Zdivo

Zdivo je třeba vždy provádět v souladu s vysokou kvalitou a respektováním požadavků na konstrukce a to zejména na:

 • mechanickou odolnost (statika, únosnost zdiva)
 • požární odolnost
 • tepelně technické vlastnosti
 • zvukově izolační vlastnosti
 • trvanlivost

Základní technickou normou pro provádění zdiva je Eurokód 6 (ČSN EN 1996-2: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva). Tato norma stanovuje základní pravidla pro výběr materiálů a provádění zdiva. Předmětem normy jsou obvyklé aspekty konstruování a provádění zdiva včetně:

 • volby zdicího materiálu
 • faktorů ovlivňujících chování a trvanlivost zdiva
 • odolnosti budov proti pronikání vlhkosti
 • skladování, přípravy a použití materiálů na stavbě
 • vlastní provádění zdiva
 • ochrana zdiva během konstruování

Technologické postupy uvedené v dalších kapitolách jsou v souladu s touto normou a uvádějí základní informace pro řádné provádění konstrukcí z cihelných prvků. V dokumentu nelze obsáhnout všechny vznikající situace ve stavební praxi. Proto je nutné se v nepopsaných případech řídit ustanovením normy ČSN EN 1996-2.

Způsob provedení zdiva má zásadní význam pro dosažení jeho deklarovaných vlastností.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.