Tlak

=

Základní údaje

Tlak je fyzikální veličinou, která vyjadřuje poměr velikosti síly F, která působí kolmo na rovinnou plochu.

Tlak ve stlačitelných látkách způsobuje deformaci a při působení tlakové síly na těleso rozlišujeme pojmy tah (roztahování tělesa) a tlak (stlačování tělesa). 

Název veličiny Tlak
Značka veličiny p, P
Základní jednotka Pascal
Značka základní jednotky Pa, N/m2

S veličinou tlak souvisejí také následující pojmy:

  • Atmosférický tlak – tlak v zemské atmosféře, který je vyvolaný atmosférickou tlakovou silou
  • Přetlak – tlak v uzavřené nádobě je větší než v jejím okolí (např. v letadle)
  • Podtlak – tlak v uzavřené nádobě je menší než v jejím okolí (např. v žárovce)

Uplatnění ve stavební praxi

Ve stavební praxi je zejména důležité neopomíjet zemní tlak – působení zeminy na stavbu, a naopak působení stavby na okolní zeminu. Zemní tlak rozlišujeme na:

  • Zemní tlak v klidu S– zatížení, které působí na pevnou tuhou konstrukci, u které nedochází prakticky k žádné její deformaci, posunu či pootočení
  • Aktivní zemní tlak S– dojde k posunu či pootočení konstrukce (cca 1/1000 výšky konstrukce) vlivem zatížení zeminou, nastane přechod z elastického stavu na stav plastický a dochází k aktivaci smykové pevnosti zeminy
  • Pasivní zemní tlak S– dojde k posunu či pootočení konstrukce proti zemině, k plné aktivaci pasivního zemního tlaku je zapotřebí posun cca 1/10 výšky konstrukce
Zemní tlak v klidu S0 Aktivní zemní tlak Sa Pasivní zemní tlak Sp
Zemní tlak v klidu Aktivní zemní tlak Pasivní zemní tlak

Veličina tlak se také uplatňuje při výpočtu pevnosti materiálu v tlaku pomocí tlakové zkoušky nebo při výpočtu zatížitelnosti bednění – výpočet správného tlaku čerstvého betonu ve spojení s danou rychlostí betonáže pro dané systémy bednění. 

Bednění PERI (pro sloupy) Bednění PERI Bednění DOKA

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.