Šikmé a strmé střechy – nosná konstrukce

U šikmých a strmých střech nosnou konstrukci tvoří nejčastěji dřevěný krov nebo dřevěné vazníky.

Se změnou způsobu užívání podstřešních prostor ve druhé polovině dvacátého století se změnila i konstrukce nově budovaných krovů. Krovy používané v současné době musí umožnit umístění obytných nebo kancelářských místností v půdním prostoru.

Zde jsou uvedeny nejčastěji se vyskytující soustavy krovů:
  • Krokevní soustava (prostá)
  • Novodobý hambálkový krov
  • Novodobý krov s vaznicemi

Krokevní soustava

Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří jen dvojice krokví. Jedná se o nejjednodušší provedení krovu. Krokve jsou připojeny k řádně kotvené pozednici. Tato soustava je použitelná jen pro malá rozpětí, obvykle do 7 m. Krokve tvoří střešní plochy, probíhající od hřebene střechy kolmo k okapní hraně. Aby bylo možné do krokví připevnit kontralatě, bednění a střešní latě, neměla by být šířka krokví menší než 60 mm. Krokve se rozmisťují ve vzdálenosti 0,75 m až 0,9 m. Krokve se pod hřebenem spojují přeplátováním, kosým srázem s přibitými krátkými příložkami apod. Střešní plochy vytvořené krokvemi musí být řádně zavětrované, nejsnadněji zespodu šikmo přibitými prkny.

Krokevní soustava (prostá)

Novodobý hambálkový krov

Všechny vazby krovu jsou stejné, skládají se ze dvou krokví a hambálku. Hambálek přenáší tahovou i tlakovou sílu. Vazby jsou uloženy u zděných staveb na řádně kotvené pozednice. Krokve jsou zatížené tíhou střešní krytiny, vrstev tepelné izolace, podhledu, sněhem a větrem. Jsou zhotoveny z fošny nebo z hranolového řeziva. Hambálky přenášejí tíhu podhledu, vrstev tepelné izolace, podlahy a užitného zatížení. Hambálky jsou vytvořené jako kleštiny z jedné nebo častěji ze dvou fošen.

Novodobý hambálkový krov
Hambálkový krov – stavba
Stavba hambálkového krovu

Novodobý krov s vaznicemi

Vazby ze dvojic krokví jsou osazené na pozednice a vaznice. Každý pár krokví je spojen kleštinami. Dalšími prvky tohoto krovu mohou být jen sloupky nebo pásky.

Krokve tvoří střešní plochy, probíhající od hřebene střechy kolmo k okapní hraně. Přenášejí tíhu střešního pláště, vrstev tepelné izolace, podhledu, sněhu a účinek větru na vaznice a pozednice. Krokve se provedou pokud možno z jednoho kusu dřeva. Při velkých délkách krokví je možné použít dvou dřev, která se uloží na střední vaznici vedle sebe.

Vaznice přebírají zatížení od krokví a předávají je na svislé konstrukce. Pro jejich podepření se využívají nosné štíty, vnitřní nosné stěny, zděné pilíře nebo dřevěné sloupky. Vaznice se všude, kde je to možné, kotví, aby byl znemožněn jejich pohyb do stran.

Na obvodových stěnách jsou krokve uloženy na pozednice. U zděných objektů jsou pozednice uložené celou svou plochou na půdní nadezdívce. Horní plochu půdní nadezdívky je vhodné vyrovnat vrstvou betonového potěru v tloušťce alespoň 50 mm, aby pozednice na nadezdívce ležely celou plochou. Pozednice nejsou namáhané na ohyb, proto jsou osazené naplocho. Krokve působí na pozednice v úrovni jejich horních ploch také určitými vodorovnými silami. Proto je nutné důkladné kotvení pozednic. Nezachycená vodorovná síla by způsobila vychýlení půdní nadezdívky.

Kleštiny jsou osazeny v krovu obvykle pod vaznicemi. Jejich účelem je vodorovné spojení krovu v této úrovni, aby nemohlo docházet k pohybu vaznic. Vzhledem k tomu, že kleštiny jsou zároveň nosným prvkem podhledu, vrstev tepelné izolace a případně podlah a užitného zatížení, jsou osazené ve všech vazbách. 

Novodobý krov s vaznicemi
Novodobý krov s vaznicemi – stavba
Stavba novodobého krovu s vaznicemi

Vazníky

Vazníky je možné rozdělit na plnostěnné a příhradové. Plnostěnné vazníky se používají převážně pro zřízení střech pro halové dřevostavby (sportovní haly apod.) Pro bytovou a občanskou výstavbu se většinou pro zřízení střech a jako nosné prvky stropů nebo podhledů používají příhradové vazníky s rozpětím od šesti až do několika desítek metrů. Příhradové vazníky se vyrábějí ve specializovaných provozovnách a na stavbu se dodávají jako hotové, kde se provádí jejich osazení a zavětrování. Zavětrování plní důležitou funkci, protože přenáší nejen síly od větru, ale zabezpečuje tlačené oblasti vazníků proti vybočení. S příhradovými vazníky je možné se nejčastěji setkat u tzv. bungalovů, kde vazníky se ukládají na obvodové zdivo, tvoří nosnou konstrukci střechy a nosnou konstrukci podhledu.

Vazníky
Soustava vazníků rodinného domu typu „bungalov“

Soustava vazníků rodinného domu typu „bungalov“

Soustava vazníků obchodního řetězce

Soustava vazníků obchodního řetězce

 Výroba příhradových vazníku typu Gang-nail

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.