Podklad

Převzetí podkladu

Před zahájením omítkářských prací se přebírá podklad od zadavatele. Pracovníci zkontrolují geometrické odchylky podkladu a rovinnost.

Rovinnost

Rovinnost konečné úpravy omítky je závislá na přesnosti, se kterou by proveden omítkový podklad a na předepsané tloušťce omítky. Pokud se na podkladu vyskytují větší nerovnosti, je nutné zvětšit tloušťku omítkového systému, avšak v rámci možností, které připouští technická specifikace omítkové směsi.

Standardně se používají třídy rovinnosti dle ČSN EN 13914-2, tabulka 6

Instalace v podkladu

Omítání může být zahájeno pouze v případě, že jsou osazeny všechny výplně otvorů a dokončeny a odzkoušeny všechny instalace elektrických rozvodů, vody, kanalizace a dalších sítí, které se instalují do podkladní konstrukce. Elektroinstalační krabice musí být vyplněny např. polystyrenem nebo papírem a vodovodní armatury musí být chráněny proti zanesení maltou. Všechny provedené instalační drážky musí být vymaltovány, k čemuž je výhodné použít speciální výplňové malty bez smršťování.

Teploty

Při provádění omítkářských prací a během odpovídajícího času po jejich skončení musí být teplota vzduchu a podkladu nad +5 °C, optimální teplota pro omítání je +20 °C. Maximální možná teplota pro provádění omítek je pro vzduch i podklad +30 °C.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, únosný, bez prachu a uvolněných částí, zbytky odbedňovacích prostředků musí být odstraněny. Veškeré otevřené spáry větší jak 5 mm musí být vymaltovány.

Příprava podkladu pod sádrové omítky se zásadně odlišuje od přípravy podkladu pod vápenocementové omítky. Důvodem jsou odlišné stavebně fyzikální vlastnosti materiálů se sádrovým pojivem a materiálů s cementovým, vápenným anebo vápenocementovým pojivem. Obecně platí, že materiály na bázi sádry vykazují při tvrdnutí pouze nepatrné smrštění, ukotvení k podkladu tak není příliš namáháno a jako adhezní prostředek často postačí pouze speciální nátěr plněný křemičitým pískem. Naproti tomu materiály na bázi cementu a vápna vykazují při tvrdnutí smrštění několikanásobně větší, proto jsou u nich také požadavky na adhezní přípravu vyšší a je zapotřebí použít speciální polymercementové spojovací můstky nebo cementový postřik.

Tabulka: Druhy podkladu a doporučená příprava pod jednotlivé druhy omítek

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.