb najednou – je obrácená izolace, tvarovky jsou popraskané a není provedena dilatace průchodu komínem
Připevnění satelitů na komín
Chyba – připevnění satelitů na komín
Chybějící dočasné kotvení na stavbě
Chyba – při stavbě nebylo použito dočasné kotvení

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.