Technologie výroby moderních cihel

Cihly jako trvale udržitelný stavební materiál

Cihly řadíme mezi keramické výrobky, které patří do skupiny silikátů, což jsou anorganické látky nekovové povahy získané tepelným zpracováním partikulárních přírodních surovin, které obsahují převážně oxidy křemíku. Mezi silikáty řadíme keramiku, sklo, maltoviny a anorganické polykrystalické látky vyrobené keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarované a potom vypálené na vysokou teplotu (většinou nad 900°C).

Moderní cihelné bloky se vyrábějí automatizovaným výrobním procesem při současném dodržování standardů řízení kvality (ISO 9001) ve velkokapacitních cihelnách lokalizovaných v těsné blízkosti vhodného ložiska hlíny. Názvy cihelen se odvozují od nejbližší obce  - např. cihelny výrobce HELUZ se nazývají: Hevlín, Dolní Bukovsko a Libochovice.

Díky neustáleným investicím do modernizace výroby je provoz současných cihelen čistý a ekologický – zátěž životního prostředí je velmi nízká. Pomocí filtračních zařízení je do ovzduší vypouštěn pouze malý obsah CO2.

Cihly lze řadit k trvale udržitelným materiálům, toto tvrzení jednoznačně podtrhují miliony cihelných domů po celém světě stavěné po tisíce let. Cihly jsou inertním materiálem, je možné je recyklovat a využít jako část vstupní suroviny pro další výrobu cihel nebo recyklát využít do jiných výrobků, např. do cihlobetonu či antuky nebo i pro výspravu polních a lesních cest. Zároveň je třeba si uvědomit, že cihelné stavby vynikají dlouhou trvanlivostí, tedy není potřeba domy tak často obnovovat, a tím pádem se šetří jak surovinové, tak energetické zdroje.

Ekologičnost výroby dokládají výrobci tzv. Environmentálním prohlášením o produktu (angl. zkratka EPD), ve kterém je uvedeno množství spotřebované energie a emisí vztažené na měrnou jednotku (hmotnost či objem cihel). Na základě těchto údajů lze vysledovat, že cihly patří z pohledu výroby
k energeticky málo náročným materiálům (např. pro výrobu pórobetonu je potřeba více energie). 

Je možné se setkat s tzv. uhlíkově neutrálními domy, tedy domy postavenými z cihel, které jsou doplněny ekologickými zdroji vytápění. Srovnáme-li jejich provoz se současným energetickým standardem, tak již po krátké době jejich užívání dochází k významné úspoře emisí CO2.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) dokládající ekologický přístup k výrobě cihelných bloků
a schéma životního cyklu výrobku.

Schéma životního cyklu výrobku.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.