Předpony

=

Konstanta

Pojem konstanta označuje v matematice, fyzice a dalších přírodních vědách nějaké pevně dané číslo (neměnnou veličinu), jehož hodnota je známá. 

Matematické konstanty

Název konstanty Označení konstanty Hodnota konstanty
Ludolfovo číslo π 3,1415...
Eulerovo číslo e 2,7182...

Fyzikální konstanty

Název konstanty Označení konstanty Hodnota konstanty
Rychlost světla c 299 792 458 m/s
Plancova konstanta h 6,62607015·10-34 J·s
Gravitační konstanta G (6,674 30 ± 0,000 15)·10-11 m3·kg-1·s-2
Elementární náboj e 1,602 176 634·10-19 C
Faradayova konstanta F 96 485,332 123 C·mol-1

Chemické konstanty

Název konstanty Označení konstanty Hodnota konstanty
Avogadrova konstanta NA 6,022 140 76·1023 mol-1

Předpony soustavy SI

Předpony soustavy SI jsou takové předpony, které se dají použít před jakoukoliv jednotku, která patří do Mezinárodní soustavy jednotek (SI). Výjimkou jsou bezrozměrné jednotky. 

Systém předpon SI je postaven na desítkové soustavě a přehled vybraných předpon je v následující tabulce.

Předpona Značka Násobek 10n
quetta Q 1030
ronna R 1027
yotta Y 1024
zetta Z 1021
exa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
hekto h 102
deka da 101
- - 100
deci d 10-1
centi c 10-2
mili m 10-3
mikro µ 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12
femto f 10-15
atto a 10-18
zepto z 10-21
yokto y 10-24
ronto r 10-27
quecto q 10-30

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.