Montáž keramického komína Schiedel UNI ADVANCED

Schiedel UNI ADVANCED je vícevrstvý komínový systém stavebnicového charakteru s keramickou vložkou. Nejčastěji se montuje současně s hrubou stavbou domu. K dispozici je podrobný montážní návod a několik dalších dílčích návodů pro montáž některého dodatečného příslušenství. Součástí systému je tenkostěnná keramická vložka délky 66 cm s hrdlovými spoji. Její použití zrychluje montáž a zvyšuje bezpečnost spojů. Vložku je možno, na rozdíl od „klasických“ šamotových vložek, krátit a tak lépe přizpůsobit výškovou polohu otvorů v komíně požadavku projektu.

Před začátkem montáže
  • Zkontrolujte kompletnost dodávky a neporušenost jednotlivých dílů.
  • Seznamte se s projektem, s umístěním komína, s výškou a orientací otvorů. Zkontrolujte, zda nedojde ke kolizím s ostatními konstrukcemi – krovem apod.
  • Montáž provádějte pečlivě podle přiloženého montážního návodu.
  • Komín musí být založen na pevném, dostatečně únosném základu.
  • Při montáži respektujte zásadu důsledné dilatace vnitřní keramické vložky vůči komínovému plášti po celé výšce. Montáž provádějte při teplotě min. + 5 °C.
  • Komín je třeba každé cca 4 běžné metry bočně zajistit, například při průchodu stropní konstrukcí. Při průchodu střechou použijte kotevní prvek do krovu. Pro další potřebné statické zajištění je možné vložení výztužných tyčí do armovacích otvorů v rozích tvárnic a zalití zálivkou podle technických podkladů.
Založení komína pomocí prefabrikované paty (výška 66 cm)

Při stavbě komína je vždy nejvíce pracné jeho založení. Použití prefabrikované paty proto výrazně zrychlí celkovou montáž a zároveň eliminuje případné montážní chyby v této oblasti. 

Na základ položte hydroizolaci. Patu osaďte do maltového lože a vyrovnejte. 
Očistěte hrdlo keramické vložky a naneste spárovací hmotu FM Rapid. Osaďte adaptérový kroužek a do jeho hrdla znovu aplikujte spárovací hmotu.
Na horní plochu paty naneste tenkovrstvou maltu a osaďte první tvárnici. Do horní poloviny tvárnice zasuňte izolační rohože rozříznuté na polovinu. 
V místě, kde bude napojen kouřovod vyřízněte stěnu tvárnice podle tabulky rozměrů v montážním návod
Izolační rohož osaďte podle obrázku a seřízněte podle zadní hrany kanálků zadního odvětrání tak, aby zůstaly volné.

 Osaďte T-kus pro kouřovod a vyhlazovačem spár zahlaďte spoj vložek. Do hrdla T-kusu aplikujte spárovací hmotu.

Standardní průběh montáže

Do hrdla vložky nanést spárovací hmotu FM Rapid, na tvárnici nanést tenkovrstvou maltu, osadit tvárnici, vložit izolace, nanést tenkovrstvou maltu, osadit tvárnici, vložit izolace, osadit vložku, vyhladit spoj.

Nadstřešní část s prvky FINAL

Nadstřešní část může být také provedena variantním způsobem, například pomocí obezdívky lícovou cihlou, prefabrikovaným pláštěm nebo zateplením.

Na poslední tvárnici naneste tenkovrstvou maltu a osaďte první díl FINAL.
Vložte izolační rohože a osaďte další keramickou vložku. Pokračujte do požadované výšky. U posledního dílu seřízněte izolaci 8 cm pod horním okrajem.
Na poslední díl FINAL osaďte po vložení výztuže a zalití otvorů krycí nerezovou desku.
Kónické vyústění
Na krycí desku položte distanční kroužek a kónus. Odměřte potřebnou délku poslední vložky a zkraťte ji.
Do hrdla naneste spárovací hmotu a osaďte zkrácenou vložku.
Na konec vložky naneste spárovací hmotu a osaďte kónus podle obrázku.
Průchod stropem, krovem 
Při průchodu stropem vynechte spáru 3 cm a vyplňte nehořlavou izolací. 
V případě dřevěné konstrukce dodržte odstup minimálně 5 cm.

 Pro montáž kotevního prvku použijte dílčí montážní návod.

Závěrečné úpravy
Připevněte rám komínových dvířek souměrně s otvorem.
Komín opatřete omítkou. Vnitřní uzávěr osaďte až po jejím zatvrdnutí.

 Z paty komína odstraňte případné nečistoty a do otvoru osaďte větrací mřížku.

Montáž systému UNI ADVANCED v podrobné animaci krok za krokem

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.