Situace u nás a v zahraničí

Aktivity pro stanovení podmínek a pravidel uplatňování metody BIM se objevují po celém světě a v rámci jednotlivých států se připravují plány na zavedení buď pro úroveň veřejných zakázek, nebo pro celé stavebnictví. Někde jsou již pravidla daná, někde se státy zaměřují na správu svého veřejného majetku, jinde na technickou normalizaci. Přístupy se liší i podle stupně vývoje lokálního stavebního trhu. V aktivitách a uplatňování metody BIM patří mezi nejvýznamnější země především Finsko (2007), Norsko (2010), Dánsko (2011), Holandsko (2011) a Spojené království (2016). Tyto země již mají stanoveno používání metody BIM na různých úrovních jako povinné (údaj v závorce značí rok zavedení povinnosti).

Situace v České republice

Vláda ČR dne 2. listopadu 2016 podpořila zavádění metody BIM ve stavební praxi a jmenovala Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) gestorem pro zavádění BIM. Následně byla dne 25. září 2017 usnesením vlády č. 682 schválena „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“ (dále jen „Koncepce BIM“). Schválením Koncepce BIM dala vláda ČR jasný signál, že podporuje zavádění metody BIM ve stavebnictví.

Koncepce BIM obsahuje harmonogram opatření k postupnému zavádění v letech 2018–2027. Klíčovým termínem plánovaným v Koncepci je termín, od něhož je plánováno uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů (včetně jejich přípravné a projektové dokumentace). Aktuálně je uvažováno o červenci 2023, aby tento milník BIM byl sladěn se spuštěním již připravovaného digitálního stavebního řízení.

Implementaci významného rozsahu odborných opatření Koncepce BIM realizuje samostatně zřízený odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci (ČAS) jako organizace podřízená MPO. ČAS úzce spolupracuje se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) s cílem standardizovat použití metody BIM v celém stavebním sektoru, nikoli tedy pouze u staveb pozemních, ale i staveb dopravních.

Vzhledem k neustálému vývoji v této oblasti doporučujeme sledovat aktuální stav naplňování Koncepce BIM prostřednictvím portálu www.koncepcebim.cz a skupiny LinkedIN spravované agenturou ČAS.

Uvítací stránka portálu Koncepce BIM
Uvítací stránka portálu Koncepce BIM

Díky těmto aktivitám a spolupráci MPO, ÚNMZ, agentury ČAS a dalších rezortů se Česká republika řadí mezi přední pokrokové evropské země, jež metodu BIM zavádí na národní úrovni a u nichž bude digitalizace stavebnictví významným prostředkem k lepšímu prosazení oboru v mezinárodním měřítku. Také právě i řada odborníků z České republiky se podílí na práci v mezinárodních organizacích, jako jsou CEN a ISO, ale i dalších přidružených profesních sdruženích. Přinášejí tak do České republiky nejen aktuální pohled z mezinárodního dění, ale také se aktivně podílejí na přípravě pravidel.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.