Zásady pro správné provádění cihelných staveb

Základní pravidla při provádění stavebních konstrukcí na stavbě

Při budování jakýchkoliv konstrukcí je třeba dodržovat na stavbě základní pravidla:

Bezpečnost práce –  Při nástupu do práce musí být zaměstnanec řádně seznámen s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci § 37 odst. 5, ZP. Každý zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební práce, musí zejména:

  • zajistit, aby zaměstnanci měli příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost, a udělit jim pokyny k činnostem, které mají provádět;
  • podle ohrožení, které pro pracovníka vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, musí být zaměstnanci vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky a dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky;
  • zajistit, aby činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele.

Seznámení se s projektovou dokumentací – před započetím prací je nutné  seznámit se s projektovou dokumentací a promyslet si postup a návaznosti prací. Nedodržení těchto zásad často vede k předělávání vybudované konstrukce.

Uspořádání staveniště – dobře upořádané a čisté staveniště je základem bezproblémového chodu výstavby a značné úspory času.

Přejímka materiálů na stavbě – kontrolovat si dodávku stavebních materiálů, zda jsou v souladu s požadavky technické dokumentace.

Dodržování technologických předpisů – zabudování jednotlivých materiálů do konstrukcí má svá pravidla, která je nutno respektovat. Jejich nedodržením se ohrožuje správná funkce konstrukce, ale dochází i k finančním ztrátám stavebních firem. Na dodržování těchto předpisů dohlíží technický dozor investora.

Ochrana materiálů a konstrukcí proti povětrnostním podmínkám – stavební materiály je třeba na stavbě přechovávat v souladu s jejich povahou (např. pytle s maltami uchovávat na suchém a dobře chráněném místě). Je třeba zabránit zbytečnému provlhnutí zdiva. Stejně tak je třeba při budování konstrukcí myslet na ochranu, např. před silným větrem, a konstrukce dostatečně zabezpečit proti pádu. Rovněž je třeba chránit některé cenné materiály, zejména nářadí, před krádeží.

Udržování pořádku na stavbě – – pořádek na stavbě svědčí o profesionalitě dodavatele stavby, usnadňuje stavební práce a snižuje riziko pracovních úrazů.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.