Návrh omítkového systému

Technologie omítání je určena navrženým omítkovým systémem, který musí být v souladu s podkladní konstrukcí. U nových konstrukcí lze návrh systému rozdělit do dvou oblastí, a to na interiér a na fasádu. V každém z uvedených případů je postup trochu jiný.

Omítkové systémy pro interiéry

V případě interiéru je hlavním kritériem pro volbu omítkového systému estetická funkce (jaký povrch má omítka mít) a následně užitná funkce (co se od omítky očekává dále – tepelná izolace, regulace vlhkosti atd.), poté se po výběru vhodného druhu omítky určí příprava podkladu podle jeho vlastností a podle vlastností omítky. Minimální tloušťka omítek v interiéru je stanovena na 10 mm, s výjimkou omítek modifikovaných polymery a omítek s organickými pojivy, kdy může být tloušťka nižší.

Návrh omítkového systému v interiéru lze znázornit takto:

1. Určení estetických vlastností omítky

a. hladká
b. jemně zrnitá
c. hrubě zrnitá

2. Určení užitných vlastností omítky

a. tepelná izolace
b. zvuková izolace
c. požární odolnost
d. regulace vlhkosti

Omítkové systémy pro exteriér – fasáda

U fasády je návrh systému náročnější, nezáleží pouze na požadovaném vzhledu povrchu, ale zásadně i na statických vlastnostech podkladu a jeho schopnosti přetvářet se pod určitým napětím vyvolaným tepelným zatížením fasády. V normě ČSN EN 13914-1 přímo stojí, že žádná nanášená vrstva nesmí být tvrdší než vrstva předchozí nebo podklad. Minimální tloušťka omítek pro fasádu je stanovena na 15 mm.

Fasádní omítkový systém na nových konstrukcích se zpravidla skládá z těchto vrstev:

1. Prohoz (vyžaduje-li ho jádrová omítka)

 

2. Jádrová omítka

 

3. Výztužná vrstva se sklotextilní tkaninou (vyžaduje-li to druh a barevnost ušlechtilé omítky)

 

4. Vrchní ušlechtilá omítka

Návrh omítkového systému fasády lze znázornit následovně:

1. Určení estetických vlastností ušlechtilé omítky

a. hladká
b. jemně zrnitá do 1,5 mm
c. hrubě zrnitá od 2 mm

2. Určení užitných vlastností omítky

a. tepelná izolace
b. zvuková izolace
c. samočistící funkce
d. paropropustnost


3. Určení vlastností podkladu

a. modul pružnosti E u zdiva včetně příslušného druhu malty / pěny


4. Určení druhu jádrové omítky

a. podle modulu pružnosti podkladu se určí jádrová omítka se shodným modulem pružnosti nebo nižším


5. Určení výztužné vrstvy, je-li potřeba

a. podle velikosti zrna a koeficientu světelné odrazivosti se určí druh výztužné vrstvy; při odstínech s koeficientem odrazivosti světla > 30 % a zrnitostí ≥ 2 mm se výztužná vrstva zpravidla nemusí provádět.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.