Pravoúhlý trojúhelník

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
odvěsna
a =
odvěsna
b =
přepona
c =
obsah
S =
obvod
o =
výška na stranu c
vc =
kružnice opsaná - poloměr
ro =
kružnice vepsaná - poloměr
rv =
úhel
α =
úhel
β =

Pravoúhlý trojúhelník je takový trojúhelník, jehož jeden vnitřní úhel je pravý (90°) → dvě ze stran pravoúhlého trojúhelníka jsou na sebe kolmé.

Nejdelší strana pravoúhlého trojúhelníka, protilehlá pravému úhlu, je přepona. Zbylé dvě strany se označují jako odvěsny.

Pravoúhlý trojúhelník Pravoúhlý trojúhelník
Pravoúhlý trojúhelník Pravoúhlý trojúhelník

Základní vlastnosti:

  • Mezi délkami stran pravoúhlého trojúhelníka platí Pythagorova věta
  • Pro pravoúhlý trojúhelník platí Euklidovy věty
  • Pravoúhlý trojúhelník je základem pro definici goniometrických funkcí
  • Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180° (α+β = 90° a ϒ = 90°)
  • Velikost těžnice tc v pravoúhlém trojúhelníku je rovna poloměru opsané kružnice ro.

Pythagorova věta
c2 = a2 + b2

Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou libovolného pravoúhlého trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad oběma jeho odvěsnami. 

Euklidova věta o výšce
vc2 = ca · cb

Obsah čtverce sestrojeného nad výškou pravoúhlého trojúhelníka je roven obsahu obdélníka sestrojeného z obou úseků přepony.

Euklidova věta o odvěsně
a2 = c · ca
b2 = c · cb

Obsah čtverce sestrojeného nad odvěsnou pravoúhlého trojúhelníku je roven obsahu obdélníku sestrojeného z přepony a úseku přepony k této odvěsně přilehlé.


Vzorce:

Pravoúhlý trojúhelník – vzorce

Pravoúhlý trojúhelník – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.