Seznam souvisících norem pro zděné stavby

ČSN 72 2600       Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

ČSN 72 2601       Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia

ČSN 72 2602       Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhladu a rozmerov

ČSN 72 2603       Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a nasiakavosti

ČSN 72 2605       Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností

ČSN 72 2607       Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov

ČSN 72 2608       Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov

ČSN 72 2609       Cihlářské názvosloví

ČSN 72 2640       Pálené cihlářské výrobky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky

ČSN 72 3705       Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení

ČSN 73 0532       Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. 

ČSN 73 0540 (1. až 4. část)            Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0821       Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 1101       Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1102       Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek

ČSN 73 2310       Provádění zděných konstrukcí

ČSN EN 206-1    Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 771-1    Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

ČSN EN 772-1    Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 772-3    Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích

ČSN EN 772-13  Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení obj. hmot. materiálu a zdicích prvků za sucha

ČSN EN 772-16  Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů

ČSN EN 845-2    Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

ČSN EN 846-9    Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku

ČSN EN 846-11  Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů

ČSN EN 998-1    Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

ČSN EN 998-2    Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdivo

ČSN EN 1052-1  Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 1052-3  Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku

ČSN EN 1363-1  Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1745      Zdivo a výrobky pro zdivo. Metody pro stanovení návrhových tepelných hodnot

ČSN EN 1990      Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1              Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1992-1-1              Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN1996-1-1               Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-2              Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-2  Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-3  Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN ISO 140-3 až 7   Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 3 až 7

ČSN EN IS0 717-1             Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2            Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

Normy podnikové

PNG 72 2600      Cihlářské výrobky. Společná ustanovení. Minimální četnost zkoušek

PNG 72 2601      Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Společná ustanovení

PNG 72 2640 (9. část)   Stropní vložky MIAKO-JISTROP 8-23/62,5 (50)

PNG 72 2641 (3. část)   Cihelné stropní tvarovky HELUZ (CSt-HELUZ)

PNG 72 2645 (8. část)   Překladové tvarovky CtP-U, nosníkové tvarovky CtJ-U

PNG 72 3535 (1. část)   Keramické stropní panely HELUZ

PNG 72 3762 (4. část)   Keramické stropní nosníky JISTROP s příhradovou výztuží JISTROP 250

Normy pro komíny

ČSN 73 4201       Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443      Komíny – Všeobecné požadavky

ČSN 06 1201       Lokální spotřebiče na tuhá paliva – Základní ustanovení

ČSN 06 1401       Lokální spotřebiče na plynná paliva – Základní ustanovení

ČSN EN 1457-1  Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1457-2  Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1856-1  Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 1: Systémové komíny

ČSN EN 1856-2  Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 2: Kovové vložky a kouřovody

ČSN EN 1858      Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové tvárnice

ČSN EN 1859      Komíny – Kovové komíny – Zkušební metody

ČSN EN 12446    Komíny – Konstrukční díly – Prvky komínového pláště z betonu

ČSN EN 13063-1+A1       Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

ČSN EN 13063-2+A1       Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu

ČSN EN 13063-3               Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy

ČSN EN 13069    Komíny – Pálené/keramické pláště pro systémové komíny – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13502 (73 4205)                Komíny – Pálené/Keramické komínové nástavce – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14297    Komíny – Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků

ČSN EN 14471    Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14989-1               Komíny – Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče – Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6

ČSN EN 14989-2               Komíny – Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv – Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.      O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů, v platném znění

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.