Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků

Stupeň požární bezpečnosti nevýrobních objektů se určuje z tabulky 8 ČSN 73 0802.

Konstrukční systém budovy

Nejvyšší výpočtové požární zatížení v posuzovaném požárním úseku

[kg·m-2]

Nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku
I. II. III. IV. V. VI. VII.
Výška budovy h (nadzemní podlaží)
nehořlavý 15 12 30 60 bez omezení
30 O 12 30 bez omezení
45 O 6 22,5 45 bez omezení
60 O 6 12 30 45 bez omezení
90 Oa O 6 12 30 45 bez omezení
120 N1 Oa O 6 12 30 45
nad 120 1) N1 N1 Oa O 6 12 30
smíšený 10 6 12 12 18 22,5 N2 N2
25 O 6 12 18 22,5 N2 N2
35 O 6 12 18 22,5 N2 N2
50 Oa O 6 18 22,5 N2 N2
75 N1 O 6 12 22,5 N2 N2
100 N1 O 6 9 15 N2 N2
nad 100 1) N1 N1 O 6 12 N2 N2
10 4 9 12 12 12 N2 N2
20 O 4 9 12 12 N2 N2
30 O 4 9 12 12 N2 N2
hořlavý 40 Oa O 4 9 12 N2 N2
60 N1 O 4 4 9 N2 N2
80 N1 Oa O 4 9 N2 N2
nad 80 1) N1 N1 Oa O 4 N2 N2

Vysvětlivky:

  • N1 tohoto stupně požární bezpečnosti se nesmí použít;
  • Nkonstrukce smíšené a z hořlavých hmot se nesmějí použít pro tyto stupně požární bezpečnosti;
  • O požární úseky v jednopodlažních stavbách;
  • Opožární úseky v jednopodlažních stavbách a se součinitelem a ≤ 1,1;

Poznámka:

1) Je-li výpočtové požární zatížení vyšší než 180 kg·m-2 u konstrukčních systémů nehořlavých, 140 kg·m-2 u konstrukčních systémů smíšených nebo 100 kg·m-2 u konstrukčních systémů hořlavých a současně součinitel a je vyšší než 1,1, může územně příslušný hasičský záchranný sbor požadovat další požárně bezpečnostní opatření s ohledem na konkrétní podmínky v těchto požárních úsecích (např. instalaci stabilního hasicího zařízení, zvýšení požární odolnosti nosných a požárně dělicích konstrukcí a požárních uzávěrů otvorů v nich); v podzemních podlažích jsou uvedená výpočtová požární zatížení při současném součiniteli a vyšším než 1,1 bez dalších požárně bezpečnostních opatření nepřípustná.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.