Montáž komínu HELUZ IZOSTAT

Systém HELUZ Izostat má stavebnicový charakter, kdy jednotlivé prvky systému do sebe přesně zapadají a jejich sestavení je rychlé, jednoduché a úsporné. Je potřeba mít na paměti, že v komínu jsou velmi vysoké teploty a proudí jím pro zdraví nebezpečné spaliny. Pro dosažení kvalitní stavby komínu je nutné dodržovat zásady správné montáže. Jen tak lze zajistit koncovému uživateli dlouhodobé a spolehlivé užívání komínu.

Obecné zásady montáže:
 • dodržujeme bezpečnost práce a používáme ochranné pomůcky
 • seznámíme se s projektovou dokumentací, montážním návodem
 • respektujeme klimatické podmínky (ochrana proti dešti, mrazu, silnému větru)
 • zkontrolujeme a proměříme si místo stavby komína (v případě zjištění nesrovnalostí věc konzultujeme s projektantem stavby)
 • používáme pouze systémové díly
 • cihly před nanášením lepicí malty vždy očistíme od prachu a lehce navlhčíme
 • každou další vrstvu komínových tvarovek osazujeme vždy s pootočením o 90°, aby byla zachována převazba!
 • při zdění je důležité dbát na to, aby všechny větrací kanálky v celé výšce komínového tělesa zůstaly volné.
 • před prvním zátopem do komínu se musí provést revize komínu
K montáži komínu HELUZ Izostat budeme potřebovat např. tyto pomůcky pro zdění:
K montáži komínu HELUZ Izostat budeme potřebovat např. tyto pomůcky pro zdění:
Při montáži komínového kompletu se můžeme setkat s těmito jeho částmi:
Při montáži komínového kompletu se můžeme setkat s těmito jeho částmi:

 Montážní postup

Komínový systém HELUZ zakládáme na hydroizolaci, na kterou do maltového lože položíme dvě cihelné tvarovky (H20). Tyto je možné upravit na potřebnou libovolnou výšku.
Na ně naneseme maltu (HLM)
Usadíme betonovou podkladovou desku (HPD) minimálně v úrovni čisté podlahy. Desku vyrovnáme pomocí gumové paličky a vodováhy. Je nutné, aby deska byla usazena vodorovně.
Podkladovou desku (HPD) očistíme od prachu a nečistot (např. vlhkou malířskou štětkou).
U komínových tvarovek očitíme spodní ložnou plochu, pero i drážku (tj. styčné plochy).
Postup očištění opakujeme u všech tvarovek osazovaných do komínového pláště.

Na očištěnou podkladovou desku naneseme lepicí maltu (HLM) pomocí přiložené nanášecí soupravy – válečku (HSN). 

Všechny komínové tvarovky osazované do komínového pláště musí být před nanesením malty vždy očištěné a navlhčené. Lepicí maltu naneseme i na ložnou plochu tvarovky.

Lepicí maltu naneseme i na styčnou plochu očištěných komínových tvarovek.
Tvarovky s maltou uložíme na podkladovou desku, přitiskneme k sobě za použití gumové paličky.
Do středu tvarovek naneseme lepicí maltu, do které umístíme kondenzátní jímku (HSJ) hrdlem nahoru.
Odtok kondenzátu zajišťuje vrapová pružná hadice umístněná uvnitř jímky.
Hadici provlékneme přiloženou trojúhelníkovou destičkou směrem dolů, pak nahoru a znovu dolů a vytvoříme tak tzv. sifon s hladinou přepadu min. 15 cm.
Poté ji dle vznikajícího množství kondenzátu při provozu spotřebiče připojíme buď do kanalizace nebo do nádobky na kondenzát (HSKI) přibalené k sestavě komínu.
Nádobku na kondenzát zavěsíme do kondenzátní jímky pomocí přiloženého držáku.
Dno kondenzátní jímky je vhodné po dobu montáže přikrýt, aby nedocházelo ke znečištění (zanesení) otvoru odtoku kondenzátu.
Spárovací hmotu (HHS) připravíme dle návodu.
Naneseme pomocí dodaného pytlíku (HPH) na očištěný spoj hrdla kondenzátní jímky.

Naneseme v takovém množství, aby se při osazení dvířkové tvarovky (HSD) ze spáry vytlačila (pozor na možnou záměnu se sopouchem!).

Všechny takto vzniklé spoje ihned zevnitř i zvenku začistíme.

Před osazením sopouchu si odměříme potřebné rozměry komínové vložky.
Komínovou vložku seřízneme na požadovanou velikost.

Komínové cihelné tvarovky ořízneme tak, abychom mohli osadit sopouch.

Na očištěný a navlhčený spoj dvířkové tvarovky naneseme spárovací hmotu a osadíme připojení sopouchu (HSV, HSL), případně komínovou vložku (HSZ).
Boční pohled na osazený sopouch 45°.
Kolem připojení sopouchu osadíme komínové tvarovky (HU3), do nichž předem vyřízneme otvor pro čelní izolační desku (HWB), která bude do otvoru přichycena pomocí dodaných plíšků.
Podle obvodu komínové vložky si odměříme potřebnou šířku izolace.
Izolaci upevníme kolem komínové vložky kovovým drátkem.
Drátek upevníme, aby se komínová vložka neuvolnila.

Dále umísťujeme komínové vložky spolu s upevněnou izolací, cihelné tvarovky a distanční objímky. Komínové vložky osazujeme vždy hrdlem nahoru a je možné je dle potřeby krátit.

Zpevňovací výztuž

Systémový komín HELUZ se díky své jedinečné konstrukci a použití speciálních spojovacích hmot nemusí staticky ztužit po celé své délce.

Podle výšky nadstřešní části komínu (ta se počítá od místa ukotvení komínového tělesa při průchodu střešní konstrukcí) mohou nastat tyto situace:

 • Nadstřešní část komínu nepřesahuje 1,3m – v tomto případě nemusí být zpevňovací výztuž.
 • Nadstřešní část má délku mezi 1,3-3,2m – výztuž musí být použita
 • Nadstřešní část přesahuje 3,2m – výztuž musí být použita, a navíc se musí volný konec komínu ukotvit nejméně ve 3 bodech k pevné konstrukci.

Pokud se v nadstřešní části staví z prstenců GRAND, výztuž se použije vždy, bez ohledu na výšku nadstřešní části. Opět zde aplikujeme pravidlo, že výztuž bude mít dvojnásobnou délku nadstřešní výšky komínu.

Do zaoblených rohů cihelných komínových tvarovek (HU3) osadíme zaslepující plíšky.

Výztuž se vždy umisťuje jen po obvodu komína, a to i v případě víceprůduchového komínu.

Výztuž zaléváme dodanou zálivkovou hmotou (HCZ) vždy po cca 50 cm sestavení komína, tj. po osazení 2 komínových tvarovek. Montáž prodlužujeme podle potřeby pomocí dodaných dlouhých matic.

Pruty vystředíme a ukončíme v horní úrovni posledních komínových tvarovek. Nesmí jí přesáhnout.

Komínové těleso vyzdíme do požadované výšky.
Již během stavby si můžeme pomoci dočasným kotvením komínu, aby se jeho volná část fixovala. Toto dřevěné kotvení je pouze dočasné. Pro finální kotvení se používá nehořlavé kovové kotvení.
V případě přerušení zdicích prací v této fázi, zabezpečíme komín proti povětrnostním vlivům.

Do ložné spáry pod poslední tvarovku (HU3) nebo prstenec Grand naneseme min. 5 mm lepicí malty (HLM) a do ní vložíme ukončovací distanční objímky (HOD2), kterými vystředíme vložky do osy komína.

Před osazením poslední komínové vložky nejdříve nasucho osadíme dodanou krycí desku a doměříme potřebnou délku vložky podle dodaného typu krycí desky a límce, popř. klobouku.

Na poslední řadu komínových tvarovek (betonových prstenců) naneseme vrstvu min. 10 mm spárovací hmoty (HLM) a do ní osadíme a vystředíme krycí desku.
Na seříznutou vložku naneseme spárovací hmotu (HHS) a osadíme límec (klobouk). Přebytečnou spárovací hmotu otřeme 
a spoj začistíme.
Komínový límec (klobouk) nesmí být přilepený ke krycí desce. Mezi vrchní hranou krycí desky a spodní hranou límce (klobouku) musí zůstat mezera 15 mm zajišťující odvětrávání vnitřního prostoru komínového tělesa.
Komín vyzděný do potřebné výšky.
Montáž komínových dvířek
Na vyřezané otvory pro dvířkovou tvarovku a kondenzátní jímku přiložíme dvojitá komínová dvířka (HWD 2) a skrz otvory v lemu dvířek označíme místa pro umístění šroubů.
Do označených míst následně vrtákem o průměru 5 mm vyvrtáme bez příklepu otvory pro umístění šroubů.
Dvířka přišroubujeme pomocí dodané spojovací sady (HSS).
Na dvířkovou tvarovku umístíme kontrolní uzávěr (HKA). Odstraníme provizorní zakrytí z kondenzátní jímky.
Na vnitřní stranu dvířek revizní technik nalepí vyplněný identifikační štítek komínového průduchu.
Dvířka technik přelepí dodanou ochrannou folií.

V tuto chvíli je provedena hrubá stavba komína, ale stavbu nelze považovat za dokončenou. Komín je potřeba ještě dostatečně ukotvit a dokončit jeho povrchové úpravy (např. omítnutím).

Montážní návod parotěsného prostupu střechou

V dnešní době se klade velký důraz na tepelnou izolaci budovy.  K bezproblémové funkci střechy je potřeba zajistit parotěsnost celé stavební konstrukce. 

Systém parotěsného prostupu střechou slouží k oddělení hořlavých materiálů od komínového pláště, k napojení parozábrany v konstrukci střechy a bezproblémovému napojení tepelné izolace střechy v návaznosti na komínové těleso.

Parotěsný prostup je složen z desek vyrobených z pěnového skla, tzv. Foamglas, které se v požadovaném místě prostupu střešní konstrukcí nalepí pomocí montážních pomůcek na komínové těleso. Po slepení desek se vytvoří parotěsný, nehořlavý a tvarově stálý prostup.

Nejprve komínové těleso zbavíme v místě prostupu zbytků lepidel a nečistot. Do místa spodní části prostupu připevníme okolo komína pomocí plastových sponek montážní pásku. Za ni zavlékneme plastové rohy, které budou prostup držet.

Desky z pěnoskla jsou velmi křehké, a tak je nutné s nimi při montáži zacházet velice opatrně.

Na plochy desek naneseme housenkovitě tepelně odolný tmel. Stejně jej naneseme i na čela (hrany) desek, které budou k sobě slepeny.

Desky položíme na plastové rohy a přilepíme na komín a k sobě tak, vytvořily kolem komína požadovaný prostup.
Všechny čtyři slepené desky okolo komína stáhneme dodanou stahovací pásku. Před konečným stažením na hrany desek umístíme další plastové rohy, aby desky chránily před poškozením.
Po zaschnutí tmele (při 15°C min. 3 hodiny) obě stahovací pásky opatrně odstraníme a případné nepřesnosti začistíme, aby vznikl dokonale hladký povrch.
Všechny styky desek (svislé i vodorovné) a místa spojů desek s komínovým pláštěm jak ze spodní strany, tak i z horní strany přetmelíme, aby po celém obvodu prostupu nebyl tmel nikde přerušen.
Kotvení komínu

Komínové těleso procházející střešní konstrukcí musí být kotveno. K tomuto účelu je možné použít sadu trámového kotvení (HTK), která obsahuje 4 L profily délky 1,3m.

Dva L profily přiložíme ze dvou rovnoběžných stěn těsně ke komínu a pomocí vrutů připevníme ke střešním trámům. Kolmo na ně opět těsně ke komínům přiložíme další dva L profily a přišroubujeme k předešlým profilům připevněným ke střešním trámům. Volně přečnívající konce profilů můžeme oříznout. Tímto způsobem je komín fixován ve všech 4 směrech.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.